Terugkoop aandelen door Ahold van start

Amsterdam - Ahold maakte vandaag bekend dat ze start met de terugkoop van ¤ 1 miljard aan aandelen. Dit programma werd op 30 augustus al aangekondigd. Deze terugkoop zal worden uitgevoerd door tussenpersonen via aankoop op de beurs en zal eindigen zodra de totale inkoopprijs van door Ahold verworven gewone aandelen ¤ 1 miljard bereikt heeft, of zodra Ahold tien procent van de geplaatste aandelen in bezit heeft. De maximale vergoeding voor elk gewoon aandeel zal, dit naast andere overwegingen, niet hoger zijn dan de laatste onafhankelijke transactie of het hoogste huidige onafhankelijke bod op de toepasselijke beurs. Het maximale aantal aandelen dat per dag teruggekocht wordt, zal niet meer zijn dan 25% van het gemiddelde dagelijkse handelsvolume op de gereglementeerde markt waarop ingekocht wordt, berekend over de laatste twintig handelsdagen voorafgaand aan de datum van terugkoop. Terugkoop van American Depositarry Receipts (ADR's) van Ahold maakt geen onderdeel uit van het programma. Op 3 mei 2007 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ahold gemachtigd aandelen in te kopen en in te trekken gedurende een periode van achttien maanden. Het doel van dit programma voor de terugkoop van aandelen is waarde terug te geven aan de aandeelhouders. Ahold is voornemens de gewone aandelen die via het terugkoopprogramma verworven worden in te trekken of een deel ervan te gebruiken voor verplichtingen in verband met personeelsvergoedingen in aandelen. Ahold zal het publiek op de hoogte houden van de voortgang van het terugkoopprogramma door middel van wekelijkse persberichten. Ahold Press Office: +31 (0)20 509 5343 Voor zover deze Nederlandse vertaling afwijkt van de Engelstalige versie, prevaleert de Engelstalige. Waarschuwing Bepaalde uitspraken in dit persbericht zijn 'forward-looking statements' in de zin van het Amerikaanse effectenrecht. Deze forward-looking statements omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het plan voor een ¤1 miljard programma voor de terugkoop van aandelen de desbetreffende methodes en het tijdstip daarvan en Ahold's verwachtingen ten aanzien van het voldoen aan van toepassing zijnde beperkingen in tijd en prijs. Deze forward-looking statements zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en andere factoren waardoor werkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van toekomstige resultaten welke tot uitdrukking zijn gebracht in de forward-looking statements, inclusief de marktprijs voor aandelen Ahold. Veel van deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren die voor Ahold niet beheersbaar en evenmin nauwkeurig voorspelbaar zijn. Veel van deze en andere risicofactoren worden besproken in documenten die namens Ahold in openbare registers zijn neergelegd. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze forward-looking statements, die uitsluitend geacht worden te zijn gedaan per de datum van dit persbericht. Ahold neemt, tenzij daartoe gehouden ingevolge toepasselijk effectenrecht, geen verplichting op zich om (een) gewijzigde forward-looking statement(s) te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na publicatie van dit persbericht. Buiten Nederland presenteert Koninklijke Ahold N.V. - dat is haar statutaire naam - zich onder de naam 'Royal Ahold' of kortweg 'Ahold'.