VGP NV : Bart Van Malderen en Jan Van Geet lanceren de verkoop van een deel van hun aandeelhouderschap in VGP

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF AUSTRALIË, OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT EEN OVERTREDING VAN DE RELEVANTE WETGEVING ZOU MEEBRENGEN.

Een belegging in aandelen houdt aanzienlijke risico's en onzekerheden in. Potentiële beleggers dienen het prospectus in zijn geheel te lezen en dienen in het bijzonder "Risicofactoren" vanaf pagina 16 van het prospectus te raadplegen voor een bespreking van bepaalde factoren die moeten worden overwogen in verband met een belegging in de aandelen. Elk van deze factoren dienen in overweging te worden genomen voorafgaand aan een belegging in de aandelen. Potentiële beleggers zouden in staat moeten zijn om de economische risico's van een belegging in de Aandelen te dragen en zouden een deel of het totaal van hun investering kunnen verliezen.

De Engelse versie van het prospectus op datum van 11 oktober 2017, dat werd goedgekeurd door de FSMA, kan geraadpleegd of verkregen worden op de website van VGP ( www.vgpparks.eu ) vanaf 12 oktober 2017.

Persbericht - 12 oktober 2017, 7u00 CET
Gereglementeerde informatie - Voorkennis

Bart Van Malderen en Jan Van Geet lanceren de verkoop
van een deel van hun aandeelhouderschap in VGP

Het secundair openbaar aanbod bestaat uit maximaal 4 524 569 bestaande aandelen
(met uitzondering van eventuele uitoefening van de Verhogingsoptie en de Overtoewijzingsoptie)

Prijsvork tussen €55,00 en €63,00 per Aangeboden Aandeel

De inschrijvingsperiode loopt van 12 oktober 2017 tot 25 oktober 2017 (13u00 CET) [1]

Het prospectus zal ter beschikking worden gesteld aan in aanmerking komende beleggers op de website van VGP ( www.vgpparks.eu ) vanaf 12 oktober 2017

12 oktober 2017, Diegem (België) - VGP NV (het "Bedrijf" of " VGP "), de ontwikkelaar, manager en eigenaar van hoogwaardig logistiek vastgoed in Europa, kondigt vandaag de lancering aan van een secundair openbaar aanbod van bestaande aandelen in handen van Bart Van Malderen en Jan Van Geet.


Belangrijkste voorwaarden van het Aanbod:

