Van Lanschot Kempen: sterke nettowinst van € 58,3 miljoen

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 26 augustus 2021


  • Nettowinst stijgt naar € 58,3 miljoen (H1 2020: € 9,5 miljoen)
  • Record netto-instroom AuM Private Clients € 2,4 miljard; netto-uitstroom Wholesale & Institutional Clients € 2,0 miljard door enkele institutionele mandaten
  • Client assets stijgen naar € 121,0 miljard en AuM stijgen naar € 104,2 miljard
  • Sterke groei in beheerprovisie-inkomsten
  • Sterke kapitaalratio naar 21,9% (2020: 24,3%), daling onder andere door een meer prudente berekening marktrisico
  • Uitbetaling dividend 2019 en resterend dividend 2020 van in totaal € 1,95 per aandeel begin Q4

Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘We hebben een goed eerste halfjaar achter de rug. De cijfers spreken voor zich en over de hele linie presteerden we sterk. We zijn trots op de groei in assets under management in ons segment Private Clients, maar helaas laten de institutionele activiteiten uitstroom zien. We zijn van mening dat onze aanpak, waarin we onze persoonlijke werkwijze, professionele expertise en technologie combineren, vruchten begint af te werpen. We zijn dan ook goed gepositioneerd voor verdere groei in al onze activiteiten.

Bovendien zagen we door onze succesvolle overnames in Nederland en België inorganische groei in assets under management. Dat is een belangrijke stap in de richting van het realiseren van onze doelstelling om een toonaangevende en succesvolle wealth manager in de Benelux te zijn.’

Ontwikkeling clients assets en assets under management
In de eerste helft van 2021 zijn de client assets gestegen naar € 121,0 miljard (2020: € 115,0 miljard). De totale assets under management (AuM) zijn door de totale netto-instroom van € 0,3 miljard en het koersresultaat van € 4,8 miljard gestegen naar € 104,2 miljard (2020: € 99,0 miljard). We zien een uitzonderlijk hoge netto-instroom in AuM binnen Private Clients van € 2,4 miljard en daarnaast een uitstroom van enkele institutionele mandaten binnen Wholesale & Institutional Clients. Deze combinatie heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de beheerprovisie, waarbij ook het positieve koersresultaat heeft geholpen. Verder zijn de creditgelden licht gestegen naar € 10,2 miljard (2020: € 10,1 miljard).

Duurzaam beleggen is een belangrijk onderdeel van onze strategie. We zijn er dan ook trots op dat 17% van onze eigen fondsen classificeert als artikel 9 (meest duurzaam), 62% als artikel 8 en 21% als artikel 6i onder de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation. Daarnaast zijn de AuM die we op basis van onze eigen criteria als duurzaam classificeren binnen Private Clients het afgelopen halfjaar met 24% gestegen naar € 3,8 miljard.

Resultaten eerste halfjaar 2021
De nettowinst is in de eerste helft van 2021 gestegen naar € 58,3 miljoen (H1 2020: € 9,5 miljoen). De kern van onze inkomsten betreft provisie-inkomsten. Deze inkomsten zijn met 18% gestegen naar € 175,7 miljoen (H1 2020: € 148,9 miljoen), dankzij hogere terugkerende provisies en goede resultaten binnen Corporate Finance. De hogere AuM-basis geeft ook een goede uitgangspositie voor de tweede helft van 2021.

De rente-inkomsten stabiliseren zich en bedragen € 76,1 miljoen (H1 2020: € 77,0 miljoen). Deze stabilisatie is te danken aan de lichte groei in de leningenportefeuille en het in rekening brengen van negatieve rente op spaargeld. Begin dit jaar hebben we het Wealth Management Arrangement geïntroduceerd. Hiermee voorzien we in de behoefte van onze Private Banking-klanten om een deel van hun vermogen in spaargeld aan te houden zonder dat hiervoor negatieve rente in rekening wordt gebracht.


PERFORMANCE REPORT / PRESENTATIE / WEBCAST

Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen kunt u lezen in het performance report en de presentatie over de halfjaarcijfers 2021 op vanlanschotkempen.com/resultaten. Op 26 augustus om 09:00 uur lichten we onze halfjaarcijfers 2021 toe in een conference call. Deze conference call kunt u live volgen via vanlanschotkempen.com/resultaten en kunt u ook op een later moment terugluisteren.

ADDITIONELE INFORMATIE
Additionele informatie is beschikbaar op vanlanschotkempen.com/financieel.

FINANCIËLE AGENDA
22 september 2021         Buitengewone algemene vergadering
4 oktober 2021                Ex-dividend datum
12 oktober 2021             Betaaldatum dividend 2019 en resterend dividend 2020
29 oktober 2021             Publicatie trading update derde kwartaal 2021
24 februari 2022            Publicatie jaarcijfers 2021

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen , met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit persbericht kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van
Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.

Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen als gevolg van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met onder andere (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden en wisselkoersen, (f) gedragingen van klanten, concurrenten, investeerders en/of wederpartijen, (g) implementatie van Van Lanschot Kempens strategie (h) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties, (i) juridische en fiscale ontwikkelingen, (j) veranderingen in eigendomsverhoudingen die van invloed kunnen zijn op toekomstige beschikbaarheid van kapitaal, (k) veranderingen in kredietbeoordelingen en (l) evolutie en economische en maatschappelijke impact van de Covid-19 pandemie.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering.

Op in dit persbericht opgenomen financiële data heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden, tenzij specifiek anders aangegeven. Kleine verschillen in tabellen kunnen het gevolg zijn van afronding. Percentages zijn berekend op basis van niet-afgeronde cijfers.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.


i Vanaf eind 2022 zullen deze fondsen ook artikel 7 volgen over transparantie inzake negatieve duurzaamheidseffecten effecten.

 

Bijlage