ABO-Group Environment Jaarcijfers 2021

Gent, 25 maart 2022 – 18.30 uur – Persbericht / gereglementeerde informatie

Hoogtepunten 2021

  • ABO-GROUP zet opnieuw recordcijfers neer met een omzetgroei van 28% tot 63,1 miljoen euro
  • EBITDA stijgt van 7,5 tot 8,1 miljoen euro
  • Nettoschuld blijft laag op 9,3 miljoen euro, ondanks overnames en investeringen

Vooruitzichten

  • Verdere organische groei dankzij groeiende bewustwording rond PFAS, climate change en circulaire economie
  • Blijvende focus op externe M&A opportuniteiten, aangetoond door de eerste acquisitie van 2022, de overname van de bodemafdeling van het Nederlandse Colsen
  • Voorrang aan de uitbouw van teams van experten in de verschillende niches, in onze drie thuismarkten

Frank De Palmenaer, CEO ABO-GROUP Environment: “In 2021 toonde onze groep opnieuw de sterkte van het ABO-DNA, met name de kracht om een sterke organische groei van de bestaande activiteiten te koppelen aan de complexe maar succesvolle integratie van de recente acquisities Geosonic, Geoplus, Subgeo en Asper. Het opveren van de operationele marges in de tweede jaarhelft toont dat de nieuwe operaties goed geïntegreerd geraken. Samen met de bijkomende notering op Euronext Parijs, hebben we zo reeds een voorsprong van 8% genomen op het beoogde groeipad naar 100 miljoen euro omzet in 2025.”

in 000€ 2021 2020 % verandering
Omzet 63 068 49 352 27,8%
Totaal bedrijfsopbrengsten 64 596 49 959 29,3%
EBITDA1 8 117 7 518 8,0%
Afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies -4 973 -4 478 11,1%
Operationele winst 3 145 3 040 3,4%
Financieel resultaat -552 -503 9,7%
Winst voor belastingen 2 592 2 536 2,2%
Nettowinst  2 062 2 094 -1,5%
Totaal resultaat 2 003 2 133 -6,1%
Winst per aandeel voor de aandeelhouders 0,19 0,20 -6,1%
       
Netto kasstroom uit operationele activiteiten 6 778 8 689 -22,0%
Totaal eigen vermogen 20 496 18 979 8,0%
Netto financiële schuld 9 255 7 431 24,5%
Balanstotaal  65 602 57 002 15,1%

1 EBITDA gedefinieerd als operationele winst voor afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies

Hoogtepunten 2021

Sterke omzetgroei van 28%, zowel acquisitief als organisch
Over 2021 stijgt de omzet van ABO-GROUP van 49,4 naar 63,1 miljoen euro, de sterkste omzetgroei ooit van 28%. De overnames van Geosonic France, Geoplus, Subgeo en Asper vertegenwoordigen 11% omzetgroei, naast  de organische groei van de bestaande activiteiten in 2021 van 17%.

Op het vlak van de activiteiten, groeien beide segmenten Milieu en Geotechniek quasi even sterk: de omzet van de afdeling Milieu stijgt met 24%, naar een jaaromzet van 27,9 miljoen euro (ten opzichte van 22,4 miljoen euro in 2020), terwijl Geotechniek, mede dankzij de integratie van Geosonic in Frankrijk, een groei van 31% realiseert en afklopt op 35,1 miljoen euro omzet (26,8 miljoen euro in 2020). Daarmee stijgt het aandeel van de geotechnische activiteiten van 54% naar 56%.

De Franse operaties bevestigen hun sterke prestaties uit de eerste jaarhelft en vertegenwoordigen met 53% van de omzet nu meer dan de helft van de groep. De totale groei van 38% in omzet van 24,1 miljoen euro in 2020 naar 33,2 miljoen euro dit jaar, wordt voor een groot stuk gedreven door bovenvermelde overnames, met name 21%, terwijl de bestaande activiteiten er met 17% op vooruit gingen.

In België zetten de geotechnische activiteiten hun sterke groei verder, en profiteren de milieu-divisies van de sterk toegenomen vraag, zowel wat PFAS als asbest betreft. De brug tussen beide activiteiten wordt hier gemaakt bij dochteronderneming Translab, dat via milieugerichte laboproeven haar oorspronkelijk asbestgerichte operaties heeft uitgebreid. Naast de 3% groei dankzij de bijdrage van het pas verworven Asper in juli, resulteert dit in een organische groei van 17%, waardoor de totale omzet in België stijgt van 15,4 miljoen euro naar 18,4 miljoen in 2021.

Ook de Nederlandse bedrijven in de groep bevestigen hun sterke prestaties uit de eerste jaarhelft, met een puur organische groei van 16%. Hoewel de adviesdiensten onder druk staan in een steeds krappere arbeidsmarkt, tekent hier de milieupoot voor groei dankzij een grote toename in het veldwerk.

EBITDA stijgt naar 8,1 miljoen euro

De EBITDA komt uit op 8,1 miljoen euro, een toename van 599 duizend euro. Na een margedaling in de eerste jaarhelft, ten gevolge van de integratiekosten van de Franse acquisities, is er nu een duidelijk herstel zichtbaar met een EBITDA-marge van 13.3% ten opzichte van de omzet in de tweede jaarhelft. De integratie van de acquisities loopt dan ook goed en er wordt verwacht dat deze in 2022 positief zullen bijdragen aan de rendabiliteit van de groep.