 • De prijsvork van het Aanbod (zoals hieronder gedefinieerd) ligt tussen €55,00 en €63,00 per Aangeboden Aandeel (de "Prijsvork"). Aan de onderkant van de Prijsvork betekent dit een korting van 17,22% op de laatste slotkoers (€66,76 per aandeel; 11 oktober 2017) en aan de bovenkant van de Prijsvork betekent dit een korting van 5,63% op de laatste slotkoers.
 • Het Aanbod door VM Invest NV, Bart Van Malderen en Little Rock SA (de "Verkopende Aandeelhouders") bedraagt maximaal 4 524 569 bestaande aandelen (de "Aangeboden Aandelen"), zijnde ongeveer 24,35% van het totaal aantal bestaande aandelen waarvan VM Invest NV en Bart Van Malderen gezamenlijk maximaal 3 781 247 aandelen zullen aanbieden, zijnde ongeveer 20,35% van het totaal aantal bestaande aandelen, en Little Rock SA maximaal 743 322 aandelen, zijnde ongeveer 4,00% van het totaal aantal bestaande aandelen.
 • Het totaal aantal Aangeboden Aandelen kan verhoogd worden met maximaal 25% van het totaal aantal Aangeboden Aandelen die aanvankelijk aangeboden zijn (de "Verhogingsoptie"). Elk besluit om de Verhogingsoptie uit te oefenen zal uiterlijk op de datum van de aankondiging van de Aanbodprijs (zoals hieronder gedefinieerd) medegedeeld worden.
 • De Verkopende Aandeelhouders zullen naar verwachting een optie toekennen aan de Banken (zoals hierin omschreven) om additionele Aandelen aan te kopen voor een totaal bedrag gelijk aan maximaal 15% van het aantal Aangeboden Aandelen verkocht in het Aanbod (inclusief ingevolge enige effectieve uitoefening van de Verhogingsoptie) tegen de Aanbodprijs (zoals hieronder gedefinieerd) om eventuele overtoewijzingen of shortposities in verband met het Aanbod te dekken (de "Overtoewijzingsoptie"). De Overtoewijzingsoptie zal kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van 30 dagen volgend op de Prijsbepalingsdatum (zoals hieronder gedefinieerd). Zoals hier gebruikt zal de term "Aangeboden Aandelen" alle overtoegewezen aandelen bevatten (tenzij de context anders vereist).
 • Gezien het bovenstaande zal de omvang van het Aanbod ongeveer €248 851 295 bedragen (met uitzondering van eventuele uitoefening van de Verhogingsoptie en de Overtoewijzingsoptie, tegen de onderkant van de Prijsvork) en ongeveer €409 756 221 (inclusief de uitoefening van de volledige Verhogingsoptie en de Overtoewijzingsoptie, tegen de bovenkant van de Prijsvork).
 • Op basis van een omvang van het Aanbod van 4 524 569 bestaande aandelen (met uitzondering van eventuele uitoefening van de Verhogingsoptie en de Overtoewijzingsoptie), zullen de aandelen in vrije omloop stijgen van 10,14% tot ongeveer 34,49%. Met inbegrip van de uitoefening van de Verhogingsoptie en de Overtoewijzingsoptie, zullen de aandelen in vrije omloop van het Bedrijf stijgen tot ongeveer 45,14%.
 • De Aangeboden Aandelen worden aangeboden (i) in een secundair openbaar aanbod voor de particuliere en institutionele beleggers in België (het "Belgische Aanbod"), (ii) in een private plaatsing in de Verenigde Staten aan personen die redelijkerwijze kunnen aanzien worden als "gekwalificeerde institutionele kopers" of "QIB's" (zoals gedefinieerd door Regel 144A ("Regel 144A") onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "U.S. Securities Act")), gebaseerd op "Regel 144A of overeenkomstig een andere vrijstelling of transactie niet onderhevig aan de registratievereisten zoals voorzien door de U.S. Securities Act en (iii) in private plaatsingen aan institutionele beleggers in bepaalde andere jurisdicties (collectief, het "Aanbod"). Het Aanbod buiten de Verenigde Staten zal worden uitgevoerd in overeenstemming met Regulation S onder de U.S. Securities Act. De Aangeboden Aandelen worden alleen aangeboden in die jurisdicties waarin en alleen aan die personen aan wie aanbiedingen van Aangeboden Aandelen wettelijk kunnen worden gemaakt.
 • De aanbodperiode (de "Aanbodperiode") gaat van start op 12 oktober 2017 en wordt naar verwachting uiterlijk op 25 oktober 2017 om 13u00 (CET) afgesloten, onder voorbehoud van vervroegde sluiting, met dien verstande dat de Aanbodperiode in elk geval open zal zijn gedurende ten minste drie werkdagen vanaf de beschikbaarheid van het prospectus. In overeenstemming met de mogelijkheid geboden door Artikel 3, §2 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 betreffende de primaire marktpraktijken, verwacht het Bedrijf echter dat de inschrijvingsperiode voor de aanbieding aan particulieren in België uiterlijk op 24 oktober 2017 om 16u00 (CET) zal eindigen, de dag vóór het einde van de institutionele bookbuilding-periode, gezien de timing en de praktische beperkingen in verband met de centralisatie van de inschrijvingen door particuliere beleggers bij de Banken en bij andere financiële instellingen. In geval van vervroegde sluiting van het Aanbod, zal een persbericht gepubliceerd worden waarin duidelijk zal worden gemaakt tot wanneer particuliere beleggers kunnen inschrijven bij hun respectievelijke banken.
 • De prijs per Aangeboden Aandeel (de "Aanbodprijs") zal tijdens de Aanbodperiode (zoals hierin omschreven) worden bepaald via een bookbuilding-procedure waaraan uitsluitend institutionele beleggers kunnen deelnemen. De Aanbodprijs, het aantal Aangeboden Aandelen verkocht onder het Aanbod en de toewijzing van Aangeboden Aandelen aan particuliere beleggers zal naar verwachting worden bekendgemaakt door een persbericht van het Bedrijf uiterlijk op of rond 26 oktober 2017 en in geen geval later dan de eerste werkdag na het verstrijken van de Aanbodperiode (de "Prijsbepalingsdatum"). De Aanbodprijs zal naar verwachting worden vastgesteld binnen de Prijsvork of onder de onderkant van de Prijsvork, maar zal niet boven de bovenkant van de Prijsvork liggen. Een aanvulling op het prospectus zal worden gepubliceerd in overeenstemming met Artikel 34 van de Prospectuswet indien de Aanbodprijs is vastgesteld onder de onderkant van de Prijsvork of indien de onderkant van de Prijsvork wordt verlaagd. Indien een aanvulling op het prospectus wordt gepubliceerd, zullen beleggers de mogelijkheid hebben om hun orders die gemaakt werden voor de publicatie van de aanvulling te herroepen.
