ForFarmers N.V.: Aanpassing Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 april 2020 in verband met COVID-19; uitstel bekendmaking nieuwe strategie 2025

Lochem, 27 maart 2020            

                                  
Aanpassing Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 april 2020 in verband met COVID-19; uitstel bekendmaking nieuwe strategie 2025

ForFarmers past de wijze aan waarop de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) zal worden gehouden op 24 april aanstaande, in verband met de door de Nederlandse overheid afgekondigde maatregelen om de verspreiding van COVID-19 (coronavirus) tegen te gaan en met het oog op de gezondheid van alle direct betrokkenen.


Om het aantal deelnemers op de eerder aangekondigde locatie van de AvA tot een minimum te beperken, is besloten dat een zeer beperkt aantal leden van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur op de locatie aanwezig kan zijn, naast de notaris en de onafhankelijke stemgerechtigde namens de aandeelhouders.

Aandeelhouders die zich geregistreerd hebben voor de AvA kunnen de vergadering niet op locatie bijwonen maar kunnen deze volgen via een live audio webcast, en vragen stellen via een specifieke telefoonlijn. Tevens kunnen aandeelhouders een volmacht / steminstructie geven aan een (onafhankelijke) gevolmachtigde, zoals aangegeven in de oproeping van de AvA van 12 maart jl.
ForFarmers houdt vast aan het dividendvoorstel aan de Algemene Vergadering.  


ForFarmers volgt de ontwikkelingen in verband met COVID-19 maatregelen nauwlettend en zal zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Alle informatie met betrekking tot de AvA kan worden gevonden op de home page van de corporate website (www.forfarmersgroup.eu) onder de aanduiding Algemene Vergadering van Aandeelhouders.


Uitstel bekendmaking strategie 2025 en Capital Markets Day
ForFarmers heeft daarnaast besloten de bekendmaking van de strategie 2020-2025 en de daaraan gekoppelde Capital Markets Day, welke beide op 12 mei aanstaande zouden plaatsvinden, uit te stellen tot na de publicatie (op 13 augustus aanstaande) van de halfjaarcijfers 2020.
Dit is ingegeven door het beleid van de Nederlandse overheid inzake COVID-19 en de wijze waarop ForFarmers daar invulling aan geeft.


Op 12 maart jl. publiceerde ForFarmers de resultaten in 2019, en kondigde aan de strategie voor de jaren 2020 - 2025 bekend te maken op 12 mei. Later op diezelfde dag maakte de Nederlandse Rijksoverheid maatregelen bekend om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Tevens werd bekendgemaakt dat de voedselketen, inclusief het aanleveren van veevoer en andere producten bij boeren, als cruciale sector wordt aangemerkt om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ook in de andere landen waarin ForFarmers actief is, is de productie en verkoop van veevoer als cruciale sector aangemerkt.

ForFarmers stelt momenteel groepsbreed alles in het werk, in lijn met de verschillende nationale maatregelen, om de medewerkers gezond te houden en daarmee het produceren en transporteren van voer voor en naar veehouders te kunnen blijven continueren. ForFarmers heeft een sterke balans en een solide financiële positie met voldoende geldmiddelen en ruimte binnen de kredietfaciliteiten. Op dit moment ervaart ForFarmers geen materiële problemen als gevolg van de impact van en de maatregelen omtrent COVID-19 in de kernprocessen.
ForFarmers blijft zich richten op het aanbieden van Total Feed-oplossingen aan de meer dan 26.000 klanten (veehouders) en publiceert op 1 mei 2020 de operationele voortgangsrapportage over het eerste kwartaal 2020.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations
T +31 (0)573 28 81 94 • M +31 (0)6 10 94 91 61 • E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

ForFarmers N.V.
ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.
ForFarmers is met een afzet van 10,1 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.600 medewerkers. De omzet bedroeg in 2019 circa € 2,5 miljard.
ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.