De krapte op de arbeidsmarkt blijft echter nog steeds actueel. Om de groei verder te ondersteunen wordt actief gezocht naar competente profielen en wordt er blijvend ingezet op scholing en opleiding voor bestaande medewerkers. Stijgende loonkosten ingevolge de bijkomende aanwervingen, de recente en nog verwachte indexeringen, alsook de korte-termijn opvang van medewerkerstekorten via uitzend- en interimkantoren, zullen in de toekomst opvolgingspunten blijven.

De afschrijvingen nemen toe van 4,5 naar 5,0 miljoen euro. ABO-GROUP blijft investeren in de vernieuwing en uitbreiding van haar machinepark om adequaat aan de noden van haar klanten te kunnen beantwoorden. In 2021 werden verschillende nieuwe machines aangeschaft, waaronder meerdere boor- en sondeermachines alsook gespecialiseerde labo-uitrusting.

Het financieel resultaat stijgt licht, in lijn met het toegenomen niveau van schulden. In Frankijk kan de groep opnieuw beroep doen op een R&D belastingkrediet ten belope van 355 duizend euro (tegenover 270 duizend euro in 2020). De nettowinst blijft stabiel op 2,1 miljoen euro (0,19 euro per aandeel).

Solide operationele kasstroom van 6,8 miljoen euro en nettoschuld van 1,1x EBITDA

De netto kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt 6,8 miljoen euro (-22% ten opzicht van 2020), gedreven door de toename van de werkkapitaalbehoefte omwille van de stevige omzetgroei. De handelsvorderingen en overige kortlopende activa groeien met 3,5 miljoen euro, terwijl de handelsschulden en overige kortlopende passiva stijgen met 2,8 miljoen euro, waardoor het werkkapitaal met 730 duizend euro toeneemt op jaareinde.

In gevolge de recente acquisities, alsook de investeringen in werkkapitaal en vaste activa, stijgt de netto financiële schuld met 25%, van 7,4 miljoen euro eind 2020 naar 9,3 miljoen euro. Met een verhouding van 1,1x ten opzichte van het operationeel resultaat voor afschrijvingen, blijft de schuldgraad echter zeer gezond en biedt de groep de ruimte om nieuwe acquisities te overwegen.

Het balanstotaal groeit aan van 57,0 naar 65,6 miljoen euro. Aan actiefzijde reflecteert dit voornamelijk de recente acquisities, evenals voornoemde groei in het werkkapitaal, terwijl op het passief de korte en lange-termijnschulden toenemen. Het totaal eigen vermogen neemt bovendien verder toe tot 20,5 miljoen euro (versus 19,0 miljoen euro eind 2020). De eigen vermogensratio klopt af op een gezonde 31,2%.

De volledige geconsolideerde resultatenrekening en balans, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en de geconsolideerde kasstroomtabel zijn hieronder aansluitend opgenomen.

Vooruitzichten

2022 gestart op het elan van 2021, met eerste overname als indicator van verdere groei-ambities

In 2022 gaat ABO-GROUP verder op het elan van 2021, met sterke commerciële prestaties in de eerste maanden van het jaar. De orderboeken van de verschillende dochterondernemingen zijn goed gevuld en geven vertrouwen voor de rest van het jaar.

Daarnaast kon de groep reeds een eerste overname aankondigen in 2022 met de acquisitie van de bodemactiviteiten van Colsen in Zeeland (Nederland), en is zij zoals steeds actief op zoek naar andere interessante targets, die de productportefeuille en geografisch bereik van de groep binnen haar thuismarkten verder kunnen versterken. De groep acht het waarschijnlijk dat bijkomende aankondigingen zullen volgen.

Het bestuur en de operationele directies zijn ervan overtuigd dat de groep on-track is om de beoogde ontwikkeling, die vorig jaar werd uitgezet - met als doel om uiterlijk eind 2025 de omzetkaap van 100 miljoen euro te behalen – te realiseren. De sterke organische groeicijfers in 2021 tonen dat de groep de capaciteiten heeft om haar activiteiten op eigen kracht te doen toenemen. In combinatie met gerichte acquisities die nieuwe markten, segmenten of competenties aanboren, is ABO-GROUP goed gepositioneerd om het nagestreefde technisch marktleiderschap in haar thuismarkten waar te maken.

Financiële kalender

22/04/2022 : Publicatie jaarverslag 2021 en oproeping Algemene vergadering
25/05/2021 : Algemene Vergadering
16/09/2021 : Halfjaarcijfers 2022

Verklaring van de commissaris

De commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Paul Eelen, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie aan het licht hebben gebracht met betrekking tot de geconsolideerde resultatenrekening, het geconsolideerd totaal resultaat, de geconsolideerde balans, het geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen en de geconsolideerde kasstroomtabel die in dit persbericht zijn opgenomen.

Over ABO-GROUP

ABO-GROUP is een gespecialiseerd, beursgenoteerd ingenieursbureau gericht op geotechniek, milieu en bodemsanering. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring is ABO-GROUP aanwezig in België, Nederland en Frankrijk, alsook internationaal. ABO-GROUP garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-GROUP website (www.abo-group.eu).

Voor meer informatie:

Frank De Palmenaer                                                                                                                         
CEO ABO-GROUP Environment NV                                                        
frank.depalmenaer@abo-group.eu                                                       
T +32 (0)9 242 88 66 

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), Belgium

Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.abo-group.eu

Bijlage