 • Overeenkomstig Belgische reglementering moet minimaal 10% van de Aangeboden Aandelen worden toegewezen aan particuliere beleggers in België, op voorwaarde dat er voldoende particuliere vraag is. Particuliere beleggers moeten in hun aankooporders het aantal Aangeboden Aandelen aangeven die zij wensen te kopen. Enkel één applicatie per particuliere belegger wordt aanvaard. Particuliere beleggers kunnen hun aanvragen voor aandelen indienen aan de loketten van KBC Bank, KBC Brussels, CBC Banque, KBC Securities, Belfius, ING en hun verbonden vennootschappen zonder kosten voor de belegger. Beleggers die aankooporders voor de Aangeboden Aandelen wensen te plaatsen via andere tussenpersonen dan KBC Bank, KBC Brussels, CBC Banque, KBC Securities, Belfius, ING en hun verbonden vennootschappen dienen informatie in te winnen over de kosten die deze tussenpersonen zouden kunnen aanrekenen en die ze zelf zullen dienen te betalen. Indien de Banken vaststellen of goede redenen hebben om aan te nemen, dat één enkele particuliere belegger verschillende aankooporders heeft ingediend, dan mogen ze dergelijke aankooporders buiten beschouwing laten. Er is geen minimum of maximum aantal Aangeboden Aandelen dat kan worden gekocht in één aankooporder. Buiten de gevallen waar recht op terugtrekking bestaat, zullen orders onherroepelijk zijn (zelfs in geval van vermindering) en zijn investeerders er wettelijk toe gehouden het aantal aandelen aan te kopen dat staat vermeld in hun aankooporder dewelke hen zijn toegekend tegen de Aanbodprijs. In het geval een aanvulling op het prospectus wordt gepubliceerd, zullen particuliere beleggers het recht hebben om hun applicaties in te trekken die werden ingediend voorafgaand aan de publicatie van de aanvulling binnen de tijdslimiet die in de aanvulling is opgenomen (welke niet korter zal zijn dan 2 werkdagen na de publicatie van de aanvulling). In geval van over-inschrijving op de Aangeboden Aandelen voorbehouden aan particuliere beleggers zal de toewijzing aan particuliere beleggers gebeuren op basis van objectieve en kwantitatieve toewijzingscriteria, d.w.z. het aantal aandelen waarvoor aanvragen zijn ingediend door particuliere beleggers. Particuliere beleggers zouden daardoor minder Aangeboden Aandelen kunnen ontvangen dan het aantal waarop ze hebben ingeschreven.
 • De particuliere beleggers dienen de Aanbodprijs volledig te betalen, in euro, samen met enige toepasselijke beurstaksen en kosten. De Aanbodprijs moet door de particuliere beleggers worden betaald door hun financiële instellingen te machtigen om hun bankrekeningen te debiteren voor dat bedrag voor de waarde op of voorafgaand aan de Voltooiingsdatum, tenzij het Aanbod werd teruggetrokken. Voltooiing van het Aanbod zal naar verwachting op of rond 27 oktober 2017 plaatsvinden (de "Voltooiingsdatum").
 • Het Bedrijf en de Verkopende Aandeelhouders zullen er op grond van de Onderschrijvingsovereenkomst (welke naar verwachting in werking zal treden op of rond 25 oktober 2017) naar verwachting mee instemmen dat zij, behoudens bepaalde uitzonderingen, gedurende een periode van 180 dagen na de Voltooiingsdatum, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Joint Global Coordinators, handelend voor de Banken (onder voorbehoud van bepaalde beperkte uitzonderingen), (i) geen aandelen van het Bedrijf of enige effecten die omgezet kunnen worden in of uitoefenbaar of uitwisselbaar zijn voor aandelen van het Bedrijf, direct of indirect, zullen uitgeven, aanbieden, beloven, verkopen, overeenkomen om te verkopen, verkopen of een optie, recht, warrant of aankoopovereenkomst toekennen, een verkoopoptie uitoefenen, een optie of aankoopovereenkomst aankopen, of lenen of anderszins overdragen of vervreemden of een registratieverklaring indienen onder de U.S. Securities Act of een dergelijk document met een andere effectenregelaar, beurs of noteringsautoriteit met betrekking tot een van de voorgaande, (ii) niet in een ruil- of een andere overeenkomst of een transactie zullen treden die geheel of gedeeltelijk rechtstreeks of onrechtstreeks het economische gevolg van eigendom van aandelen van het Bedrijf overdraagt, los van het feit of dergelijke transacties beschreven in (i) of (ii) hierboven moet worden geregeld door de levering van aandelen of andere effecten, in contanten of anderszins of (iii) niet publiekelijk dergelijke intentie zullen bekendmaken om deze transacties te beïnvloeden.
 • J.P. Morgan en KBC Securities zijn aangesteld als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners voor het beoogde Aanbod. Belfius is aangesteld als Co-lead Manager en ING als Co-Manager (samen de "Banken").
 • Na het Aanbod zal Bart Van Malderen een aanzienlijke participatie in VGP behouden en lid van de Raad van Bestuur blijven. Jan Van Geet zal meer dan 30% van de VGP -aandelen bezitten na het Aanbod en aanblijven als CEO, een functie die hij sinds de oprichting van het Bedrijf (in 1998) uitvoert.
 • Bepaalde belangrijke data in verband met het Aanbod zijn samengevat in de volgende tabel. Dit zijn alle verwachte data, die onderhevig zijn aan onvoorziene omstandigheden en aan een vervroegde afronding van de Aanbodperiode:
Datum

