Guido Vanherpe wordt bestuurder bij Ter Beke

Ter gelegenheid van de bijzondere algemene vergadering van 14 december 2011 keurden de aandeelhouders van Ter Beke de voorgestelde statutenwijziging goed en benoemden zij Guido Vanherpe als nieuwe bestuurder van de groep.

Op 14 december 2011 vond een bijzondere algemene vergadering van Ter Beke plaats. De aandeelhouders keurden bij die gelegenheid de statutenwijziging goed die de statuten van de groep in lijn brengt met de nieuwe wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen en de wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur in genoteerde ondernemingen.

De aandeelhouders benoemden tevens Guido Vanherpe als nieuwe onafhankelijke bestuurder.