Fornix maakt interim-dividend juli 2011 bekend

Fornix BioSciences N.V. ( NYSE Euronext : AFORBI) maakt bekend dat het interimdividend in juli, uitsluitend in contanten, is vastgesteld op € 0,91 per gewoon aandeel van € 0,15 nominaal.

Zoals uitvoerig behandeld op de buitengewone Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op 30 maart 2011 heeft Fornix aangegeven te overwegen om een deel van de vrij uitkeerbare reserves uit te keren in de vorm van een “extra dividend”. Tijdens de BAVA hebben aandeelhouders uitdrukkelijk de wens uitgesproken om deze extra dividend uitkering op de agenda te plaatsen als stempunt op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 13 mei 2011, hetgeen is gedaan (agendapunt 5). Op grond van de statuten kan een uitkering van interim-dividend geschieden op een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel van de Directie.

Bij persbericht van 13 mei 2011 heeft Fornix ter toelichting op dit agendapunt bekend gemaakt dat bij eventuele uitkering van het “extra dividend” rekening dient te worden gehouden met lopende verplichtingen en aan te houden reserves ter dekking van potentiële verplichtingen uit hoofde van verstrekte garanties en vrijwaringen onder diverse overeenkomsten. Tijdens de jaarlijkse AVA van 13 mei 2011 jl. hebben de aandeelhouders, in het kader van agendapunt 5, ingestemd met het voorgenomen besluit van de Directie en de Raad van Commissarissen om in juli 2011 een tussentijdse dividenduitkering ten laste van de vrij uitkeerbare reserves te doen voor een bedrag van EUR 0,91 per aandeel, onder de voorwaarde dat er geen claim onder de garanties of vrijwaringen heeft plaatsgevonden.

Tot dit interim-dividend is heden besloten omdat er tot een - inmiddels verstreken - specifieke datum in juli geen claims onder een bepaald deel van de garanties of vrijwaringen zijn ingediend en de Raad van Commissarissen en de Directie van Fornix het prudent achten, mede afwegende de overige nog lopende potentiële verplichtingen ter zake van garanties en vrijwaringen, over te gaan tot het onderhavige interim-dividend.

Voor de betaling van dit interim-dividend op de gewone aandelen wordt het volgende tijdschema aangehouden:

  • 13 juli 2011 vaststelling interim-dividend
  • 15 juli 2011 ex dividendnotering
  • 19 juli 2011 registratiedatum dividendgerechtigheid
  • 26 juli 2011 betaalbaarstelling dividend

    Houders van gewone aandelen ontvangen het interim-dividend in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting, door tussenkomst van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen waar de betreffende gewone aandelen op de registratiedatum, na kantoorsluiting, voor hun rekening worden geadministreerd. Het betaalkantoor is Kempen & Co N.V. te Amsterdam.

    Ook is tijdens de AVA van 13 mei 2011 aangekondigd dat de bestaande Raad van Commissarissen zal aftreden en er opnieuw een BAVA zal worden uitgeschreven om een nieuwe Raad te benoemen.