KBC Groep: Resultaat vierde kwartaal van 663 miljoen euro

Persbericht

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

 

Brussel, 10 februari 2022 (07u00 CET)

 

KBC Groep: Resultaat vierde kwartaal van 663 miljoen euro

 

 

 

Eind 2021 bleven de macro-economische en financiële vooruitzichten uitdagend nu de pandemie haar derde jaar ingaat. Maar de vooruitgang in de boostervaccinaties en de antivirusbehandeling in veel landen kan de extreme overbelasting van de gezondheidszorg verlichten en zo vermijden dat uitgebreide en langdurige lockdowns nodig zijn. Vanaf het begin van deze crisis hebben we de verantwoordelijkheid genomen om de gezondheid van ons personeel en onze klanten te beschermen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de dienstverlening wordt voortgezet (waarbij onze digitale assistent Kate steeds meer klanten weet te overtuigen en ondersteunen). We hebben ook nauw samengewerkt met overheidsinstanties om alle klanten die door het coronavirus zijn getroffen, te ondersteunen met diverse maatregelen, zoals betalingsuitstel voor leningen.

Ondertussen hebben we onze strategie verder uitgevoerd en onze geografische aanwezigheid verder geoptimaliseerd. In het vierde kwartaal van 2021 bereikten we een overeenkomst over de overname van de Bulgaarse activiteiten van Raiffeisen Bank International. Dankzij deze investering in een hoogwaardig bedrijf met een uitstekende reputatie zullen we onze leidende positie op de Bulgaarse financiële markt verder kunnen versterken. Hun duidelijke focus op innovatie en digitalisering, in combinatie met een hoge klanttevredenheid, komt overeen met onze eigen Digital First-strategie. De overname van Raiffeisenbank (Bulgarije) bewijst nogmaals ons engagement ten aanzien van de Bulgaarse markt en onze steun aan de Bulgaarse economie. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouder en zal bij afronding, naar verwachting medio 2022, onze common equity ratio verlagen met ongeveer 1,0 procentpunt.

Op het gebied van duurzaamheid blijven we een actieve rol spelen in de overgang naar een koolstofarme economie door samen te werken met al onze stakeholders, wat ook blijkt uit de uitgebreide beoordeling van ons beleid en onze prestaties. KBC wil zijn negatieve impact op de samenleving zoveel mogelijk beperken door strikte beleidslijnen en regels toe te passen en zijn eigen ecologische voetafdruk te verkleinen. Zoals eind oktober aangekondigd, zal KBC geen kredieten, advies of verzekeringen meer verstrekken voor de exploitatie van nieuwe olie- en gasvelden. We zijn ook begonnen met de compensatie van onze resterende broeikasgasemissies om netto-klimaatneutraliteit te bereiken voor onze directe voetafdruk. Tegelijkertijd hebben we ons geëngageerd om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de totale energiekredietportefeuille geleidelijk op te trekken tot ten minste 65% tegen uiterlijk 2030. We blijven ons richten op activiteiten met een positieve duurzaamheids- en klimaatimpact en hebben onder meer begin december een derde Groene obligatielening uitgegeven om projecten te financieren die een positieve impact hebben op het milieu door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het duurzame gebruik van middelen en grond te bevorderen. Ten slotte heeft KBC zijn twee resterende Belgische pensioenspaarfondsen omgezet in duurzame beleggingsfondsen, in overeenstemming met het intern ontwikkelde, bewezen en extern gevalideerd SRI-kader.

Wat onze financiële resultaten betreft, hebben we in het laatste kwartaal van 2021 een nettowinst van 663 miljoen euro gerealiseerd. De totale opbrengsten profiteerden van hogere nettorente-inkomsten, een hoger resultaat uit schadeverzekeringen en hogere nettoprovisie-inkomsten, die gedeeltelijk werden tenietgedaan door het lagere trading- en reëlewaarderesultaat en lagere overige netto-inkomsten. De kosten, exclusief de bankenheffing, wijzigingen in de consolidatiekring en eenmalige posten, stegen iets minder dan 2% en dat was in overeenstemming met onze guidance voor het boekjaar 2021. De waardeverminderingen op kredieten droegen positief bij tot het resultaat, aangezien eerder geboekte waardeverminderingen voor de coronacrisis gedeeltelijk werden teruggenomen. Als we het resultaat van dit kwartaal optellen bij dat van de eerste negen maanden van het jaar, komt ons nettoresultaat over heel 2021 uit op 2 614 miljoen euro.

Voor het boekjaar 2021 heeft onze Raad van Bestuur besloten om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei van dit jaar een brutoslotdividend van 7,6 euro per aandeel voor te stellen, wat het totale brutodividend op 10,6 euro per aandeel brengt. Dat omvat een dividend van 2,0 euro per aandeel met betrekking tot het boekjaar 2020 (reeds uitbetaald in november 2021), een gewoon dividend van 4,0 euro per aandeel met betrekking tot het boekjaar 2021 (waarvan een interim-dividend van 1,0 euro per aandeel reeds werd uitbetaald in november 2021 en de resterende 3,0 euro per aandeel zal worden uitbetaald in mei 2022) en een buitengewoon dividend van 4,6 euro per aandeel (uitbetaling in mei 2022). Indien goedgekeurd, zal dat leiden tot een fully loaded common equity ratio (na kapitaaluitkering) van 15,5%, in overeenstemming met ons aangekondigde kapitaalaanwendingsplan voor het boekjaar 2021. De uitkeringsratio (inclusief AT1-coupon) bedraagt ongeveer 66% op basis van het voorgestelde gewone dividend van 4 euro per aandeel

met betrekking tot het boekjaar 2021 en 139% op basis van het voorgestelde totale dividend van 8,6 euro per aandeel (gewoon plus buitengewoon dividend).

Vanaf 2022 zal de uitkeringsratio van ten minste 50% van de geconsolideerde winst behouden blijven en zal het kapitaal boven 15,0% fully loaded common equity ratio in aanmerking komen voor uitkering aan de aandeelhouders, naar goeddunken van de Raad van Bestuur bij de bekendmaking van de jaarresultaten (de resultaten over het boekjaar 2022 zullen op 9 februari 2023 worden bekendgemaakt).

Ten slotte hebben we ook onze guidance voor de volgende drie jaar bijgewerkt. Tussen 2021 en 2024 streven we naar een samengestelde jaarlijkse groeivoet van ongeveer 4,5% voor de totale opbrengsten en ongeveer 1,5% voor de exploitatiekosten (exclusief bankenheffing). Daarnaast willen we ook een gecombineerde ratio van 92% of lager bereiken.

Tot slot wil ik alle stakeholders die ons hun vertrouwen blijven schenken uitdrukkelijk bedanken. Ik wil ook mijn grootste waardering uitspreken voor al onze medewerkers, die in deze moeilijke tijden onze klanten zijn blijven bedienen en de goede werking van onze groep zijn blijven ondersteunen.        

        

Johan Thijs
Chief Executive Officer

Volledig persbericht in de bijlage

Bijlages