 

Gebeurtenis

 

 • 12 oktober 2017
 • Verwachte start Aanbodperiode (inclusief Particulier Aanbod)
 • 16u00 CET op 24 oktober 2017
 • Verwachte einde Particulier Aanbod
 • 13u00 CET op 25 oktober 2017 
 • Verwachte einde Aanbodperiode
 • 25 oktober 2017
 • Prijsbepaling en toewijzing
 • 26 oktober 2017 uiterlijk
 • Publicatie Aanbodprijs en resultaat van het Aanbod
 • 27 oktober 2017
 • Verwachte voltooiingsdatum

Jan Van Geet, CEO en oprichter van VGP , stelt het volgende naar aanleiding van de aankondiging van vandaag:

"Deze re-IPO is een mijlpaal voor VGP . Het zal ten goede komen aan het Bedrijf en de (potentiële) aandeelhouders van het Bedrijf door de aandelen in vrije omloop en hun liquiditeit te verhogen. Bovendien zal dit Aanbod de zichtbaarheid van VGP op de kapitaalmarkten vergroten. Wij zijn van mening dat dit Aanbod beleggers de kans biedt om deel te nemen aan ons succes, omdat onze toekomstige pijpleiding robuust is en we kansen blijven zien voor ons unieke business model in logistiek vastgoed."

