ABO-Group: Jaarcijfers 2019

ABO-Group Jaarcijfers 2019

Gent, 27 maart 2020 – 18.00 uur – Persbericht / gereglementeerde informatie

ABO-Group, het ingenieursbureau gericht op bouw, milieu en energie, kondigt vandaag zijn geconsolideerde jaarcijfers over 2019 aan.

Terugblik 2019

  • Absolute recordcijfers in omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst
  • Sterke omzetgroei van 8,2%, gedreven door geotechniek
  • 20% groei in Frankrijk en 8,5% in Nederland
  • Operationele winst voor afschrijvingen stijgt met 84%tot 0,7 euro/aandeel
  • Stevige operationele kasstroom en solide balans

Vooruitzichten 2020

  • 25 jaar ABO
  • Tijdelijke rem COVID-19 / lange termijn doelstellingen bevestigd
  • Verdere uitbouw geotechniek
 2018
In € 000
2019
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
in %
Per aandeel
In €
Omzet44.39348.0153.6228,2% 
Totale bedrijfsopbrengsten45.43249.2513.8198,4% 
Operationele winst voor afschrijvingen4.0397.4323.39384,0%0,70
Afschrijvingen2.6634.2661.60360,2% 
Operationele winst1.3763.1661.790130,1% 
Financieel resultaat-430-609-17941,6% 
Winst voor belastingen9462.5571.611170,3% 
Netto winst5531.7901.237223,7%0,17
Totaal resultaat1.5601.6651056,7%0,16
      
Totaal eigen vermogen15.12416.7481.62410,74%1,58
Netto kasstroom uit operaties3.2916.3663.07593,44% 
Balanstotaal42.92849.5716.64315,47% 

Absolute recordcijfers in omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst
Frank De Palmenaer, CEO ABO-GROUP Environment, verklaart: “2019 was een absoluut recordjaar voor de ABO-GROUP. We behaalden een groepsomzet van net geen 50 miljoen euro, een bedrijfsresultaat van 3,2 miljoen euro en een nettowinst van 1,8 miljoen euro. Deze cijfers zijn de beste die de groep ooit rapporteerde. Ze getuigen van een consistente uitvoering van onze groeistrategie. Sinds de beursgang in 2014 behaalt de groep een omzetgroei van gemiddeld meer dan 10% per jaar, met een EBITDA-marge die verdubbeld is. Hier zijn we trots op, met dank aan al onze gedreven medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders. ABO gaat op deze ingeslagen weg verder in 2020, een jubileumjaar voor de groep. De recente impact van COVID-19 vertraagt op korte termijn ons groeiritme, evenwel zijn we ervan overtuigd dat de onderliggende, structurele trends gunstig zijn voor alle onderdelen van de ABO-GROUP. We starten van een zeer gezonde basis en we hebben een stevige buffer opgebouwd; we zijn dan ook hoopvol dat we de huidige, moeilijke periode versterkt zullen doorkomen.”

Sterke omzetgroei van 8,2%, gedreven door geotechniek
Over 2019 stijgt de omzet van ABO-GROUP van 44,4 miljoen naar 48 miljoen euro. Zoals voorzien en aangekondigd, fungeert geotechniek als echte groeimotor van de groep, met een indrukwekkende groei van bijna 20%. De afdeling “Bodem en Milieu” blijft eveneens organisch groeien, doch aan een lager ritme van ongeveer 5%. De afdeling “Asbest en Energie” kende een terugval, die evenw0el volledig op rekening van de energieafdeling toe te schrijven is. Het wegvallen van een aantal grote raamcontracten, waarvoor veel beroep op onderaanneming diende te gebeuren, raakt de omzet, doch heeft slechts een minimaal effect op de winstgevendheid. De verkoop van het handelsfonds van de onrendabele internationale afdeling begin maart 2019, verklaart integraal de daling in het segment “Overige”.

 2018
In € 000
2019
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
In %
% van
Omzet
Geotechniek21.62425.7654.14119,15%53,7%
Bodem & Milieu19.39420.2358414,34%42,1%
Asbest & Energie2.5181.932-586-23,3%4,0%
Overige85683-773-90,3%0,2%
Omzet44.39348.0153.6228,2%100%

20% groei in Frankrijk en 8,5% in Nederland

In Frankrijk komt de groei vanuit geotechniek. Elk van onze geotechnische divisies draagt bij aan deze groei, maar het zijn vooral de afdelingen «Grandes Investigations Complexes» en  «Conception Géotechnique» die grote progressie maken. Deze twee bedrijfslijnen, specifiek ontwikkeld voor grote opdrachtgevers, plukken de vruchten van hun jarenlange ervaring en opgebouwde expertise op de meest moeilijke en complexe projecten. Innogeo, die de groep vervoegde per 1 juli 2019, droeg voor meer dan een half miljoen euro bij aan de omzet. De integratie is inmiddels succesvol afgerond en de synergie met de andere activiteiten en landen wordt volop geactiveerd.

