Resultaten Solvay 2020: een record aan vrije kasstroom en kostenbesparingen

Registreer u hier voor de webcast van 14u30 CET   -   Link naar financieel verslag

 24 februari 2021 om 7.00 uur

Resultaten Solvay 2020
2020: een record aan vrije kasstroom en kostenbesparingen

Hoogtepunten

  • De netto-omzet voor het volledige jaar 2020 daalde organisch met 10%, als gevolg van de impact van Covid-19 op de volumes van de burgerluchtvaart en de olie- en gassector, wat wel werd getemperd door een veerkrachtige vraag in de gezondheidszorg, consumptiegoederen, persoonlijke verzorging en elektronica. In Q4 steeg de netto-omzet sequentieel met 5% ten opzichte van Q3, dankzij de sterke vraag in de auto- en elektronicamarkten. De omzet over het hele jaar, de luchtvaart- en olie- en gasindustrie buiten beschouwing gelaten, daalde met 5% maar steeg met 6% in Q4, door de sterke vraag in de auto- en elektronicamarkten in Q4.
  • In 2020 zijn kostenbesparingen ter waarde van €332 miljoen gerealiseerd, waarvan €175 miljoen structurele besparingen waren. Dit resultaat weerspiegelt het doortastende karakter van de reactie van de Groep, die ook de uitvoering van haar strategische programma's voor kostenreductie heeft versneld en verdiept.
  • De onderliggende EBITDA-marge voor 2020 bedroeg 21,7%, en de EBITDA-daling werd beperkt tot 13,9% organisch ten opzichte van 2019 als gevolg van de impact van de Covid-19-pandemie op de volumes. Deze resultaten illustreren zowel de kwaliteit en de veerkracht van de portefeuille als de uitvoering van de kostenbesparende acties.
  • De onderliggende nettowinst bedroeg €618 miljoen in 2020, waarvan €96 miljoen in Q4.
  • In een jaar als 2020 met veel uitdagingen, heeft Solvay een record aan vrije kasstroom van €963 miljoen gerealiseerd, met inbegrip van ongeveer €260 miljoen eenmalige uitkeringen, dankzij de snelle maatregelen die werden genomen, waaronder een gedisciplineerd werkkapitaalbeheer en een effectief beheer van de investeringsuitgaven.
  • De balans werd in 2020 versterkt door de aanzienlijke vermindering van de nettoschuld en voorzieningen met respectievelijk €1,2 miljard en €0,6 miljard, na de sterke toename van de vrije kasstroom.
  • Totaal voorgestelde dividend van €3,75 per aandeel, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders.
Q4 2020Q4 2019%% organisch    Onderliggend, in € mln20202019%% organisch
2 2142 440-9,3%-4,1%Netto omzet8 96510 244-12,5%-10,1%
464525-11,7%-6,4%EBITDA1 9452 322-16,2%-13,9%
21,0%21,5%-0,6pp-EBITDA-marge21,7%22,7%-1,0pp-
161261-38,3%-Vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders (voortgezette bedrijfsactiviteiten) 963606+58,8%-
----Vrije kasstroomomrekenings- ratio (12 maanden)51,1%27,8%+23,4pp-


Commentaar van de CEO

“Ik ben trots op de aanzienlijke vooruitgang die we in 2020 hebben geboekt. We lanceerden de bestaansreden (“Purpose”) van de Groep en boekten vooruitgang met ons ambitieuze ONE Planet-programma in het kader van onze G.R.O.W.-strategie.  Terwijl de crisis zich ontvouwde, hebben wij onze prioriteiten snel aangepast om te focussen op cash en kosten en hebben wij de veerkracht van ons bedrijf laten zien en onze mensen ondersteund met de lancering van een Solidarity Fund. Ik wil onze medewerkers bedanken voor hun doorzettingsvermogen, onze klanten voor hun gewaardeerde partnerschap en onze investeerders voor hun voortdurende steun. Voortbouwend op het momentum van het vierde kwartaal en de strategische basis die nu is gelegd, zullen we meer gestroomlijnd en sterker uit de crisis komen, met innovatie als motor voor onze terugkeer naar omzetgroei.” 


Vooruitzichten

De EBITDA voor het eerste kwartaal van 2021 wordt geraamd op €520 miljoen à €550 miljoen, en een vrije kasstroom tussen €600 miljoen en €650 miljoen wordt verwacht voor het volledige jaar 2021. De indicaties voor de vrije kasstroom weerspiegelen de voordelen van lagere pensioen- en financiële lasten, hogere herstructureringskosten, herinvestering in werkkapitaal en investeringen ter ondersteuning van innovatie en groei. 

