Oyj Ahola Transport Abp: Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

  • Periodens omsättning uppgick till 95 348 T€ (93 820 T€)
  • Periodens rörelseresultat uppgick till 1 337 T€ (1 614 T€)
  • Periodens resultat uppgick till 807 T€ (1 047 T€)
  • Resultat per aktie 0,054 € (0,071 €)
  • Eget kapital per aktie 0,468 € (0,428 €)
  • Styrelsens förslag till dividend är 0,0144 € (0,0144 €) per A- aktie (totalt 209 827 €)
  • Styrelsen förslag till dividend är 0,10 € (0,10 €) per B-aktie (totalt 25 463 €)

VD Hans Aholas kommentarer

Ahola Transport-koncernens omsättning under år 2016 uppgick till 95 348 T€, vilket innebar en ökning om 1,63 % jämfört med året innan. Rörelseresultatet blev 1 337 T€ (1 614 T€) och var lägre jämfört med år 2015. Detta berodde främst på obalansen i godsflöden, utmaning med kapaciteten för färjeöverfarter under sommaren, engångskostnaderna orsakade av samarbetsförhandlingarna och kostnaderna för lanseringen av det förnyade brandet.

Genom ett bra kundarbete har vi lyckats hålla de totala godsvolymerna på förra årets nivå trots den utmanande sommarperioden.

Under hösten har vi startat ett strategiskt utvecklingsprogram med förbättrade verksamhetsförutsättningar och en resultatförbättring som mål. Vi fortsätter målmedvetet att förverkliga detta utvecklingsarbete genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter, förbättra  kvaliteten, öka kundfokuseringen och att slutföra arbetet med brandlanseringen.

Överblick på året 2016

Året inleddes med en viss obalans i godsflöden i internationella trafiken som under andra kvartalet stabiliserades genom det strategiska kundarbetet. Sommarsäsongen var utmanande i och med bristen på färjekapacitet mellan Sverige och Finland.

 I slutet av året har vi kunnat notera en stabilisering samt en liten tillväxt i efterfrågan på transporter inom våra befintliga marknadsområden. Denna ökning i efterfrågan stöds av industrins ökade produktionskapacitet och positiva förväntningar på den framtida utvecklingen. Som helhet bedömer vi att efterfrågan på transportmarknaden utvecklas mot en svag tillväxt.

Transportmarknadens positiva utveckling och vårt aktiva kundarbete i Ahola Transport-koncernen ger en god grund för att behålla våra marknadsandelar. Det strategiska utvecklingsprogrammet som inletts ger även bättre förutsättningar för det nya året.

Under året slutfördes arbetet med det nya brandet för fordonsflottan och ekipage med den nya logon kommer i trafik allteftersom fordonsparken kontinuerligt förnyas. Det strategiska utvecklingsprogrammets åtgärder innebär betydande investeringar, men satsningarna stöder samtidigt en positiv utveckling av försäljningen och resultatutvecklingen under de kommande åren.

Förväntningar för året 2017

Ahola Transport-koncernens omsättning bedöms öka något i jämförelse med år 2016 och vi förväntar oss ett förbättrat resultat.

Karleby den 15.2.2017

Mer information:

Hans Ahola
CEO
Tel. +358 (0) 44 4494 000

Certified Advisor:

Privanet Securities Oy, Karri Salmi, tel. 050 675 40 ja Kimmo Lönnmark, tel. 050 675 41

Likviditet och finansiering

Koncernens banktillgodohavanden uppgår per 31.12.2016 till 4 177 T€ (3 171 T€). Koncernens räntebärande skulder uppgår till 5 610 T€ (6 695 T€).

Investeringar och avskrivningar

Koncernens i balansen upptagna investeringar under året uppgår till 1 131 T€ (648 T€), av investeringar avser 706 T€ investeringar i materiella tillgångar, 240 T€ investeringar i immateriella tillgångar och 185 T€ i affärsvärde.

Koncernens avskrivningar uppgår till 1 034 T€ (1 116 T€). Avskrivningar på immateriella tillgångar uppgår till 337 T€. Avskrivningar på goodwill uppgår till 224 T€. Avskrivningar på materiella tillgångar uppgår till 473 T€.

Eget kapital och aktier

Per 31.12.2016 uppgår Ahola Transport koncernens eget kapital till 6 933 T€ (6 348 T€). Aktiekapitalet uppgår till 1 363 T€ (1 363 T€). Det fria egna kapitalet i koncernen uppgår till 5 565 T€ (4 980 T€). 

Aktiekapitalet är per 31.12.2016 fördelat på 14 825 969 aktier, varav A-aktiernas andel är 14 571 339 stycken och B-aktiernas andel är 254 630 stycken.

Anställda

Per den 31.12.2016 hade koncernen 232 anställda.

