Update Kinepolis aandeleninkoop

Kinepolis Group NV kondigt aan dat zij een volgend inkoopprogramma eigen aandelen start in verdere uitvoering van het door de Buitengewone Algemene Vergadering verleende mandaat van 20 mei 2011.

Een tussenpartij werd gemachtigd om in de periode 1 december 2011 tot en met 29 februari 2012 voor rekening van Kinepolis Group NV een maximum van 300 000 eigen aandelen in te kopen op of buiten de beurs. Hiermee werd een volgende fase ingezet van de inkoop eigen aandelen door Kinepolis. Van 1 september 2011 tot en met 8 november 2011 kocht Kinepolis reeds 300 000 eigen aandelen in. Op heden bedraagt het aantal eigen aandelen 577 231. Via de inkoop van eigen aandelen en de recentelijk doorgevoerde kapitaalvermindering wil Kinepolis haar kapitaalstructuur optimaliseren en waarde creëren voor haar aandeelhouders.

De inkoop van eigen aandelen gebeurt binnen de voorwaarden gesteld in de machtiging door de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 mei 2011. Via dit mandaat werd de Raad van Bestuur gemachtigd om onder bepaalde voorwaarden over te gaan tot inkoop van maximum 1 108 924 eigen aandelen waarvan 1 074 270 met het oog op vernietiging en 34 654 met het oog op indekking van nieuwe opties aan een prijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde per aandeel en niet hoger dan 115% van de slotkoers waaraan de aandelen worden genoteerd op Euronext Brussel de dag voorafgaand aan die van de aankoop. De timing van de inkoop van eigen aandelen ingevolge het programma is afhankelijk van een verscheidenheid van factoren, waaronder de marktvoorwaarden. Het programma kan op ieder ogenblik stopgezet worden.

Tijdens de looptijd van het programma zal de vennootschap op geregelde tijdstippen en in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving, de markt informeren over de ingekochte aandelen.