RoodMicrotec: Halfjaarbericht 2012

Zwolle, 31 augustus 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Samenvatting eerste halfjaar 2012 (x EUR 1.000)   H1 2012 H1 2011 Omzet           5.688      8.634 Bruto-marge als % van de omzet   82% 79% EBITDA              189      1.398 EBITDA als % van de omzet   3% 16% EBIT            -278         771 EBIT als % van de omzet   -5% 9% Netto resultaat            -422         529 Netto resultaat als % van de omzet -7% 6% Kernpunten eerste halfjaar 2012 t.o.v. het eerste halfjaar 2011 * De omzet in de eerste helft van 2012 van EUR 5,688 miljoen daalde met 34,1% ten opzichte van de eerste helft van 2011 (H1 2011: EUR 8,634 miljoen). * Qualification & Reliability Investigation groeide ten opzichte van de eerste helft 2011 met 2,7%, terwijl de omzet van de business units Test, Test Engineering, Supply Chain Management en Failure & Technology Analysis daalde met respectievelijk 39,9%, 30,9%, 53,7% en 11,9%. * Afname bedrijfskosten met circa EUR 1 miljoen. * Afname langlopende verplichtingen met EUR 0,3 miljoen. * Sterke toename aantal aanvragen en orders met name in de laatste twee maanden van de eerste helft van 2012. Philip Nijenhuis, CEO RoodMicrotec N.V.: 'Ondanks dat de resultaten van RoodMicrotec analoog zijn aan de ontwikkelingen in de wereldwijde semiconductormarkt in de eerste helft van het jaar, zijn wij verre van tevreden. Om het definitief afnemende aandeel in onze omzet van de IDM markt te compenseren en te overtreffen, concentreren wij ons nog meer op onze groeimarkten zoals de OEM en de Fabless markt. Verder zal de focus sterk komen te liggen op Supply Chain Management, waaronder services op het gebied van product engineering en design for testability (DFT).' Kerncijfers ( x EUR 1.000) H1 2012 H1 2011   Delta (%) ---------------------------------------- Netto-omzet        5.688        8.634   -34% Brutomarge        4.688        6.858   -32% Brutomarge als % van netto-omzet 82% 79%   4% EBIT          -278           771 EBIT als % van netto-omzet -5% 9% EBITDA           189        1.398   -86% EBITDA als % van netto-omzet 3% 16%   -79% Netto resultaat          -422           529 Netto resultaat als % van netto-omzet -7% 6% Kasstroom           105        1.237   -92% Kasstroom uit operationele activiteiten           -39        1.061   -104% Financiële kosten           144           161   -11% Materiele vaste activa        5.898        5.213   13% Investeringen in materiële vaste activa           524           116   352% Afschrijvingen op materiële vaste activa           453           613   -26% Totale activa      12.421      13.199   -6% Eigen vermogen        5.614        6.060   -7% Netto schulden        2.943        2.463   19% Kapitaal (netto schulden+ eigen        8.557        8.523   0% vermogen) Gearing ratio (netto schulden/kapitaal) 34% 29%   19% Solvabiliteit (eigen vermogen/ totale 45% 46%   -2% passiva) Schuld ratio (Netto schulden /EBITDA*) 7,8 0,9   784% EBITDA/interest 1,3 8,7   -85% Netto werkkapitaal       -1.007            20 werkkaptiaal ratio (kortl.          0,75          1,00   -26% vorderingen/kortl. schulden) *EBITDA 12 maanden voortschrijdend Gegevens per aandeel (x EUR 1,-) Kapitaal en reserves 0,16 0,17   -7% EBIT -0,01 0,02 Cashflow 0,00 0,03   -92% Nettoresultaat -0,01 0,01 Koers: 30 juni 2012 0,15 0,28   -46% Koers: hoogste 0,23 0,29   -21% Koers: laagste 0,15 0,16   -6% Aantal FTE's (permanent) 30 juni 2012 107 113   -5% Gemiddeld 107 111   -4% Omzet (jaar)/gemiddeld aantal FTE's 106 156   -32% (permanent) Verslag van de Raad van Bestuur 1.    