Nyrstar NV: Herziene agenda voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 2020 te houden op 29 juni 2021 en mogelijkheid om fysiek deel te nemen

Gereglementeerde informatie

Nyrstar NV: Herziene agenda voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 2020 te houden op 29 juni 2021 en mogelijkheid om fysiek deel te nemen

14 juni 2021 om 07u00 CEST

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) publiceerde vandaag een herziene agenda voor de 2020 gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden op 29 juni 2021 om 11u00 CEST, waarvoor de uitnodiging werd gepubliceerd op 28 mei 2021.  De Vennootschap publiceerde de herziene agenda volgend op een verzoek op grond van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vanwege aandeelhouders die gezamenlijk 6,64% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap bezitten, om twee bijkomende agendapunten toe te voegen aan de agenda. De Vennootschap heeft aan dit verzoek voldaan voor zover als wettelijk mogelijk en overeenkomstig de bepalingen uiteengezet in de herziene uitnodiging en de herziene toelichting.

De Vennootschap verwijst naar de herziene toelichting van de Raad van Bestuur van de Vennootschap die verdere informatie biedt over de voorgestelde agendapunten alsook de herziene agenda.

De volledige herziene uitnodiging, met de herziene agenda, voorgestelde besluiten en toelichting kunnen worden geraadpleegd op de website van  Nyrstar NV: https://www.nyrstar.be/nl/investors/share-and-bondholder-information/shareholder-meetings. Op grond van artikel 7:130 Wetboek vennootschappen en verenigingen, heeft de Vennootschap gewijzigde formulieren beschikbaar gesteld voor de stemming per brief en stemming per volmacht, zowel als een herzien aanwezigheidsformulier. Volmachten en stemmingen per brief die de Vennootschap bereiken voorafgaandelijk aan de publicatie van de herziene agenda, blijven gelden voor de agendapunten waarop de volmachten en stemmingen per brief van toepassing zijn, onder voorbehoud evenwel van het toepasselijk recht en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de volmachtformulieren en het formulier van stemming per brief.

Daarnaast informeert de Vennootschap haar aandeelhouders dat, overeenkomstig de mogelijkheid daartoe die aangekondigd werd in de uitnodiging die vandaag en op 28 mei 2021 gepubliceerd werd, in het licht van de recente wijzigingen aan de geldende overheidsmaatregelen en regels genomen ter bestrijding en inperking van de Covid-19 pandemie, de Raad van Bestuur besloten heeft dat de aandeelhouders, naast de mogelijkheid om het Lumi AGM platform te gebruiken om digitaal vanop afstand deel te nemen aan de vergadering en tijdens de vergadering te stemmen over de agendapunten zoals uiteengezet in de (herziene) uitnodiging voor de algemene vergadering, de mogelijkheid zullen worden geboden om fysiek deel te nemen aan de 2020 gewone aandeelhoudersvergadering, op voorwaarde van strikte naleving van de toepasselijke Covid-19 hygiënemaatregelen (waaronder geen symptomen vertonen, een mondmasker dragen, een afstand van 1,5 meter van elkaar houden en ontsmetten van handen, zowel als andere gepaste maatregelen), te Brussels Expo, Room 1122, Belgiëplein 1, 1020 Brussel.

Aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering dienen, wanneer zij de Vennootschap kennis geven dat zij deel wensen te nemen aan de vergadering overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in de (herziene) uitnodiging, aan te duiden of zij digitaal dan wel fysiek zullen deelnemen. De Vennootschap voegt toe dat, in het licht van de huidige overheidsmaatregelen en regels met betrekking tot reizen in België, het Verenigd Koninkrijk en Jersey, de bestuurders niet fysiek zullen kunnen deelnemen aan de algemene vergadering, maar digitaal zullen deelnemen en antwoorden op vragen. Ondanks de mogelijkheid voor aandeelhouders om fysiek deel te nemen overeenkomstig de hierboven vermelde bepalingen, in het licht van de huidige stand van de Covid-19 pandemie, raadt de Vennootschap aandeelhouders sterk aan digitaal deel te nemen aan de vergadering. Zoals vermeld in de (herziene) uitnodiging, zullen aandeelhouders die digitaal deelnemen, ook de mogelijkheid hebben om vragen te stellen, zowel voor de vergadering als via een chatbox tijdens de vergadering op dezelfde manier als tijdens de vergadering die vorig jaar op 30 juni 2020 werd gehouden.

Afhankelijk van de evolutie van de huidige overheidsmaatregelen en regels ter bestrijding en inperking van de Covid-19 pandemie in de komende weken, kan de Vennootschap verder communiceren over de deelname aan en de organisatie van de aandeelhoudersvergadering op de website van de Vennootschap.  

Over Nyrstar NV
De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar NV: www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -       Head of External Affairs & Legal                M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage