Umicore: HALFJAARRESULTATEN 2020


Sterke prestatie in Recycling compenseert COVID-19 impact in Catalysis en Energy & Surface Technologies

Tegen een achtergrond van ernstige ontwrichtingen in de maatschappij en het bedrijfsleven ten gevolge van de COVID-19-pandemie, gaf Umicore blijk van haar schokbestendigheid en de complementariteit van haar bedrijfsactiviteiten. In de eerste helft van 2020 zette Umicore financiële resultaten neer die in grote lijnen overeenkwamen met de resultaten van dezelfde periode in 2019, waarbij een zeer sterke prestatie van Recycling tegenwicht bood tegen de impact van de terugval van de automobielindustrie op de resultaten van Catalysis en Energy & Surface Technologies.

De inkomsten van Umicore voor de eerste 6 maanden bedroegen € 1,6 miljard (-4% op jaarbasis) en de aangepaste EBIT1 bedroeg € 243 miljoen, een stijging van 1% in vergelijking met de eerste helft van 2019. De aangepaste EBITDA steeg met 5% tot € 376 miljoen.

De inkomsten in Catalysis liepen terug, zij het minder dan de inkrimping van de wereldwijde automarkt, aangezien Umicore beter bleef presteren in de Chinese markt. Als gevolg van de stillegging van de assemblagelijnen van de autofabrikanten, zag Umicore zich genoodzaakt de productie in de meeste van haar fabrieken voor autokatalysatoren gedurende meerdere weken stop te zetten, wat zware gevolgen had op de winst.

De inkomsten in Energy & Surface Technologies werden getroffen door de inkrimping van de wereldwijde markt voor elektrische voertuigen en lagere activiteitsniveaus in andere belangrijke eindmarkten. De daling in inkomsten en volumes, in combinatie met hogere vaste kosten verbonden aan de recente en lopende uitbreidingen, resulteerde in een aanzienlijk negatief operationeel hefboomeffect.

Recycling boekte sterke resultaten als gevolg van toegenomen activiteitsniveaus, hogere metaalprijzen en gunstige handelsvoorwaarden. Bovendien profiteerde Precious Metals Refining van een goede bevoorradingsomgeving en een hogere beschikbaarheid van de smelter in Hoboken in vergelijking met de eerste helft van 2019, toen de smelter een geplande, verlengde onderhoudsstop van 7 weken onderging.


Umicore’s onmiddellijke reactie op de COVID-19 crisis

Onze medewerkers gezond houden en een veilige werkplaats verzekeren

Umicore introduceerde in haar vestigingen wereldwijd strikte hygiëne- en andere voorzorgsmaatregelen als reactie op de COVID-19-pandemie. Een speciale werkgroep volgt de activiteiten wereldwijd op om de gezondheid van de werknemers te beschermen.

Behoud van liquide middelen

Aan het begin van de pandemie werden verschillende maatregelen geïntroduceerd om de kosten te verminderen, het werkkapitaal te optimaliseren en bepaalde investeringen uit te stellen. Umicore paste haar productiecapaciteit snel aan en heeft waar nodig een deel van haar personeelsbestand technisch werkloos gesteld. Ondertussen werd de productie in alle fabrieken hervat en zijn de meeste werknemers die technisch werkloos waren, weer aan de slag. De raad van toezicht van Umicore besliste ook om het dividend voor 2019 te verlagen tot € 0,375 per aandeel, in tegenstelling tot het oorspronkelijke voorstel van € 0,75 per aandeel. Dankzij de snelle en consistente uitvoering van deze maatregelen, in combinatie met een sterke kasstroom in Recycling, kon Umicore een vrije kasstroom van € 108 miljoen uit bedrijfsactiviteiten genereren, wat neerkomt op een aanzienlijke stijging in vergelijking met de voorgaande jaren, ondanks de verminderde activiteitsgraad.  


Umicore’s reactie op langere termijn op de COVID-19 crisis

Verdere versterking van de financieringsstructuur en de liquiditeit

In de loop van deze periode heeft Umicore haar financieringsstructuur verder versterkt en gediversifieerd door de uitgifte van € 500 miljoen aan converteerbare obligaties met vervaldatum in 2025 en het afsluiten van een lening op 8 jaar met de Europese Investeringsbank voor een bedrag van € 125 miljoen. Umicore beschikt over een ruime liquiditeit met € 1,2 miljard aan geldmiddelen en kasequivalenten op de balans per 30 juni 2020 en ongeveer € 1 miljard aan bijkomende vastgelegde niet-opgenomen kredietfaciliteiten bij haar belangrijkste huisbankiers. Haar schuldprofiel op de lange termijn vertoont geen materiële vervaldagen vóór 2023.