ALGEMEEN De daling in omzet had voornamelijk vier oorzaken. De algehele terugval van de semiconductorindustrie in de eerste helft van 2012 ten opzichte van de eerste helft van 2011. Afbouw van voorraden bij klanten, hetgeen een belangrijke rol speelde bij Supply Chain Management. Een afnemende van de rol van IDMs (Intigrated Device Manufactorers) voor RoodMicrotec. Deze kon in de eerste helft van 2012 nog niet worden gecompenseerd door de toename van de omzet bij OEMs (Original Equipment Manufacturers) en Fabless Companies. Door de structurele toename van de omzet bij OEMs en Fabless Companies zijn wij aanzienlijk meer klanten gaan bedienen. Dit maakt ons minder afhankelijk van enkele grote IDMs en heeft een grotere risicospreiding tot gevolg. Tenslotte was er sprake van uitstel van projecten door diverse klanten als gevolg van de conjuncturele situatie. 1.1. Ontwikkelingen per busisness unit (product/servicegroep) Qualification & Reliability Investigation groeide ten opzichte van de eerste helft 2011 met 2,7%, terwijl de omzet van de business units Test, Test Engineering, Supply Chain Management en Failure & Technology Analysis daalde met respectievelijk 39,9%, 30,9%, 53,7% en 11,9%. De laatste twee maanden van de verslagperiode zien wij echter een grote toename van het aantal aanvragen en orders. Dit lijkt erop te wijzen dat wij uit het dal aan het komen zijn.      Omzet RoodMicrotec H1 2012 versus H1 2011 +-------------------------------+-+-------------+-+------------------+-+-------+ |(X EUR 1.000) | |1(e) Halfjaar| |1(e) Halfjaar 2011| |Mutatie| | | | 2012| | | | | +-------------------------------+-+-------------+-+------------------+-+-------+ |  | |  | |  | |  | +-------------------------------+-+-------------+-+------------------+-+-------+ |Test | | 2.360| | 3.925| |-39,9% | +-------------------------------+-+-------------+-+------------------+-+-------+ |Supply Chain Management | | 992| | 2.142| |-53,7% | +-------------------------------+-+-------------+-+------------------+-+-------+ |Failure & Technology Analysis | | 778| | 883| |-11,9% | +-------------------------------+-+-------------+-+------------------+-+-------+ |Test Engineering | | 353| | 511| |-30,9% | +-------------------------------+-+-------------+-+------------------+-+-------+ |Qualification & Reliability | | 1.205| | 1.173| |   2,7%| |Investigation | | | | | | | +-------------------------------+-+-------------+-+------------------+-+-------+ |  | |  | |  | |  | +-------------------------------+-+-------------+-+------------------+-+-------+ |Totaal | | 5.688| | 8.634| |-34,1% | +-------------------------------+-+-------------+-+------------------+-+-------+ 1.2. Personeel Het vaste personeelsbestand is ten opzichte van 30 juni 2011 met circa 5% tot 107 fte afgenomen. 1.3 Risico beheer De verschillend soorten risico's zijn vermeld in het jaarverslag van RoodMicrotec 2011. Wij streven ernaar de risico's te beperken ondermeer door regelmatige en systematische risico reviews op geselecteerde aspecten. Die reviews vinden circa 8 maal per jaar plaats. Zonodig worden corrigerende maatregelen genomen. Door de negatieve ontwikkelingen op de financiële markten van de laatste tijd geeft het management extra aandacht aan het cash management. Voor het overige ziet het management thans geen wezenlijke veranderingen in de risico's voor 2012. 2.        