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met:

De heer Jan Van Geet
CEO
VGP
De heer Dirk Stoop
CFO
VGP
Tel.: +420 602 404 790Tel.: +32 2 719 00 46
E-mail: jan.van.geet@vgpparks.eu E-mail: dirk.stoop@vgpparks.eu
   
Perscontact België, Nederland, Luxemburg Overige perscontacten
De heer Arnaud Denis
PR Agent
Whyte Corporate Affairs
Mevrouw Meike Hansen
PR Agent
FleishmanHillard Germany GmbH
Tel.: +32 478 99 82 37Tel.: +49 69 40 57 02 465
E-mail: ad@whyte.beE-mail: meike.hansen@fleishmaneurope.com
   

OVER VGP

Presentatie van het Bedrijf

 • VGP is een puur logistiek vastgoedbedrijf gericht op West- en op Centraal- en Oost-Europa, en is gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van logistiek vastgoed.
 • In maart 2016 is VGP een 50/50 joint venture aangegaan met Allianz (de "Joint Venture") met de bedoeling een platform van nieuwe hoogstaande logistieke en bedrijfsgebouwen te bouwen met een belangrijke focus op de uitbreiding van de Duitse kernmarkt en snelgroeiende markten in Centraal- en Oost-Europa.
 • Het Bedrijf bouwt en ontwikkelt kwalitatief hoogstaand logistiek vastgoed en bijbehorende kantoren, voor eigen rekening en voor de rekening van de Joint Venture, die in de eerste plaats een 'hold' -strategy heeft en waarin bepaalde nieuwe ontwikkelingen uitgevoerd door VGP worden ingebracht.
 • Het Bedrijf richt zich op strategisch gelegen gronden in Duitsland, enkele Centraal-Europese landen, Spanje en de Baltische staten die geschikt zijn voor de ontwikkeling van logistieke bedrijvenparken van een bepaalde omvang en voor de opbouw van een uitgebreide en goed gespreide grondbank op toplocaties.
 • Per 30 juni 2017 heeft het Bedrijf een 'in-house' team van 126 personen dat alle stappen beheert van het volledig geïntegreerde business model.
 • In de afgelopen 10 jaar heeft het Bedrijf een verhuurbare oppervlakte van meer dan 2,2 miljoen m² ontwikkeld. Per 30 juni 2017 waren nog 516 461 m² in aanbouw (met uitzondering van Estland [2] ), waarvan 71% in optie is genomen.

Strategie

 • Het Bedrijf wil een toonaangevende ontwikkelaar en eigenaar van hoogwaardig logistiek vastgoed worden, gespecialiseerd in de Centraal-Europese regio, Duitsland, Spanje en mogelijk andere landen, afhankelijk van de marktvraag en waargenomen tendensen.
 • De Joint Venture heeft de bedoeling om een platform van nieuwe hoogstaande logistieke en bedrijfsgebouwen te bouwen met een belangrijke focus op de uitbreiding van haar Duitse kernmarkt en snelgroeiende markten in Centraal- en Oost-Europa. De Joint Venture wil de omvang van haar portefeuille vergroten tot ongeveer €1,7 miljard, enkel door de inbreng van nieuwe logistieke ontwikkelingen uitgevoerd door VGP in de Joint Venture.

Activiteiten

 • De brutowaarde van de activa van VGP 's portefeuille, samen met de portefeuille van de Joint Venture (aan 100%), bedroeg per 30 juni 2017 [3] €1,3 miljard (met uitzondering van Estland [4] ), verdeeld in 37% eigen vermogen (€500 miljoen [5] ) en 63% activa van de Joint Venture (€844 miljoen -aan 100%).
 • De portefeuille (met uitzondering van Estland [6] en inclusief de portefeuille van de Joint Venture (aan 100%) was, per 30 juni 2017, gespreid over Duitsland (53%), Tsjechië (22%), Spanje (10%), Hongarije (5%), Slowakije (5%) en Roemenië (5%), bekeken vanuit totaal gecontracteerde huur [7] .

