Positief effect voor Campine’s 2019 resultaten

Gereglementeerde informatie – voorwetenschap -10 februari 2020 – 15:30

Op 7 november 2019 heeft het Gerecht van de Europese Unie in het voordeel van Campine beslist in het batterijendossier 40018. Het bevestigde de zeer beperkte betrokkenheid van Campine in het maken van aankoopafspraken voor oude autobatterijen in de periode 2009-2012 en besliste tot een teruggave van 3,9 mio € van de initiële boete. 

De deadline om tegen deze uitspraak in beroep te gaan is verlopen eind januari 2020 en noch de Europese Commissie, noch Campine zijn in beroep gegaan. Hierdoor wordt de teruggave van 3,9 mio € definitief. Campine heeft dit bedrag in december 2019 op haar bankrekening ontvangen.

“Nu het duidelijk is voor iedereen dat Campine eerder meegesleurd werd dan effectief deelnam aan de vermeende aankoopafspraken, kunnen we dit compleet achter ons laten en focussen op de toekomst.” zegt CEO De Vos. “De extra cash zal ons helpen om de expansie van onze recyclage-activiteiten versneld door te voeren.”

Het financiële effect zal opgenomen worden in de cijfers van 2019. Omdat de teruggave van de boete niet onderhevig is aan de vennootschapsbelasting, zal Campine’s nettoresultaat gevoelig hoger liggen dan de operationele verwachtingen van het boekjaar2019.

Outlook 2020

De vraag naar de Specialty Chemicals producten van Campine vertoont sinds januari een opwaartse tendens. De batterijensector blijft relatief stabiel, maar de loodprijzen kennen, ondanks een mooi herstel, net zoals de andere basismetalen momenteel een neerwaartse trend door het negatieve sentiment rond het coronavirus. Anderzijds veroorzaakt dit stijgende antimoonmetaalprijzen door de vrees van een globaal tekort als de Chinese antimoonproductie niet snel terug op dreef komt (China produceert immers meer dan 50% van de wereldbehoefte aan antimoonmetaal). Doordat Campine een belangrijk deel van haar antimoonmetaal buiten China haalt, zijn er momenteel geen bevoorradingsrisico’s.

Campine’s definitieve resultaten voor het boekjaar 2019 zullen worden gepubliceerd op het einde van maart 2020.

Voor meer informatie richt u zich tot Karin Leysen: tel. nr. +32 14 60 15 49
 karin.leysen@campine.com

Bijlage