Herbeoordeling van bedrijfsactiviteiten en de waarde van activa​

Gezien de onvoorziene ontwrichtingen die COVID-19 veroorzaakte in heel wat van Umicore’s belangrijkste eindmarkten, evalueert Umicore haar productie (‘production footprint’), evenals de boekwaarde van bepaalde activa. In het kader van deze beoordeling heeft Umicore beslist om haar activiteiten met betrekking tot de productie van autokatalysatoren in Noord-Amerika te consolideren in het Canadese Burlington, en de productie van autokatalysatoren in Tulsa in de VS stop te zetten. Umicore heeft ook waardeverminderingen op bepaalde materiële en immateriële activa geboekt. Aangezien Umicore haar productie (‘production footprint’) verder zal evalueren en de waarde van bepaalde activa verder zal monitoren, kunnen er in de tweede helft van het jaar bijkomende cash en niet-cash aanpassingen noodzakelijk zijn van een vergelijkbare of iets hogere omvang dan deze die in de eerste jaarhelft werden geboekt.


Kerncijfers

Inkomsten van € 1,6 miljard (-4%)

Aangepaste EBITDA van € 376 miljoen (+5%)

Aangepaste EBIT van € 243 miljoen (+1%)

EBIT-aanpassingen van - € 72 miljoen, voornamelijk bestaande uit waardeverminderingen en herstructureringskosten

ROCE van 10,9% (in vergelijking met 12,3% in de eerste helft van 2019)

 Aangepaste nettowinst (aandeel Groep) van € 148 miljoen (-2%) en aangepaste EPS van € 0,62 (-2%)

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 275 miljoen (€ 308 miljoen in de eerste helft van 2019), inclusief een stijging van € 72 miljoen aan werkkapitaal door hogere edelmetaal -en PGM prijzen; vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten2 van € 108 miljoen (€ 50 miljoen in de eerste helft van 2019)

De geplande investeringsuitgaven werden aan het begin van de pandemie aangepast en de gedane kapitaaluitgaven bedroegen € 152 miljoen (€ 241 miljoen in de eerste helft van 2019)

Nettoschuld van € 1.349 miljoen, een daling ten opzichte van € 1.443 miljoen aan het einde van 2019. Dit komt overeen met een nettoschuld /LTM aangepaste EBITDA-ratio van 1.75x.

De raad van toezicht besliste om een interim dividend van € 0,25 per aandeel uit te betalen op 25 augustus.  


Drijfveren achter groeistrategie in materialen voor schone mobiliteit en recyclage blijven intact

De COVID-19-pandemie heeft een ongekende en plotse schok veroorzaakt in de automobielindustrie en de algemene economie wereldwijd. Ondanks de uitdagingen op korte termijn en de beperkte zichtbaarheid op het verloop van het marktherstel, blijven de drijvende krachten die de groeistrategie van Umicore op lange termijn ondersteunen, intact.

Terwijl de wereldwijde markt voor elektrische voertuigen te kampen heeft met aanzienlijke tegenwind op korte termijn, blijven de vooruitzichten voor elektrificatie op middellange termijn veelbelovend. De huidige crisis verandert niets aan de noodzaak voor de wereld om een duurzamere weg in te slaan, zoals blijkt uit de verschillende overheidsstimuli voor schonere mobiliteit en groene initiatieven, voornamelijk in China en Europa. Umicore kan met haar brede portfolio aan materiaaltechnologieën en haar productie (‘production footprint’) een sleutelrol spelen bij de overgang naar uitstootvrije mobiliteit.

Bovendien blijven strengere emissienormen bovenaan de agenda staan in de belangrijkste regio's, wat de behoefte aan steeds complexere technologieën voor autokatalysatoren bevestigt.

Tot slot biedt het gesloten bedrijfsmodel van Umicore een broodnodig antwoord op de grondstoffenschaarste en een pad naar een meer circulaire economie.

Dankzij haar complementaire activiteitenportefeuille, haar zorgvuldig liquiditeitsbeheer en een gedisciplineerde investeringsaanpak, is Umicore goed uitgerust om haar strategische koers aan te houden en sterker uit de huidige crisis te komen.