Dividendbeleid

Op het einde van augustus 2017, heeft de Raad van Bestuur een formeel dividendbeleid vastgelegd. Als gevolg daarvan is het Bedrijf van plan om, vanaf 2018 en onder voorbehoud van (i) de beschikbaarheid van voldoende uitkeerbare reserves, (ii) beschikbare liquiditeiten gegenereerd door uitkeringen van de Joint Venture, (iii) de vrije kasstroom gegenereerd door desinvesteringen van inkomstgenererende activa van de Joint Venture en (iv) de goedkeuring van de aandeelhouders, de distributie van dividenden de komende 3 jaar geleidelijk te verhogen met als doel een jaarlijks dividend uit te keren dat overeenkomt met een bedrag dat ligt tussen de 40% en 60% van de nettowinst van het jaar, gebaseerd op de geconsolideerde IFRS jaarrekening van de vennootschap.Profiel

VGP ( www.vgpparks.eu ) bouwt en ontwikkelt kwalitatief hoogstaand logistiek vastgoed en bijbehorende kantoren, voor eigen rekening en voor rekening van haar VGP European Logistics joint-venture (50:50 joint venture tussen Allianz Real Estate en VGP ) die vervolgens aan gerenommeerde klanten worden verhuurd door middel van langlopende commerciële huurcontracten. VGP beschikt over een 'in-house' team dat alle stappen beheert van het volledig geïntegreerde businessmodel: gaande van de identificatie en de aankoop van gronden tot de uitwerking en het ontwerp van het project, het toezicht op de bouwwerkzaamheden, de contacten met potentiële klanten en het facility management.

Belangrijke mededeling

De informatie opgenomen in deze mededeling is samengesteld door en is de volledige verantwoordelijkheid van het Bedrijf. De informatie opgenomen in deze mededeling heeft enkel tot doel achtergrondinformatie te verstrekken en pretendeert niet volledig of compleet te zijn.

Deze aankondiging is geen en maakt geen deel uit van een aanbieding of uitnodiging tot uitgifte of verkoop van aandelen of een uitnodiging van een aanbieding om aandelen aan te kopen en elke aankoop van, of een aanvraag voor, aandelen in het Bedrijf die worden verkocht in verband met het Aanbod mag enkel plaatsvinden op basis van de informatie beschikbaar in het prospectus dat zal gepubliceerd worden in verband met het Aanbod en desgevallende aanvullingen daarop. Deze Aankondiging is geen prospectus. Het prospectus zal bepaalde gedetailleerde informatie bevatten over het Bedrijf en management, de risico's die een investering in het Bedrijf inhoudt, alsook de jaarrekeningen en andere financiële gegevens.

Geen aankondiging of informatie met betrekking tot dit Aanbod, of aandelen waar hierboven naar verwezen wordt, mag publiek gemaakt worden in jurisdicties buiten België, waar een voorafgaande registratie of toestemming vereist is voor dergelijk doel. Er werden en zullen geen stappen ondernomen worden voor het Aanbod of aandelen van het Bedrijf in enige jurisdictie buiten België waar dergelijke stappen vereist zouden worden. De aankoop van aandelen van het Bedrijf is onderworpen aan bijzondere juridische of statutaire vereisten in bepaalde jurisdicties. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk indien deze vereisten niet gerespecteerd worden door enig persoon.

Deze gegevens maken geen deel uit van enige aanbieding tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten. De hierin vermelde effecten zijn niet en geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, (de "Securities Act"), en zij mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten, bij gebrek aan registratie of vrijstelling van registratie of in een transactie onderhevig aan de registratievereisten zoals voorzien door de Securities Act. Er zal geen openbare aanbieding van de effecten zijn in de Verenigde Staten.