ABO-Group kent in België een sterke groei in geotechniek (onder de merknaam Geosonda), alsook in bodem, meer specifiek in de subafdelingen “sloop” en “archeologie” van ABO NV. Het one-stop-shop principe waarbij bouwheren, projectontwikkelaars en architecten voor al hun ondersteunende milieu- en geotechnisch gerelateerde studies bij één partij terecht kunnen, is uniek in de Belgische markt en wint aan belang. Ook de investeringen in R&D werpen meer en meer vruchten af. Dit uit zich in enkele grootschalige, meerjarige onderzoeksopdrachten in samenwerking met diverse overheden en onderzoeksinstellingen, voornamelijk rond de ontwikkeling van innovatieve bodemsaneringstechnologie. De activiteiten in het asbestlabo Translab groeiden sterk, o.a. door toevoeging van analyses met een electronenmicroscoop (SEM/EDX) aan het gamma. De energieafdeling kende een flinke omzetdaling (-815k euro) door het aflopen van een aantal grote raamcontracten. Zoals vermeld, heeft dit evenwel enkel een gevolg op de omzet, niet op de toegevoegde waarde, gezien deze contracten zo goed als volledig via onderaanneming werden opgevangen. Het (onrendabele) internationale segment, in 2018 nog goed voor een omzet van iets meer dan 800k euro, werd stopgezet.

De activiteiten in Nederland overstijgen voor het eerst de symbolische grens van 10 miljoen euro, een groei van 8,5%. De groei werd gedragen door de bodemactiviteiten, die vooral in de tweede jaarhelft een zeer sterke vraag te verwerken kregen ten gevolgde van de PFAS-reglementering. Zowel advies, als veldwerk hadden hierdoor de handen meer dan vol, een effect dat ook in 2020 voelbaar blijft. Het geotechnisch advies en veldwerk bleef stabiel op een hoog niveau. De vraag naar gekwalificeerd personeel blijft voorlopig het grootste knelpunt.

 2018
In € 000
2019
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
In %
% van
Omzet
Frankrijk18.86822.6413.77320,0%47,15%
België15.43715.271-166-1,08%31,80%
Nederland9.27210.0617898,51%20,95%
Internationaal81542-773-94,85%0,09%
Omzet44.39348.0153.6228,2%100%

Operationele winst voor afschrijvingen stijgt met 84% tot 0,7 euro/aandeel

De operationele winst voor afschrijvingen komt uit op 7,4 mio euro (0,70 euro/aandeel), een stijging met 84%. De toepassing van IFRS 16 is hierbij verantwoordelijk voor ongeveer 1,1 miljoen euro. Deze toename wordt verder in de resultatenrekening evenwel gecompenseerd door hogere afschrijvingen en hogere intrestlasten; netto bedraagt de impact van IFRS 16 over 2019 een licht negatief effect van 29k euro.

Op het niveau van het bedrijfsresultaat (van 1,4 naar 3,2 miljoen euro, +130%), zien we jaar-op-jaar een aanzienlijk hogere bijdrage van de Franse activiteiten (+1,1 miljoen euro), gedreven door sterke omzetgroei, aantrekkelijkere projecten en een hogere efficiëntie (ter herinnering, in 2018 werd in Frankrijk de planning enorm verstoord door stakingen en “gele hesjes”).  Ook in België stellen we een mooie rendementsverbetering vast (+750k euro), gedreven door de afbouw van onrendabele activiteiten, een hogere omzet en het onder controle houden en optimaliseren van de personeelskosten. Nederland blijft op eenzelfde niveau; het hogere bedrijfsresultaat in bodem wordt afgevlakt door hogere afschrijvingen ten gevolge van het in de voorbije jaren uitgevoerde intensieve investeringsprogramma in geotechniek.

De afschrijvingen nemen toe van 2,66 mio naar 4,26 mio euro. Zoals aangegeven, is hiervan 1,08 miljoen euro toe te wijzen aan de toepassing van IFRS16. De resterende toename is een logisch gevolg van de verdere investeringen in materiële vaste activa. De grootste investering in 2019 was de verwerving van een nieuw kantoorgebouw en bijhorend terrein in Marseille (> 3 miljoen euro).

Het financieel resultaat wordt negatief beïnvloed door de toepassing van IFRS 16 (-103k euro) en in mindere mate door de toegenomen financiële schulden.

De nettowinst verdrievoudigt van 0,55 mio euro naar 1,8 mio euro (0,17 euro per aandeel). Het totaal resultaat (deel van de groep) neemt toe van 1,55 naar 1,64 mio euro. De actualisatie van de Franse pensioenverplichtingen verloopt rechtstreeks via het eigen vermogen van de groep en heeft, door de neerwaartse aanpassing van de actualisatievoet, een negatieve impact van netto 132k euro .

Stevige operationele kasstroom en solide balans

De netto kasstroom uit operationele activiteiten neemt een vlucht van 3,3 naar 6,4 mio euro, gedreven door de sterke operationele cijfers en een continue opvolging van het werkkapitaal.

