Heijmans: belangrijkste besluiten Algemene vergadering van Aandeelhouders

Op woensdag 11 april 2018 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heijmans N.V. plaatsgevonden in 's-Hertogenbosch. De belangrijkste besluiten zijn als volgt:

Samenstelling raad van commissarissen
Mevrouw P.G. Boumeester en de heer R. van Gelder zijn beiden herbenoemd voor een periode van twee jaar die per heden is ingegaan.

Herbenoeming externe accountant
EY is door de AVA herbenoemd tot externe accountant voor de boekjaren 2018 en 2019.

Machtiging raad van bestuur tot uitgifte aandelen
De machtiging van de aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen is verlengd voor de duur van 18 maanden vanaf heden. De bevoegdheid is beperkt tot 10% van het per heden geplaatste aandelenkapitaal, alsmede 10% daarvan indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname dan wel het aangaan van een strategische alliantie.

Resultaatsbestemming 2017
De raad van bestuur heeft, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besloten om met het oog op het belang van het herstel van de balans over 2017 geen dividend over gewone aandelen uit te keren. Dit punt is derhalve niet in stemming gebracht.


Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl.

 

Voor meer informatie / niet voor publicatie:

Pers
Marieke Swinkels-Verstappen
Communicatie
+31 73 543 52 17
mswinkels-verstappen@heijmans.nl 

Analisten
Guido Peters
Investor Relations
+ 31 73 543 52 17
gpeters@heijmans.nl

Bijlage