Wijziging van de organisatiemodaliteiten voor de algemene vergaderingen als gevolg van Covid-19

Gezien de uitzonderlijke situatie als gevolg van de Covid-19-pandemie, bestaat de prioriteit van de Solvay-groep erin de gezondheid en veiligheid van haar aandeelhouders, werknemers en partners te beschermen. Bijgevolg werd overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 tot vaststelling van diverse bepalingen in het vennootschapsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19-pandemie besloten om de modaliteiten voor de organisatie van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van dinsdag 12 mei 2020 om 10.30 uur te wijzigen.

Vergaderingen via video transmissie zonder fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders

De nieuwe modaliteiten zijn gespecificeerd in de bijgewerkte kennisgeving en zijn beschikbaar op het volgende adres: https://www.solvay.com/nl/investors/financial-calendar-events-presentations/aandeelhoudersvergaderingen/2020 

De Algemene Vergaderingen zullen worden gehouden zonder de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders, maar zullen live worden uitgezonden op de Solvay-website in audioformaat (webcast) ter attentie van de aandeelhouders.

Bij deze uitzending kun je niet live stemmen. Aandeelhouders kunnen alleen op afstand stemmen vóór datum van de Algemene Vergaderingen, per brief of door een volmacht te geven aan Solvay (of een persoon aangewezen door de raad van bestuur).

Uitoefenen van het  stemrecht

Het stemformulier per brief en per volmacht zijn beschikbaar op
https://www.solvay.com/nl/investors/financial-calendar-events-presentations/aandeelhoudersvergaderingen/2020
De agendapunten en de ontwerpresoluties zijn niet gewijzigd.

Voor aandeelhouders die reeds een geldig ingevulde volmacht met steminstructie ten voordele van een derde hebben verzonden, zal rekening worden gehouden met de stemmen of onthoudingen die in deze volmacht zijn uitgedrukt, zonder dat de volmachthouder aanwezig dient te zijn of dat de aandeelhouder een aanvullend formulier dient in te vullen.

Voor aandeelhouders die op de datum van dit persbericht nog geen stem- of volmachtformulier hebben verzonden, vragen wij hen alleen de bijgewerkte formulieren te gebruiken die beschikbaar zijn op het hierboven vermelde adres.

Recht om vragen te stellen

Aandeelhouders zijn uiteraard gerechtigd om vragen te stellen, maar dan alleen schriftelijk vóór datum van de Algemene Vergaderingen, en dit per gewone post of per e-mail aan ag.solvay@solvay.com. Deze vragen zullen mondeling worden beantwoord tijdens de Algemene Vergaderingen die worden uitgezonden zoals hierboven aangegeven. Tijdens de webcast is het niet mogelijk om vragen te stellen.

Volmachtsformulieren, stemmen per brief en vragen met betrekking tot agendapunten moeten Solvay uiterlijk op vrijdag 8 mei 2020 bereiken.

Praktische modaliteiten voor de webcast

Zoals hierboven aangegeven, kunnen de aandeelhouders de Algemene Vergaderingen volgen via een webcast op het internet. Aandeelhouders die de webcast willen volgen, worden uitgenodigd om zich te registreren voor het virtuele evenement in het gedeelte van de website van de Algemene Vergaderingen van 2020.

De informatie die van aandeelhouders wordt gevraagd om toegang te krijgen tot de video-uitzending van de Vergaderingen bestaat uit "persoonsgegevens" en zal worden verwerkt door Solvay NV (Ransbeekstraat 3010, 1120 Brussel), die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. Daartoe baseert Solvay zich op haar legitiem belang bij het beheer en de beveiliging van de hierboven bedoelde video uitzending en bewaart hij de persoonsgegevens van de aandeelhouders alleen tot de volgende Vergadering. Solvay verwerkt de persoonsgegevens van aandeelhouders in overeenstemming met haar privacybeleid dat online beschikbaar is via de volgende link: https://www.solvay.com/en/information/data-protection-and-privacy-policy.html. Dit beleid bevat met name uitleg over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Solvay (inclusief het recht op toegang en rectificatie van uw persoonsgegevens en, in bepaalde gevallen, het recht om te worden vergeten , het recht om de verwerking te beperken, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking).

Deze video-uitzending mag niet worden geïnterpreteerd als een aanbieding, een uitnodiging tot aanbieding of een verzoek, of als advies of aanbeveling voor het kopen, inschrijven, uitgeven of verkopen van Solvay-effecten.

Bijlage