Deze aankondiging is uitsluitend gericht aan en bestemd voor personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte ("EER"), andere dan België, (i) die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG zoals gewijzigd, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover omgezet in de relevante Lidstaat van de EER) en enige omzettingsmaatregel in elke relevante Lidstaat van de EER (de "Prospectusrichtlijn") of (ii) in eender welke omstandigheid die het Bedrijf er niet toe verplicht om een prospectus te publiceren in de relevante Lidstaat van de EER zoals voorzien onder Artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn. Bovendien wordt deze aankondiging enkel verspreid onder en gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk of (ii) aan professionele investeerders zoals voorzien in Artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het "Order") of (iii) ondernemingen met een hoge nettowaarde ("high net worth companies") en andere personen  aan wie het rechtmatig gecommuniceerd mag worden , zoals voorzien in Artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order (en alle zulke onder (i), (ii) en (iii) vermelde personen, hierna aangeduid als de "relevante personen"). Enige uitnodiging tot, aanbod van of overeenkomst tot het inschrijven, aankopen of anderzijds verwerven van effecten zal enkel en alleen plaatsvinden met relevante personen. Enig persoon die geen relevante persoon is, dient niet te handelen noch te steunen op dit document of haar inhoud.

Zowel J.P. Morgan, KBC Securities, Belfius en ING treden exclusief voor het Bedrijf en bepaalde bestaande aandeelhouders op en voor niemand anders verbonden bij het Aanbod. Zij zullen geen enkele andere persoon (al dan niet een ontvanger van deze aankondiging) beschouwen als hun respectievelijke cliënten met betrekking tot de Aanbod en zij zullen niet verantwoordelijk zijn ten aanzien van enige andere persoon dan het Bedrijf en bepaalde bestaande aandeelhouders voor het verstrekken van de bescherming gegeven aan hun respectievelijke cliënten, noch voor het geven van advies met betrekking tot het Aanbod of met betrekking tot enige transactie of regeling waarnaar hierin wordt verwezen.

Niet J.P. Morgan, KBC Securities, Belfius en ING, noch hun respectieveljke directeurs, beambten, werknemers, adviseurs of agenten aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, de volledigheid of de controle van de informatie in deze aankondiging (of elke informatie die voortvloeit uit de aankondiging) of elke andere informatie met betrekking tot het Bedrijf, haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen, zowel geschreven, mondeling of in visuele of elektronische vorm en op welke manier dan ook verspreid of beschikbaar gesteld of voor elk verlies dat voorkomt uit het gebruik van de aankondiging of haar inhoud of hiermee verbonden.

Zowel J.P. Morgan, KBC Securities, Belfius en ING en elk van hun respectievelijke filialen kunnen in relatie met het Aanbod een aantal van de de aangeboden aandelen opnemen als een hoofdzakelijke houding en in die hoedandigheid kunnen zij aandelen aanhouden, aankopen, verkopen of aanbieden of anderzijds optreden voor hun eigen rekening voor dergelijke aangeboden aandelen en andere effecten van het Bedrijf of verbonden investeringen verbonden met het Aanbod of op een andere manier. Overeenkomstig, referenties in de prospectus, eenmaal gepubliceerd, naar de aangeboden aandelen die worden aangeboden, onderschreven, verworven, geplaatst of op een andere manier verhandelt, moeten gelezen worden als bevattende elke uitgifte of aanbieding tot, of onderschrijven, verwerving, plaatsing of verhandeling door elke van J.P. Morgan, KBC Securities, Belfius en ING en elk van hun filialen die optreden in die hoedanigheid. Daarbovenop kunnen J.P. Morgan, KBC Securities, Belfius en ING overeenkomsten en swaps financieren in verband met dewelke zij of hun filialen van tijd tot tijd verwerven, aanhouden of beschikken over elk aangeboden aandeel. Noch J.P. Morgan, KBC Securities, Belfius en ING, Noch elke van hun respectieve filialen hebben de intentie om de omvang van dergelijke investering of transactie bekend te maken tenzij zie hiertoe wettelijke of regulatoir genoopt worden.