Bijkomende structurele kostenbesparingen worden geraamd op €150 miljoen in 2021, waardoor de inflatie van de vaste kosten, die op ongeveer €75 miljoen wordt geraamd, ruimschoots wordt gecompenseerd. Dit zou de cumulatieve kostenverlagingen over 2 jaar (2020-2021) tot €325 miljoen brengen.


Nieuwe strategische initiatieven

  • Doelstelling voor kostenbesparingen opgetrokken tot € 500 miljoen

In januari heeft Solvay een nieuw hoofdstuk van zijn strategische transformatie gelanceerd om zijn structuur verder af te stemmen op zijn G.R.O.W.-strategie. Dit bouwt voort op eerdere plannen die in 2020 werden aangekondigd en komt neer op een grondige vereenvoudiging van alle ondersteunende functies om de business doeltreffender te dienen. Het plan zal leiden tot een extra netto vermindering van ongeveer 500 functies tegen eind 2022 en tot extra kostenbesparingen van €75 miljoen. Onder voorbehoud van besprekingen met de sociale partners zal dit plan, samen met eerder aangekondigde plannen, de doelstelling voor kostenbesparingen op middellange termijn verhogen van €300 miljoen (aangekondigd in november 2019) tot €500 miljoen tegen 2024, waarvan €175 miljoen al in 2020 is gerealiseerd. Als gevolg van het nieuwe herstructureringsplan zal in het eerste kwartaal van 2021 een non-cash herstructureringsvoorziening van ongeveer €170 miljoen worden opgenomen.

  • Portefeuille- en businessupdate

In het kader van de G.R.O.W.-strategie van Solvay hebben de segmenten Materials, Chemicals en Solutions afzonderlijke mandaten gekregen om tot waardecreatie te leiden. Voortbouwend op deze strategie onderneemt Solvay stappen om zijn business unit Soda Ash & Derivatives in een afzonderlijke en volledig gecontroleerde juridische structuur onder te brengen. Deze stappen zullen de interne financiële en operationele transparantie en verantwoordelijkheid versterken, in overeenstemming met het mandaat om de kasstroomgeneratie en het rendement te optimaliseren, en tegelijk de toekomstige strategische flexibiliteit te verhogen.

Eveneens in overeenstemming met haar strategische vereenvoudiging, en na de optimalisatie van verschillende activiteiten, heeft Solvay akkoorden bereikt1 voor de verkoop van haar belangen in zes bedrijfsactiviteiten voor grondstoffen.  Tot op heden gaat het om de recente transacties voor barium- en strontiumproducten (onderdeel van Special Chem), de Europese activiteiten rond natriumpercarbonaat (onderdeel van Peroxides), de activiteiten rond amfotere oppervlakteactieve stoffen (onderdeel van Novecare), de natriumchloraatactiviteiten en aanverwante activa in Portugal (onderdeel van Peroxides), bepaalde fluorchemicaliën en onze site in Korea (onderdeel van Special Chem) en de productlijn voor procesmaterialen (onderdeel van Composites). De Groep verwacht dat deze transacties, die samen een jaaromzet van ongeveer €300 miljoen vertegenwoordigen, in de eerste helft van 2021 afgerond zullen zijn. Solvay zal andere mogelijkheden blijven onderzoeken om haar portefeuille verder te vereenvoudigen.

Solvay heeft ook een akkoord bereikt over de aankoop van een technologie voor zaadcoating als aanvulling op zijn bestaande agroproducten binnen de Novecare-activiteiten. Dit is een natuurlijke uitbreiding van Solvay 's eigen AgRHO®-familie voor duurzame zaadversterkende oplossingen en ondersteunt het streven naar meer biogebaseerde, duurzame technologieën.

1 De voltooiing van de transactie blijft onderworpen aan voorafgaand overleg met de werknemersvertegenwoordigers en/of goedkeuring door de betrokken regelgevende instanties.


Update van Solvay ONE Planet

Solvay heeft haar ESG-engagementen in 2020 nog opgekrikt. Dit is een integraal onderdeel van de G.R.O.W.-strategie die direct samenhangt met de bestaansreden van Solvay om mensen, ideeën en elementen te verbinden om vooruitgang opnieuw uit te vinden. De ambities van Solvay spitsen zich toe op drie grote pijlers: de klimaatverandering, de schaarste aan hulpbronnen en de bevordering van een betere levenskwaliteit. Die zijn volledig ingebed in de belangrijkste beslissingen van Solvay . De prestaties worden regelmatig gemeten en beoordeeld, en de mate van vooruitgang is van invloed op de korte termijn bonussen voor zowel leidinggevenden als werknemers. Solvay heeft in de loop van 2020 goede vooruitgang geboekt met veel van deze initiatieven, al weerspiegelen de resultaten de combinatie van structurele verbeteringen en de tijdelijke terugval van de economische activiteit. 


---

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Bijlages