Toelichting financiële resultaten 2.1. Omzet en resultaat De omzet in de eerste helft van 2012 van EUR 5,688 miljoen daalde met 34,1% ten opzichte van de eerste helft van 2011 (H1 2011: EUR 8,634 miljoen). De EBITDA bedroeg EUR 0,189 miljoen (H1 2011: EUR 1,398 miljoen). Dit is 3% van de omzet. De EBIT bedroeg EUR -0,278 miljoen (H1 2011: EUR 0,771 miljoen), hetgeen overeenkomt met -5% van de omzet. Het nettoresultaat daalde naar EUR -0,422 miljoen (H1 2011: EUR 0,529 miljoen), ofwel -7% van de omzet. Dit komt neer op EUR -0,01 per aandeel. De netto financieringslasten bedroegen EUR 0,144 miljoen en zijn 10% minder dan in de eerste helft van 2011. 2.2. Cash flow In het eerste halfjaar hebben we een cash flow (nettoresultaat en afschrijvingen) gerealiseerd  van EUR 0,045 miljoen (H1 2011: EUR 1,156 miljoen) en een cash flow uit operationele activiteiten van EUR -0,039 miljoen (H1 2011: EUR 1,061 miljoen). 3. VOORUITZICHTEN 2012 Na een sterke groei in de semiconductormarkt in de eerste helft van 2011 heeft een terugval plaatsgevonden in de tweede helft van 2011 en de eerste helft van 2012. Die afvlakking heeft RoodMicrotec beïnvloed. Ondanks de zwakte over de afgelopen periode zijn er duidelijke signalen voor herstel in de tweede helft van 2012 en een verdere groei in 2013. Op basis van voornoemde verwachtingen, orderontvangst, toegenomen voorraden in ons magazijn en afspraken met onze klanten verwachten wij voor de tweede helft van 2012, een belangrijke toename van de omzet, vergeleken met de eerste helft van 2012. Tevens verwachten wij dat deze toename zal leiden tot verbetering van het nettoresultaat. 4. FINANCIËLE AGENDA 2012/2013 31 augustus 2012 Conference call pers en analisten 15 november 2012 Publicatie tussentijdse update 10 januari 2013 Publicatie jaaromzetcijfers 2012 21 februari 2013 Publicatie jaarcijfers 2012 21 februari 2013 Conference call pers en analisten 8 maart 2013 Publicatie jaarverslag 2012 25 april 2013  Algemene vergadering van aandeelhouders 14 mei 2013 Publicatie tussentijdse update 9 juli 2013 Publicatie omzetcijfers 29 augustus 2013 Publicatie halfjaarverslag 2013 29 augustus 2013 Conference call pers en analisten 14 november 2013 Publicatie tussentijdse update Over RoodMicrotec Met 40 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlener op het gebied van micro- en optoelectronica biedt RoodMicrotec fabless companies, OEM's en andere ondernemingen een one-stop shopping propositie. Met haar powerful solutions heeft RoodMicrotec een sterke positie in Europa opgebouwd. De diensten voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high- reliability/ruimtevaart, automobiel-, telecommunicatie-, medische, IT- and electronicasectoren. Certified by RoodMicrotec betreft onder andere certificatie van producten volgens de strenge ISO/TS 16949-norm die geldt voor toeleveranciers van de automobielindustrie. De onderneming beschikt tevens over een geaccrediteerd laboratorium voor testactiviteiten en kalibrering volgens ISO/IEC 17025. The value-added diensten omvatten onder meer failure & technology analysis, qualification & burn-in, test- & product engineering, production test (waaronder device programming en end-of-line service), ESD/ESDFOS assessment & training, quality & reliability consulting, supply chain management en total manufacturing solutions met partners. RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart) en Nederland (Zwolle). Voor nadere informatie: Philip Nijenhuis, CEO                   Telefoon: +31 38 4215216          Fax: +31 38 4216410 Correspondentieadres: RoodMicrotec N.V., Postbus 1042, 8001 BA  Zwolle E-mail: investor-relations@roodmicrotec.com                Web-site: www.roodmicrotec.com RoodMicrotec: Halfjaarbericht 2012 : http://hugin.info/130789/R/1637737/526633.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: RoodMicrotec N.V. via Thomson Reuters ONE [HUG#1637737]