Umicore kondigt recordresultaten voor 2020 aan en treft voorbereidingen voor opvolging van haar CEO

Recordwinst ondanks ongekende omstandigheden

Ondanks ernstig verstoorde eindmarkten door de COVID-19-pandemie zette Umicore haar beste financiële prestatie ooit neer, bevorderd door een uitzonderlijke prijsomgeving voor de platinagroep metalen (PGM). Dit toont Umicore ’s veerkracht en de verdiensten van haar strategie, die berust op de complementariteit van haar activiteiten. Na goede prestaties in de eerste helft van 2020, met een sterk resultaat in Recycling dat de impact van de terugval in de autosector op de resultaten van Catalysis en Energy & Surface Technologies kon compenseren, werd de tweede helft van het jaar gekenmerkt door een sterke sequentiële verbetering van de inkomsten en de winst van de Groep dankzij aanhoudend sterke operationele prestaties en stijgende metaalprijzen in Recycling en een sterke groei in Catalysis. De aangepaste EBIT over het volledige jaar bedroeg € 536 miljoen, een stijging met 5% ten opzichte van het voorgaande jaar. De aangepaste EBITDA steeg met 7% tot € 804 miljoen.

De inkomsten in Catalysis daalden, echter minder hard dan de wereldwijde automarkt dankzij Umicore ’s sterke marktpositie op het gebied van benzinetechnologieën voor personenwagens, vooral in China en Europa, en hogere  verkoop van zware dieseltoepassingen en brandstofcelkatalysatoren. De aangepaste EBIT daalde sterker dan de inkomsten voor het volledige jaar als gevolg van de aanzienlijke impact van de pandemie in de eerste helft van het jaar.

De inkomsten in Energy & Surface Technologies weerspiegelden de impact van de pandemie en de slechtere verkoop van kathodematerialen voor hoogwaardige draagbare elektronica en toepassingen voor energieopslag. De daling van de aangepaste EBIT was groter, als gevolg van een aanzienlijk negatief operationeel hefboomeffect en de impact van een ongunstig prijsklimaat voor kathodematerialen door de grote overcapaciteit van de sector in China.

Recycling verdubbelde haar aangepaste EBIT ten opzichte van het voorgaande jaar dankzij een sterke groei in alle business units als gevolg van hoge metaalprijzen, een hoog activiteitsniveau ondanks de COVID-19-crisis en gunstige handelsvoorwaarden.


KERNCIJFERS

  • Inkomsten van € 3,2 miljard (-4%)
  • Aangepaste EBITDA van € 804 miljoen (+7%)
  • Aangepaste EBIT van € 536 miljoen (+5%)
  • EBIT aanpassingen van - € 237 miljoen, voornamelijk bestaande uit herstructureringskosten, milieuvoorzieningen en waardeverminderingen
  • ROCE van 12,1% (in vergelijking met 12,6% in 2019)
  • Aangepaste nettowinst (aandeel Groep) van € 322 miljoen (+3%) en aangepaste EPS van € 1,34  (+3%)
  • Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 603  miljoen (tov € 549 miljoen in 2019), ondanks een stijging van € 104 miljoen aan werkkapitaal door hogere PGM prijzen; vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van 167 miljoen (tov - € 39 miljoen in 2019)
  • De investeringsuitgaven werden aan het begin van de pandemie aangepast en de gedane kapitaaluitgaven bedroegen € 403 miljoen (tov € 553 miljoen in 2019)
  • Nettoschuld van € 1414 miljoen, een daling ten opzichte van € 1.443 miljoen aan het einde van 2019. Dit komt overeen met een nettoschuld / aangepaste EBITDA van de voorbije 12 maanden-ratio van 1.76x.
  • Voorgesteld bruto jaarlijks dividend van € 0,75 per aandeel, waarvan € 0,25 reeds uitbetaald in augustus 2020.  


Voorbereiding voor opvolging van haar CEO

Sinds Marc Grynberg in 2008 het roer als CEO overnam, bleef Umicore snel groeien en tegelijkertijd aanzienlijke waarde creëren voor haar belanghebbenden. Hij heeft van Umicore een wereldwijde leider in materialen voor schone mobiliteit en recyclage gemaakt. Umicore rondde in 2020 haar Horizon 2020-strategie succesvol af en bereikte nieuwe hoogten. Alles is voor Umicore voorhanden om te blijven bloeien: getalenteerde teams, een veelbelovende innovatiepijplijn en uiterst ondersteunende megatrends. De raad van toezicht en Marc Grynberg beschouwen dit als een uitgelezen moment om de CEO-opvolging te starten. De raad van toezicht zal de tijd nemen om een opvolger aan te duiden die op deze sterke fundamenten zal bouwen en Umicore naar de volgende fase van ontwikkeling zal brengen.

Thomas Leysen, voorzitter van de raad van toezicht: “Marc is tot op vandaag de CEO met de langste staat van dienst bij Umicore en hij heeft sinds 2008 Umicore ’s strategie vormgegeven met visie en vastberadenheid. Ik ken Marc als een leider die gedreven is door waarden en die om mensen geeft, waarvoor hij het respect kreeg van al Umicore ’s belanghebbenden.  Ik heb altijd graag met Marc gewerkt en ik ben blij dat Umicore kan blijven rekenen op zijn volledige toewijding tot een waardige opvolger is aangeduid en het roer overneemt.”

