OPENBAARMAKING IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 14 VAN DE BELGISCHE WET VAN 2 MEI 2007 BETREFFENDE DE OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN (DE "TRANSPARANTIEWET")

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

GENT, België, 3 november 2017 - Ablynx [ Euronext Brussels en Nasdaq : ABLX] maakte vandaag bekend, in overeenstemming met artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten van wie aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt (de "Transparantiewet"), dat zij op 31 oktober en 1 november 2017 een kennisgeving van deelneming heeft ontvangen van FMR LLC.

In een eerste kennisgeving (op 31 oktober 2017) heeft FMR LLC (rekening houdend met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) Ablynx bericht dat ze 7.024.629 stemrechtverlenende effecten van Ablynx en gelijkgestelde financiële instrumenten bezitten op 25 oktober 2017, wat overeenkomt met 11,41% van de 61.576.144 uitstaande Ablynx stemrechten op dat ogenblik.

In een tweede kennisgeving (op 1 november 2017) heeft FMR LLC (rekening houdend met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) Ablynx bericht dat ze 7.017.029 stemrechtverlenende effecten van Ablynx en gelijkgestelde financiële instrumenten bezitten op 26 oktober 2017, wat overeenkomt met 11,40% van de 61.576.144 uitstaande Ablynx stemrechten op dat ogenblik.

De tweede kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
  • Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon
  • Kennisgevingsplichtige personen: FMR LLC, The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, VS
  • Transactiedatum: 26 oktober 2017
  • Overschreden drempel: 10%
  • Noemer: 61.576.144 (op 26/10/2017)
  • Details van de kennisgeving:

             

Naam van de geselecteerde dochterondernemingen van FMR LLC % stemrechten % stemrechten via financiële instrumenten* Totaal
FMR LLC
Fidelity Management & Research Company
FMR Co., Inc.
7,40% 1,37% 8,77%
FMR LLC
FIAM Holdings Corp.
Fidelity Institutional Asset Management Trust Company
1,41%   1,41%
FMR LLC
FIAM Holdings Corp.
FIAM LLC
1,22%   1,22%
TOTAAL 10,03% 1,37% 11,40%

* Type van financieel instrument: "Recht van Recall"
             

  • Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: De bedrijven toegeschreven aan FMR LLC komen voort uit bedrijven van diverse instellingen voor collectieve beleggingen die beheerd worden door FMR Co., Inc., Fidelity Institutional Asset Management Trust Company en FIAM LLC, dewelke elk op zich entiteiten zijn die dochterondernemingen zijn van, en gecontroleerd door, FMR LLC. Deze instellingen voor collectieve beleggingen hebben FMR LLC toegekende discretionaire bevoegdheid gegeven om te stemmen namens al hun effecten in overeenstemming met de FMR LLC board proxy voting policy. FMR LLC is geen gecontroleerde onderneming.

Meer informatie is beschikbaar in de transparantiekennisgeving. De volledige versies van beide transparantiekennisgevingen zijn beschikbaar op de website van Ablynx onder de rubriek Investeerders.

De gecoördineerde statuten van Ablynx NV voorzien een drempel voor de aandeelhouders van 3%, 5% of een veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten.

Over Ablynx

Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling van Nanobodies®, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de voordelen combineren van medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd om nieuwe medicijnen te ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor de samenleving. De Vennootschap heeft vandaag meer dan 45 programma's in eigen ontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoals inflammatie, hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten. Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene farmaceutische bedrijven waaronder AbbVie; Boehringer Ingelheim; Eddingpharm; Merck KGaA & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, VS; Merck KGaA KGaA; Novartis ; Novo Nordisk ; Sanofi en Taisho Pharmaceutical. De onderneming is gevestigd in Gent, België. Meer informatie is te vinden op www.ablynx.com.

Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met

Ablynx :

Dr Edwin Moses
Gedelegeerd Bestuurder
t:   +32 (0)9 262 00 07
m: +32 (0)473 39 50 68
e:  edwin.moses@ablynx.com

Lies Vanneste
Director Investor Relations
t:   +32 (0)9 262 01 37
m: +32 (0)498 05 35 79
e:  lies.vanneste@ablynx.com

Volg ons op Twitter @AblynxABLX

Ablynx 's media relaties:
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott, Philippa Gardner, Sukaina Virji
t:  +44 (0)20 3709 5700
e:  ablynx@consilium-comms.com

Disclaimer
Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen uitgedrukt in dit document zijn toekomstgericht en weerspiegelen de huidige verwachtingen en projecties van de Vennootschap of, naargelang het geval, de bestuurders van de Vennootschap, over toekomstige gebeurtenissen. Uit hun aard houden toekomstgerichte verklaringen een aantal risico's, onzekerheden en vooronderstellingen in die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van deze uitgedrukt of gesuggereerd door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden en vooronderstellingen zouden een nadelige invloed kunnen hebben op de uitkomst en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen die hierin worden beschreven. Heel wat factoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de vraag, de concurrentie en de technologie, kunnen tot gevolg hebben dat werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk verschillen van enige geanticipeerde ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit document aangaande tendensen of activiteiten uit het verleden mogen niet worden beschouwd als een verklaring dat dergelijke tendensen of activiteiten zich zullen voortzetten in de toekomst. Bijgevolg verklaart de Vennootschap uitdrukkelijk geen enkele verplichting of verbintenis op zich te nemen om enige update of herziening van enige toekomstgerichte verklaring opgenomen in dit document openbaar te maken ten gevolge van enige wijziging in de verwachtingen of enige wijziging in gebeurtenissen, voorwaarden, vooronderstellingen of omstandigheden waarop de toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar raadgevers of vertegenwoordigers, noch enige moeder- of dochteronderneming of enige bedrijfsleider of werknemer daarvan, waarborgen dat de vooronderstellingen die aan de basis liggen van dergelijke toekomstgerichte verklaringen geen vergissingen bevatten, en geen van hen aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige juistheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit document, of voor het zich daadwerkelijk voordoen van de voorspelde ontwikkelingen. U dient geen ongepast vertrouwen te stellen in toekomstgerichte verklaringen, die enkel gelden op datum van dit document.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/829f4048-0f14-4ebe-8205-5089d2e96ba5