Uit de allereerste HP-Index inzake relaties met werk blijkt dat het merendeel van de wereldwijde beroepsbevolking een ongezonde relatie met werk onderhoudt

Een onderzoek in opdracht van Hewlett Packard toont aan dat de verwachtingen ten aanzien van werk de afgelopen 2-3 jaar drastisch zijn veranderd

Belangrijkste feiten

 • Van de kenniswerkers geeft slechts 27% aan een gezonde relatie met het werk te hebben, waarbij India het meest tevreden en Japan het minst tevreden is.
 • 83% van de kenniswerkers gaf aan bereid te zijn om minder te verdienen in een betere werkomgeving.
 • Leidinggevenden geven toe dat emotionele intelligentie belangrijk is, terwijl werknemers aangeven daar weinig van te merken.
 • Het wereldwijde onderzoek van Hewlett Packard identificeerde zes primaire factoren voor een gezonde relatie met werk - met aanbevelingen voor zowel bedrijfsleiders als werknemers.

PALO ALTO, Calif., Sept. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hewlett Packard Inc. (NYSE: HPQ) publiceerde vandaag de onthullende bevindingen van de allereerste HP-Index inzake relaties met werk, een uitgebreid onderzoek naar de relaties die werknemers wereldwijd met hun werk hebben.* Het onderzoek, waar meer dan 15.600 respondenten uit verschillende sectoren in 12 landen aan deelnamen, toont aan dat de mondiale relaties met werk op een keerpunt zijn gekomen - en de impact daarvan alomtegenwoordig is.

"Dit biedt een uitgelezen kans om de relaties met werk wereldwijd te verbeteren op een manier die zowel goed is voor mensen als voor het bedrijfsleven", aldus Enrique Lores, President en CEO van Hewlett Packard Inc. "Bedrijfsleiders zouden tevredenheid steeds boven productiviteit moeten stellen. De meest succesvolle bedrijven hanteren een bedrijfscultuur waarin werknemers zowel in hun carrière als daarbuiten kunnen groeien."

Het onderzoek bestudeerde meer dan 50 aspecten van relaties met werk, waaronder de plaats die werk in het leven van mensen inneemt, hun vaardigheden, capaciteiten, werkmiddelen en werkplekken, evenals hun verwachtingen van het management. Ook werd de impact van werk op welzijn, productiviteit, betrokkenheid en cultuur van werknemers onder de loep genomen. Op basis van de daaruit verkregen informatie ontwikkelde Hewlett Packard de Index inzake relaties met werk, wat een wereldwijde maatstaf is voor relaties met werk over langere termijn. Het bleek dat slechts 27% van kenniswerkers momenteel een gezonde relatie met werk onderhoudt; meer informatie over de Index vindt u hier.

Ongezonde relaties met werk hebben een negatieve invloed op het mentale, emotionele en fysieke welzijn van werknemers

Tijdens dit eerste baanbrekende onderzoek sprak Hewlett Packard bedrijfsleiders, IT-beslissers en kenniswerkers aan om inzicht te krijgen in de factoren die een zinvolle, productieve en doelmatige werkervaring bevorderen. De conclusies belichten de negatieve gevolgen van een ongezonde relatie met werk op het leven van werknemers en de algehele bedrijfsvoering.

Wanneer werknemers een niet-bevredigende relatie met werk onderhouden, heeft dat een nadelige weerslag op de bedrijfsresultaten:

 • Werkmoraal en inzet: Kenniswerkers noemen een lagere productiviteit (34%), minder motivatie (39%) en een groter gevoel van onverschilligheid (38%).
 • Personeelsbehoud: Meer dan 71% van de werknemers gaf aan ontslag te overwegen, zelfs als ze hun relatie met werk als neutraal ervaren. Bij totale ontevredenheid stijgt dat naar 91%.

Een ongezonde relatie met werk kan van invloed zijn op het welbevinden van werknemers:

 • Mentaal welzijn: Meer dan de helft (55%) van deze werknemers heeft problemen met eigenwaarde en mentaal welzijn en geven aan dat ze weinig zelfvertrouwen hebben evenals het gevoel dat ze gefaald hebben.
 • Emotioneel welzijn: Deze problematiek treft ook andere aspecten van hun leven, waarbij 45% aangeeft dat hun relaties met vrienden en familie eronder lijden, en meer dan de helft (59%) te moe is om energie voor hun persoonlijke interesses op te brengen.
 • Fysiek welzijn: Mentaal en emotioneel welzijn kunnen het behoud van fysiek welzijn hinderen. 62% van de werknemers geeft aan niet echt gezond te eten, onvoldoende te bewegen en geen goede nachtrust te hebben.

De drijfveren achter een gezonde relatie met werk identificeren

De verwachtingen van werknemers zijn vooral in de afgelopen twee tot drie jaar ingrijpend veranderd volgens haast 60% van de respondenten. 57% van de respondenten zei dat hun verwachtingen over de manier waarop ze worden benaderd op de werkplek zijn toegenomen.

Het onderzoek bestudeerde meer dan 50 factoren die bijdragen aan een gezonde relatie met werk en identificeerde de zes voornaamste drijfveren van cruciale focusgebieden, en de belangrijkste uitdagingen, voor bedrijfsleiders, en die de Index vormen die over langere termijn zal worden gevolgd.