Het balanstotaal groeit aan van 42,9 naar 49,6 mio euro. Aan actiefzijde is de voornaamste wijziging de toename van de materiële vaste activa met meer dan 5 miljoen euro, een gecombineerd effect van IFRS 16 (netto toename van 2,5 miljoen euro), de aankoop van het nieuwe gebouw in Marseille en de verderzetting van het investeringsprogramma. Aan passiefzijde neemt enerzijds het eigen vermogen toe tot 16,7 miljoen euro, anderzijds de financiële schulden, die de uitdrukking vormen van de financiering van de toename in materiële vaste activa. De eigen vermogensratio bedraagt 33,8%. De solvabiliteit, berekend als de ratio netto financiële schulden ten opzichte van het operationeel resultaat voor afschrijvingen, komt uit op een comfortabele 1,7 (ten opzichte van 2,1 eind 2018).

De volledige geconsolideerde resultatenrekening en balans, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en de geconsolideerde kasstroomtabel zijn hieronder aansluitend opgenomen.

Vooruitzichten 2020

25 jaar ABO
Op 27 oktober 1995 werd de vennootschap ABO NV, de basis en bakermat van de huidige ABO-GROUP, opgericht. In 2020 vieren we aldus het 25-jarig jubilieum van de groep. De groep voorziet in het najaar diverse feestelijkheden om zijn evolutie, maar vooral zijn productgamma in de kijker te zetten naar personeel, klanten en andere belanghebbenden.

Tijdelijke rem COVID-19 / lange termijn doelstellingen bevestigd
De recente ontwikkelingen m.b.t. het afremmen van de verspreiding van het coronavirus wegen tijdelijk op de omzetgeneratie van de groep. ABO respecteert maximaal de wettelijke regels en heeft zo goed als iedereen overgeschakeld naar thuiswerk. Waar noodzakelijk, wordt gebruik gemaakt van tijdelijke werkloosheid. Op die manier wordt verwacht dat de financiële impact, behoudens omzetverlies, beheersbaar blijft. ABO gaat uit van een verschuiving van de projecten, niet van annulaties. Gezien we op dit moment door het oog van de storm gaan, is het uitermate moeilijk een concrete becijfering mee te geven. Afhankelijk van de duur tot het volwaardig hernemen van de activiteiten zal dit een andere gradatie van impact met zich meebrengen. ABO blijft evenwel beschikbaar voor zijn klanten in deze moeilijke tijden en blijft een maximale productie nastreven.

Het jaar 2020 is trouwens door milde weersomstandigheden vrij gunstig van start gegaan. ABO behoudt alle vertrouwen in zijn expertise, zijn markten en de structurele groei van zijn sector. De lange termijn doelstellingen, een dubbelcijferige groei door een mix van organische en acquisitieve groei, blijven dan ook zonder enig probleem behouden.

Verdere uitbouw geotechniek

ABO-Group blijft volop inzetten op het verder uitbouwen van het activiteitenpallet. Binnen geotechniek kijken we uit naar acceleratie in België via aankoop van een nieuwe sondeerwagen en de uitbreiding van het aantal sondeerploegen. We voorzien de verdere uitbouw van de geotechnische labo’s in België (toevoeging van diverse triaxiaalproeven) en Frankrijk (opstart in Marseille), alsook de opstart van een nieuw kantoor in de buurt van Toulouse.  Waar mogelijk, ondersteunen we de interne groei, door aanwerving van experts voor het opzetten en uitbouwen van nieuwe activiteiten. We voorzien dat deze initiatieven in 2020 de omzet en de winstgevendheid zullen ondersteunen.

Daarnaast blijft de groep uitkijken om haar positie in de thuislanden te versterken via acquisitie. Zo werd in 2019  de vennootschap Innogeo overgenomen en vervolgens succesvol geïntegreerd. De groep zal in 2020 de overnamemarkt verder opvolgen. De groep heeft een aantal interessante mogelijkheden geïdentificeerd, zonder dat evenwel enige garantie op een effectieve transactie kan gegeven worden.

Financiële kalender

24/04/2020 : Publicatie jaarverslag 2019 en oproeping Algemene Vergadering
27/05/2020 : Algemene Vergadering                                          
18/09/2020 : Halfjaarcijfers 2020

Verklaring van de commissaris

De commissaris van ABO-Group Environment NV, EY Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correcties aan het licht gebracht hebben, die aan de geconsolideerde cijfers van de groep over 2019, opgenomen in dit persbericht, zouden moeten worden doorgevoerd.

Over ABO-Group

ABO-Group is een gespecialiseerd ingenieursbureau gericht op bouw, milieu en energie. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring is ABO-Group actief in België, Nederland en Frankrijk, alsook internationaal. ABO-Group garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-Group website (www.abo-group.eu).

Voor meer informatie:

Frank De Palmenaer                                                                        Johan Reybroeck                                                             
CEO ABO-Group Environment NV                                                   CFO ABO-Group Environment NV
frank.depalmenaer@abo-group.eu                                               johan.reybroeck@abo-group.eu
T +32 (0)9 242 88 88 

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), Belgium

Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.abo-group.eu

Bijlage