Bepaalde informatie opgenomen in deze mededeling, zoals verklaringen die de woorden of de zinnen "beoogt", "zal", "zou kunnen", "zal naar verwachting", "anticipeert", "project", "schat", "is van plan", "blijft", "doelstelling" of "gelooft" (of de negatieven daarvan) of variaties van dergelijke woorden of vergelijkbare terminologie bevatten, kunnen mogelijk "toekomstgerichte verklaringen" uitmaken. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten zaken die geen historische feiten zijn en omvatten verklaringen aangaande de intenties, overtuigingen en huidige verwachtingen van het Bedrijf betreffende, onder andere, bedrijfsresultaten, financiële toestand, liquiditeit, vooruitzichten, groei en strategie van het Bedrijf. Omwille van diverse risico's en onzekerheden kunnen feitelijke gebeurtenissen, resultaten of prestaties van het Bedrijf materieel verschillen van deze uitgedrukt of vervat in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg mogen beleggers niet vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen bij het nemen van beleggingsbesluiten. Er wordt geen garantie gedaan over de verwezenlijking en redelijkheid van en er moet niet uitgegaan worden van dergelijke toekomstgerichte verklaringen.

Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen risico's en onzekerheden in omdat ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die in de toekomst plaatsvinden. Verschillende factoren kunnen ertoe leiden dat daadwerkelijke resultaten en ontwikkelingen materieel verschillen van deze uitgedrukt of geïmpliceerd door de toekomstgerichte verklaringen, inclusief en zonder beperking de factoren die zullen beschreven worden in het deel over risicofactoren in het prospectus. Met uitzondering van verplichtingen op basis van wetgeving, neemt het Bedrijf uitdrukkelijk afstand van enige verplichting of verbintenis om enige toekomstgerichte verklaring opgenomen in deze mededeling bij te werken of te herzien als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins.

De informatie opgenomen in deze mededeling of enige andere documenten die betrekking hebben op het Aanbod kunnen niet niet beschouwd worden als een indicatie voor toekomstige resultaten.

Investeren in hetgeen waarop deze aankondiging betrekking heeft, kan de investeerder aan een aanzienlijk risico blootstellen met name het verlies van de volledige investering. Personen die zulke investeringen overwegen, zouden geautoriseerde personen moeten raadplegen, die gespecialiseerd zijn in het adviseren omtrent dergelijke investeringen. Deze aankondiging vormt geen aanbeveling met betrekking tot het Aanbod. De waarde van de aandelen kan zowel dalen als stijgen.
[1] Onder voorbehoud van vervroegde sluiting. De inschrijvingsperiode voor particuliere beleggers zal één dag vroeger eindigen (zijnde 24 oktober 2017 om 16u00 CET).

[2] Het Park in Estland (waarvan de verkoop succesvol werd afgesloten op 15 september 2017) was, per 30 juni 2017, aangehouden als een actief voor verkoop op de balans. Estland inbegrepen, was een verhuurbare oppervlakte van 527 876 m² in aanbouw per 30 juni 2017, waarvan meer dan 73% in optie was genomen.

[3] Gebaseerd op de evaluatie van Jones Lang LaSalle (JLL) per 30 juni 2017.

[4] Het Park in Estland (waarvan de verkoop succesvol werd afgesloten op 15 september 2017) was, per 30 juni 2017, aangehouden als een actief voor verkoop op de balans. De brutowaarde van de activa van VGP 's portefeuille, de portefeuille van de Joint Venture (aan 100%) en Estland inbegrepen, bedroeg per 30 juni 2017 €1,4 miljard, gebaseerd op de evaluatie van JLL, verdeeld in 39% eigen vermogen en 61% activa van de Joint Venture.

[5] Het Park in Estland (waarvan de verkoop succesvol werd afgesloten op 15 september 2017) was, per 30 juni 2017, aangehouden als een actief voor verkoop op de balans. De brutowaarde van het eigen vermogen van VGP 's portefeuille, inclusief Estland, bedroeg per 30 juni 2017 €550 miljoen, gebaseerd op de evaluatie van JLL.

[6] Het Park in Estland (waarvan de verkoop succesvol afgesloten op 15 september 2017) was, per 30 juni 2017, aangehouden als een actief voor verkoop op de balans.

[7] Met inbegrip van geannualiseerde huurinkomsten van voltooide activa en activa in aanbouw. Voor activa in aanbouw corresponderen de huurinkomsten met de geannualiseerde gecommitteerde huurinkomsten (alleen het gedeelte van de geannualiseerde huurinkomsten van de activa die reeds voorverhuurd zijn).
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: VGP NV via GlobeNewswire

HUG#2141430