Dividend 2007 Aalberts Industries N.V.

Met de goedkeuring van de jaarrekening 2007 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2008 is het dividend over het boekjaar 2007 vastgesteld op EUR 0,32 per gewoon aandeel van EUR 0,25 nominaal. Tevens is bepaald dat het dividend over 2007 ad EUR 0,32 - naar keuze van de aandeelhouder - volledig in gewone aandelen ten laste van het belastingvrij uitkeerbare agio wordt uitgekeerd dan wel geheel in contanten wordt uitbetaald. De uitkering in contanten geschiedt onder aftrek van 15% dividendbelasting. Het aantal dividendrechten van gewone aandelen van EUR 0,25 nominaal dat recht geeft op één nieuw gewoon aandeel Aalberts Industries N.V. van EUR 0,25 nominaal elk is heden vastgesteld op 43. Gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde beurskoers van alle op Euronext verhandelde gewone aandelen Aalberts Industries N.V. op 9, 12, 13, 14 en 15 mei 2008 van EUR 13,9208, vertegenwoordigt 1/43 deel een waarde van EUR 0,3237. Dit is nagenoeg gelijk aan de waarde van het dividend in contanten. Betaling van het dividend en levering van aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten zal met ingang van 20 mei 2008 geschieden, in gewone aandelen van EUR 0,25 nominaal, via de bank of commissionair waar de aandelen in administratie zijn.