1. Tevredenheid: Werknemers willen een doel, zeggenschap en een echte binding met hun werk, terwijl momenteel slechts 29% van kenniswerkers deze aspecten consistent ervaart. Om tegemoet te komen aan de veranderende verwachtingen van hun werknemers, moeten bedrijven tevredenheid voorop stellen door werknemers meer inspraak en zeggenschap te geven.

2. Leiderschap: Volgens 68% van de bedrijfsleiders vragen nieuwe manieren van werken om een nieuwe aanpak van het management; toch heeft slechts één op vijf werknemers het gevoel dat hun leidinggevenden hier gevolg aan geven. Het bevorderen van emotionele intelligentie en transparant, empathisch leiderschap is essentieel voor de hedendaagse werkomgeving.

3. Aandacht voor mensen: Slechts 25% van de kenniswerkers zegt respect en waardering te krijgen, en een nog kleiner percentage geniet de gewenste flexibiliteit, autonomie en evenwichtige balans tussen hun werk en privéleven. Om dit het hoofd te bieden, moeten bedrijfsleiders in de eerste plaats hun mensen en teams centraal stellen bij het nemen van zakelijke beslissingen.

4. Vaardigheden: Ondanks het feit dat 70% van de kenniswerkers waarde hecht aan kennis en technische vaardigheden, heeft slechts 31% vertrouwen in hun bekwaamheid in één van beide. Bedrijven die dit goed aanpakken, kunnen een wezenlijke voorsprong nemen voor wat betreft de ontwikkeling van vaardigheden en de betrokkenheid van werknemers door te investeren in training en ondersteuning.

5. Werkmiddelen: Hedendaagse werknemers willen inspraak in de gebruikte technologieën en werkmiddelen die hun werkgever ter beschikking stelt - en willen dat die technologie toegankelijk is voor iedereen. Slechts 25% heeft er echter vertrouwen in dat bedrijven de juiste oplossingen zullen adopteren om hybride werk te ondersteunen. De technologieportfolio is niet langer louter een hulpmiddel, maar een steeds belangrijker wordende drijfveer voor de betrokkenheid van werknemers en hun ontplooiing.

6. Werkplekken: Kenniswerkers willen naadloos van de ene naar de andere werkplek kunnen overschakelen - en zelf bepalen van waaruit ze elke dag werken. Doelmatige hybride werkplekken, soepele overgangen, flexibiliteit en autonomie worden steeds belangrijker om werknemers meer vertrouwen in een positieve werkervaring te bieden.

Vertrouwen en emotionele betrokkenheid zijn vandaag de dag de sleutel tot het aantrekken van talent en de sleutel tot werknemersbehoud

De Index inzake relaties met werk toont aan dat dit het moment is om 's werelds relaties met werk te herdefiniëren. Meer onderling vertrouwen en een emotionele verbondenheid op de werkvloer waren duidelijke en steeds terugkerende motieven voor de zes voornaamste drijfveren.

Ongeveer drie van de vier bedrijfsleiders erkennen dat emotioneel intelligent leiderschap de enige manier is om een succesvolle toekomst te garanderen. Wat vooral naar voren kwam uit het onderzoek is dat emotionele intelligentie - en meer vertrouwen en betrokkenheid - van groot belang zijn voor werknemers: 83% geeft aan bereid te zijn om minder te verdienen bij een werkgever die deze waarden respecteert.

 • Een solide organisatiecultuur: Kenniswerkers geven aan een salarisverlaging van 11% te willen overwegen voor tewerkstelling in een empathische, emotioneel intelligente werkomgeving met meer aandacht voor de betrokkenheid en voldoening van werknemers.
 • Flexibiliteit: Dezelfde groep gaf aan een salarisverlaging van 13% te overwegen als ze zelf kunnen bepalen waar of wanneer ze zullen werken.

Ga naar de website van WRI voor meer informatie over de Index inzake relaties met werk en naar de HP Newsroom voor het volledige rapport.

*Methodologie

Van 9 juni tot 10 juli 2023 voerde Edelman Data & Intelligence (DxI) in opdracht van Hewlett Packard een online enquête uit in 12 landen: de VS, Frankrijk, India, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Australië, Japan, Mexico, Brazilië, Canada en Indonesië. In totaal namen hier 15.624 respondenten aan deel, waaronder 12.012 kenniswerkers (~1000 per land); 2408 IT-beslissers (~200 per land); en 1204 bedrijfsleiders (~100 per land).

Over Hewlett Packard
Hewlett Packard Inc. (NYSE: HPQ) is een internationale technologieleider en ontwikkelaar van oplossingen om ideeën tot leven te brengen en verbonden te blijven met wat het belangrijkst is. Met vestigingen in meer dan 170 landen levert Hewlett Packard een uitgebreid assortiment innovatieve en duurzame apparaten, diensten en abonnementen voor persoonlijk computergebruik, printen, 3D-printen, hybride werken, gaming en andere doeleinden. Ga naar http://www.hp.com voor meer informatie.

 
Hewlett Packard Inc. Mediarelaties:

mediarelations@hp.com

hp.com/go/newsroom
 
 


Een bij dit persbericht behorende afbeelding is beschikbaar op https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f5e92fff-dea3-4d03-86da-fe3ae2387021