Ahold stelt kapitaalrestitutie en reverse stock split voor ten behoeve van teruggave van EUR 3 miljard aan aandeelhouders

Amsterdam, 23 mei 2007 - Ahold heeft vandaag een voorstel tot wijziging van haar statuten bekendgemaakt die een kapitaalrestitutie en een zogenoemde reverse stock split mogelijk moet maken. Deze bekendmaking volgt op die van 22 maart 2007 over een voorstel om EUR 3 miljard terug te geven aan aandeelhouders. Ahold zal het voorstel doen tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal plaatsvinden op 19 juni 2007 te Zaandam. Ahold heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de manieren waarop EUR 3 miljard kan worden teruggegeven aan aandeelhouders en is tot de conclusie gekomen dat binnen de Nederlandse regelgeving de meest voortvarende manier een kapitaalrestitutie en een reverse stock split is. De wijzigingen in het nominale kapitaal en de reverse stock split zullen resulteren in een kapitaalrestitutie aan aandeelhouders van EUR 1,89 per gewoon aandeel, en een vermindering van het aantal uitstaande gewone aandelen. Deze vermindering zal overeenkomen met het bedrag van het teruggegeven kapitaal in verhouding tot de totale marktwaarde van de uitstaande gewone aandelen op de datum waarop de statutenwijziging van kracht wordt. De restitutie aan aandeelhouders en aandelensplitsing zijn onder voorbehoud van de gebruikelijke deponeringen bij het Handelsregister, een bezwaartermijn van twee maanden voor crediteuren en de afronding van de verkoop van U.S. Foodservice. De volledige agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is beschikbaar via Aholds website (www.ahold.com). Ahold Press Office: 020 509 5343 Waarschuwing Bepaalde uitspraken in dit persbericht zijn 'forward-looking statements' in de zin van het Amerikaanse effectenrecht. Deze forward-looking statements omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uitspraken over plannen voor een kapitaalrestitutie en een reverse stock split (omgekeerde aandelensplitsing) alsmede het verwachte effect van zulke plannen, met inbegrip van de restitutie van kapitaal aan aandeelhouders, het verwachte bedrag van een dergelijke restitutie en het verwachte tijdstip daarvan. Deze forward-looking statements zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en andere factoren waardoor werkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van toekomstige resultaten welke tot uitdrukking zijn gebracht in de forward-looking statements. Veel van deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren die voor Ahold niet beheersbaar en evenmin nauwkeurig voorspelbaar zijn, zoals het effect van algemene economische of politiek omstandigheden, wisselkoers- of renteschommelingen, toename van of veranderingen in concurrentie, Aholds mogelijkheden om haar plannen en strategieën succesvol te implementeren en af te ronden, met inbegrip van de afronding van voorgenomen desinvesteringen op voor Ahold anvaardbare voorwaarden, met inbegrip van de afronding van de verkoop van U.S. Foodservice, tegenvallende of andere dan verwachte voordelen en financiële middelen uit Aholds plannen en strategieën, veranderingen in Aholds liquiditeitsbehoeften, stappen van Aholds aandeelhouders,overheidsinstanties, concurrenten en derden, met inbegrip van bezwaren van crediteuren tegen de voorgestelde kapitaalrestitutie, alsmede andere factoren zoals toegelicht in de documenten die op naam van Ahold in openbare registers zijn neergelegd. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze forward-looking statements, die uitsluitend geacht worden te zijn gedaan per de datum van dit ersbericht. Ahold neemt, tenzij daartoe gehouden ingevolge toepasselijk effectenrecht, geen verplichting op zich om (een) gewijzigde forward-looking statement(s) te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na publicatie van dit persbericht. Buiten Nederland presenteert Koninklijke Ahold N.V. - dat is haar statutaire naam - zich onder de naam 'Royal Ahold' of kortweg 'Ahold'.