Vooruitzichten

Gezien de huidige evolutie van de pandemie en de onzekerheid die ze veroorzaakt op de belangrijkste eindmarkten van Umicore, blijft het onmogelijk om betrouwbare gekwantificeerde vooruitzichten te geven voor 2020. Ook al is de zichtbaarheid op de markt uiterst beperkt, toch verwacht Umicore nog steeds dat haar aangepaste EBIT voor het volledige jaar onder het niveau van 2019 zal liggen, met in Catalysis en Energy & Surface Technologies een aangepaste EBIT een stuk onder het niveau van 2019 en in Recycling een aangepaste EBIT een stuk boven het niveau van 2019.   

Op basis van de marktontwikkelingen in de eerste jaarhelft en de recente trends, gaat Umicore er nog steeds van uit dat de wereldwijde autoproductie met ongeveer 25% zal dalen over het volledige jaar. In dit scenario zouden de inkomsten en aangepaste EBIT in Catalysis in de tweede jaarhelft een stuk boven deze van de eerste jaarhelft liggen. Echter, de voortdurende onzekerheid als gevolg van de pandemie en het zwakke consumentenvertrouwen, maken het onmogelijk om de marktontwikkelingen te voorspellen.

Umicore verwacht dat in Energy & Surface Technologies voorraadcorrecties in de toeleveringsketen voor herlaadbare batterijen in de tweede jaarhelft de impact van de zwakke handelsvoorwaarden in verschillende business units zullen verergeren. Umicore verwacht bijgevolg dat de aangepaste EBIT van de business groep in de tweede jaarhelft wellicht onder die van de eerste helft zal liggen.

In Recycling mogen de prestaties van de eerste jaarhelft niet worden geëxtrapoleerd naar de tweede jaarhelft, gezien de geplande onderhoudsstilstand van vier weken van de smelter in Hoboken en seizoensgebonden effecten in andere bedrijfsactiviteiten. 


“Ondanks de meedogenloze effecten van de COVID-19 pandemie op de maatschappij en de industrie, demonstreerde Umicore een grote veerkracht en zetten we een sterke prestatie neer in de eerste jaarhelft, wat de complementariteit van onze activiteiten en de wendbaarheid en vastberadenheid van onze werknemers aantoont. Ik wens mijn enorme dankbaarheid uit te drukken aan iedereen die deze pandemie in de frontlinie bestreden heeft en aan alle collega’s die zich aan de zeer uitdagende omstandigheden hebben aangepast om de activiteiten zo goed mogelijk verder te kunnen zetten. Umicore nam de nodige maatregelen om gezonde en veilige werkomstandigheden te verzekeren voor onze medewerkers en beschermde de financiële gezondheid van het bedrijf aan de hand van kostenbesparingen, een herbeoordeling van onze industriële voetafdruk en verhoogde liquiditeiten. Onze strategische drijfveren op lange termijn blijven intact en ik ben er van overtuigd dat we terug zullen groeien in onze activiteiten rond schone mobiliteit en recyclage naarmate we uit de pandemie komen.”

Marc Grynberg,
CEO of Umicore

Voor meer informatie over Umicore's 1H 2020 resultaten, klik hier. 


Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts                           +32 2 227 78 38                                 evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe                                +32 2 227 70 68                                      eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck                              +32 2 227 74 34                                   aurelie.bultynck@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers                            +32 2 227 71 47                                marjolein.scheers@umicore.com


Financiële kalender

21 augustus 2020         Datum dat aandeel zonder interim dividend verhandeld wordt

24 augustus 2020         Registratiedatum voor interim dividend

25 augustus 2020         Datum betaling interim dividend


Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in de eerste helft van 2020 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 1,6 miljard (omzet van € 10,0 miljard) en stelt iets meer dan 10.900 mensen in dienst.
1 Met het oog op aansluiting bij de ESMA-richtlijnen voor alternatieve prestatiemaatstaven ('APMs'), verandert Umicore de verwijzing naar 'recurrent' in haar APMs in 'aangepast' en van ‘niet-recurrent’ in ‘aanpassingen’. De definities van de desbetreffende APM's blijven ongewijzigd en kunnen worden geraadpleegd op https://www.umicore.com/en/investors/financial-data/glossary/. Zo wordt, bijvoorbeeld, “recurrente” EBIT voortaan “aangepaste” EBIT genoemd en “niet-recurrente” EBIT wordt EBIT “aanpassingen”.

2 Vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten = kasstroom uit bedrijfsactiviteiten – kapitaaluitgaven – gekapitaliseerde ontwikkelingsuitgaven. Opmerking: Alle vergelijkingen worden gemaakt met de eerste jaarhelft van 2019, tenzij anders vermeld.