ForFarmers maakt strategie 2025 bekend

Lochem, 15 september 2020

ForFarmers maakt strategie 2025 bekend             
Veerkrachtig in uitdagende thuismarkten, uitbreiding naar nieuwe landen  

ForFarmers N.V. (ForFarmers/de onderneming) introduceert vandaag tijdens een Capital Markets Day de strategie ‘Build to Grow 2025’ aan analisten en beleggers. De onderneming richt zich in de komende vijf jaar op het verder uitbouwen van de marktposities in de bestaande thuismarkten, door het leveren van innovatieve voederconcepten, die veehouders helpen op een duurzame manier een optimaal rendement op het boerenerf te halen. Hiervoor wordt onder meer zwaarder ingezet op digitalisering van bedrijfsprocessen, zowel op het boerenerf als bij ForFarmers. Daarnaast ambieert ForFarmers te groeien door overnames in bestaande markten en in nieuwe groeimarkten, eventueel buiten Europa. De doelstelling is om in 2025 in 7 landen operationeel te zijn, in een meer evenwichtige verdeling tussen de meer ‘mature’ thuismarkten en nieuwe groeiregio’s.

Solide financiële ambities met aantrekkelijk dividendbeleid
Gekoppeld aan de strategie heeft ForFarmers de volgende financiële ambities voor 2025 geformuleerd:

  • in 2025 een onderliggende EBITDA tussen de €125 miljoen en €135 miljoen1, zowel door autonome groei als door overnames (2019: €88,5 miljoen en H1 2020: €48,2 miljoen);
  • een jaarlijkse autonome (exclusief overnames) verbetering van de onderliggende EBITDA van 0%-3%1 (vanaf 2020) in de uitdagende thuismarkten;
  • ten minste €10 miljoen minder operationele kosten in 2025 vergeleken met 2020;
  • een dividendbeleid met een distributie van 40%-60% (was 40%-50%) van de onderliggende winst na belasting.

1 Tegen constante valuta


Build to Grow 2025: klantgericht, innovatief, efficiënt en duurzaam
Als leidende voeronderneming in Europa is ForFarmers een belangrijke schakel in de waardeketen die de groeiende wereldbevolking van voeding, waaronder dierlijke eiwitten moet voorzien. In de Europese thuismarkten van ForFarmers, met uitzondering van Polen, neemt de druk op de agrarische sector echter steeds meer toe. Veehouders hebben in toenemende mate te maken met uitgebreide milieumaatregelen om de uitstoot van onder meer fosfaat en ammoniak door dieren te beperken. Hierdoor is de groeiverwachting voor de agrarische sector in Noordwest-Europa zeer beperkt. De voermarkt blijft wereldwijd echter zeer groot en biedt mogelijkheden voor sterke en innovatieve spelers zoals ForFarmers, zowel voor autonome groei als voor verdere consolidatie. ForFarmers is reeds de leidende voeronderneming in Europa en wil deze positie behouden en uitbouwen.


ForFarmers benadrukt met de strategie Build to Grow 2025 haar veerkracht in de bestaande thuismarkten en de ambitie om uit te breiden naar twee zorgvuldig gekozen nieuwe groeimarkten, eventueel buiten Europa. Door klantgericht zijn tegen de laagste kosten denkt de onderneming in de thuismarkten het verschil te kunnen maken. De Total Feed aanpak staat hierin centraal, met als doelstelling veehouders een optimaal rendement te kunnen laten behalen, juist in tijden van toenemende milieumaatregelen. Deze aanpak is gebaseerd op een combinatie van voer, vergezeld van gericht advies en ondersteund door monitoring tools. Innovatieve voerconcepten en data-analyse nemen een steeds grotere rol in het verder verduurzamen van de agrarische sector. ForFarmers zet hier met verschillende programma’s sterk op in. Door bijvoorbeeld meer reststromen uit de voedingsindustrie te gebruiken in het voer en het verbeteren van de voederconversie (minder voer, meer productie). In dit kader lanceert ForFarmers als onderdeel van de strategie Build to Grow 2025 een aangescherpt en ambitieus duurzaamheidsbeleid, gericht op het verminderen van de CO2 voetafdruk van de productie van voer en van dierlijke eiwitten.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.Capital Markets Day

ForFarmers presenteert de verschillende onderdelen van de strategie Build to Grow 2025 en de daarbij behorende programma’s vandaag tijdens de Capital Markets Day. Deze presentaties zijn te volgen via een webinar (van 09.00 – 12.30 uur CET).  De webinar is later ook terug te zien via de website (www.forfarmersgroup.eu).


Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations
T: 0031 573 288 000   M: 0031 6 10 94 91 61
E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Over ForFarmers N.V.
ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.

ForFarmers is met een afzet van 10,1 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.600 medewerkers. De omzet bedroeg in 2019 circa € 2,5 miljard.
ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.


ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.