Marc Grynberg, CEO: “Ik ben trots op de manier waarop we Umicore tijdens de voorbije twaalf jaar hebben omgevormd en dit prachtige bedrijf hebben voorbereid op verdere groei. Ons succes zou niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van Thomas Leysen, de raad van toezicht en het talent, de toewijding en het harde werk van mijn directiecomité en onze 11.000 collega’s. Tot mijn opvolger overneemt, zal ik Umicore blijven leiden met evenveel toewijding, energie en passie als altijd en ik kijk ernaar uit de raad van toezicht te gepasten tijde te helpen met een vlotte transitie.”

 

De strategische koers aanhouden en doeltreffend reageren op de COVID-19 crisis

Ondanks aanzienlijke uitdagingen veroorzaakt door de COVID-19-pandemie blijven de langetermijndrijfveren achter de groeistrategie van Umicore intact. Meer dan ooit wordt elektrische mobiliteit gestimuleerd, nu verschillende regeringen groene herstelmaatregelen en stimulansen voor schonere mobiliteit in hun crisisherstelpakketten hebben opgenomen, in het bijzonder in Europa en China. Tegen deze achtergrond koos Umicore ervoor haar ambitieuze groeistrategie voor kathodematerialen voort te zetten en boekte ze grote vooruitgang met de bouw van haar nieuwe (‘greenfield’) fabriek in het Poolse Nysa die, na de ingebruikname tegen het einde van de eerste helft van 2021, de eerste kathodematerialenfabriek op industriële schaal in Europa zal zijn. Daarnaast boekt Umicore vooruitgang met haar groeiplannen voor brandstofcelkatalysatoren in transporttoepassingen en de uitbreiding van haar productiecapaciteit voor katalysatoren gebruikt in personenwagens en zware dieseltoepassingen in China om, in het kader van steeds strengere emissiewetgeving, aan de toenemende vraag voor haar technologieën te kunnen voldoen. In Recycling zet Umicore het investeringsprogramma voort ter verbetering van de milieu- en veiligheidsprestaties van de recyclagefabriek in Hoboken.

Umicore paste zich wendbaar aan de uitdagingen veroorzaakt door de pandemie aan en voerde in al haar vestigingen wereldwijd strikte hygiëne- en andere voorzorgsmaatregelen in. Het beschermen van de gezondheid van de werknemers blijft de topprioriteit. Daarnaast werden verschillende maatregelen genomen om de kasstromen te beschermen en de liquiditeit te verstevigen. Tot slot, beoordeelde Umicore opnieuw haar productie (‘production footprint’) en de boekwaarde van bepaalde activa.

 

Vooruitzichten

De wereldeconomie toont tekenen van herstel na de grote terugval door de COVID-19-pandemie in de eerste helft van 2020. Er blijft echter veel onzekerheid over de evolutie van de pandemie en over het tempo van het herstel in de verschillende regio's. Daardoor blijft de zichtbaarheid op de vraag op de eindmarkt beperkt. Tegen deze achtergrond en in de veronderstelling dat de aanhoudende COVID-19-pandemie geen extra materiële of langdurige verstoringen van de economie of van Umicore ’s activiteiten zal veroorzaken, verwacht Umicore in 2021 een aanzienlijke groei van de winst te kunnen boeken, met groei in alle business groups.

Catalysis zou moeten profiteren van haar toonaangevende technologieaanbod voor benzinetoepassingen in China en Europa, de initiële impact van de China VI-wetgeving voor zware dieseltoepassingen en besparingen, als gevolg van de in 2020 doorgevoerde aanpassingen van de voetafdruk, en kostenverbeteringen.

Voor Energy & Surface Technologies zou volumegroei de impact van de prijsdruk, de ongebruikte capaciteit in China en een stijging van ongeveer € 50 miljoen in vaste kosten in Rechargeable Battery Materials, meer dan compenseren. De aangepaste EBIT voor Energy & Surface Technologies zal naar verwachting significant stijgen, in overeenstemming met de huidige marktverwachtingen.1

Recycling zal naar verwachting blijven profiteren van gunstige metaalprijzen, een goede toeleveringsmix en matige volumegroei bij Precious Metals Refining. Als de huidige hoge metaalprijzen het hele jaar zouden aanhouden, zal de aangepaste EBIT van de business groep aanzienlijk hoger liggen dan in 2020.


Vind hier alle documenten in verband met de jaarresultaten 2020.


Webcast voor analisten, beleggers en de media
https://umicore.com/fyr20_webcast


Voor meer informatie

Investor Relations

Eva Behaeghe                                +32 2 227 70 68                                     eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck                              +32 2 227 74 34                                   aurelie.bultynck@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers                            +32 2 227 71 47                                marjolein.scheers@umicore.com


Financiële kalender

26 maart 2021              Publicatie jaarverslag 2020

29 april 2021                Aandeelhoudersvergadering

3 mei 2021                   Datum dat aandeel zonder dividend verhandeld wordt

4 mei 2021                   Registratiedatum voor dividend

5 mei 2021                   Datum betaling dividend

30 juli 2021                  Halfjaarresultaten 2021


Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore ’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore ’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2020 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,2 miljard (omzet van € 20,7 miljard) en heeft 10.800 mensen in dienst.
1 Umicore heeft Vara Research GmbH gemandateerd om beursanalisten te contacteren ter bepaling van de consensus. De meest recente consensus is beschikbaar op https://vara-services.com/umicore/.

Opmerking: Alle vergelijkingen worden gemaakt met 2019, tenzij anders vermeld. Alle verwijzingen naar inkomsten in dit document verwijzen naar inkomsten metaal niet inbegrepen (alle elementen van de inkomsten – de waarde van de aangekochte metalen)