Ägarstruktur

Insynspersoners innehav:

Namn Befattning Aktieslag Antal
Hans AholaVerkställande direktörA-aktie0 *
Martti VähäkangasStyrelseordförandeB-aktie/ A-aktie10 000/6952
Anette BjörkmanStyrelsemedlem 0
Nils AholaStyrelsemedlemA-aktie0 *
Lars AholaStyrelsemedlemA-aktie0 *
Ida SaavalainenStyrelsemedlemB-aktie12 000
Stefan KapténsCFOB-aktie2 000
    

Ahola Group innehar 89,85 % av aktierna i Oyj Ahola Transport Abp.
 *) Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola, äger samtliga aktier i Oy Ahola Group Ab.

Redovisningsprinciper

Denna årsrapport har upprättats i euro enligt finska redovisningsstandarder, samma standarder och principer enligt vilka företagets normala årsredovisningar upprättas.

Denna rapport har inte varit föremål för någon överskådlig granskning av företagets revisor.

Kommande rapporteringstillfällen

Oyj Ahola Transport Abp ger ut ekonomisk information enligt följande:

Årsredovisning                                         2016                                    24 mars 2017

Kvartalsrapport                                         Q1/2017                              15 maj 2017

Halvårsrapport                                         Q2/2017                              15 augusti 2017

Bolagsstämman kommer att hållas 7.4.2017

Resultaträkning          
Koncernen        
(T€)         
         
         
            1.1.2016   1.1.2015
             - 31.12.2016    - 31.12.2015
                 
         
Omsättning           95 348   93 820
         
Övriga rörelseintäkter    768 764
         
Material och tjänster    -78 791 -77 496
Personalkostnader    -9 059 -8 200
Avskrivningar och nedskrivningar   -1 034 -1 116
Övriga rörelsekostnader    -5 895 -6 158
         
Rörelseresultat           1 337   1 614
         
Finansiella intäkter och kostnader       -360   -317
         
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter   977   1 297
         
Direkta skatter     -170 -250
         
Räkenskapsperiodens resultat       807   1 047

Balansräkning      
Koncernen       
(T€)        
         
          
        
BALANSRÄKNING,     31.12.2016   31.12.2015
        
Aktiva        
        
Bestående aktiva       
Goodwill    702 741
Övriga immateriella tillgångar  584 682
Materiella tillgångar   2 401 2 754
Placeringar   11 11
Bestående aktiva totalt     3 698   4 188
         
Rörliga aktiva       
Omsättningstillgångar      
Varor för vidareförsäljning  116 195
Omsättningstillgångar totalt     116   195
        
        
Kundfodringar   12 556 11 890
Lånefodringar   14 22
Övriga fodringar och förutbetlda kostnader2 466 2 893
Kortfristiga fodringar totalt     15 036   14 805
        
Kassa och Bank       
Banktillgodohavanden  4 177 3 171
Kassa och Bank totalt     4 177   3 171
        
Rörliga aktiva totalt     19 329   18 171
        
Aktiva totalt       23 027   22 359

 

Balansräkning
           
Koncernen            
(T€)              
               
               
               
BALANSRÄKNING,     31.12.2016   31.12.2015
        
Passiva        
         
Eget kapital        
Aktiekapital    1 363 1 363
Reservfond    0 0
Överkursfond    5 5
Fond för fritt inbetalt eget kapital  7 126 7 363
Vinst från tidigare räkenskapsperioder -2 368 -3 430
Räkenskapsperiodens resultat  807 1 047
Eget kapital totalt       6 933   6 348
               
Främmande kapital       
Långfristigt främmande kapital      
Skulder till kreditinstitut   4 749 6 254
Latent skatt    220 167
Långfristiga skulder totalt    4 969   6 421
        
Kortfristigt främmande kapital      
Skulder till kreditinsitut   861 441
Leverantörsskulder   7 229 6 401
Övriga skulder och upplupna kostnader 3 035 2 748
Kortfristigt främmande kapital totalt   11 125   9 590
        
Främmande kapital totalt     16 094   16 011
               
Passiva totalt         23 027   22 359

Finansieringsanalys     
Koncernen        
(T€)        
         
         1.1.2016   1.1.2015
Finansieringsanalys     31.12.2016    - 31.12.2015
         
Verksamhetens kassaflöde :      
  Vinst (förlust) före extraordinära poster  977   1 297
  Korrigeringar        
  Planenliga avskrivningar  1 034 1 116
  Övriga korrigeringar  0 0
  Finansiella intäkter och kostnader 360 317
  Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet 2 371   2 730
        
  Förändringar i rörelsekapitalet     
  Förändringar i kortfristiga fodringar -231 150
  Förändringar i omsättningstillgångar 79   -70
  Förändringar i räntefria kortfristiga skulder1 129 -1 437
  Förändringar i rörelsekapitalet   977   -1 357
         
  Kassaflöde före finanseringsposter och skatter 3 348   1 373
        
  Räntor och andra finansiella kostnader -426 -334
  Erhållna räntor från verksamheten 66 17
  Erhållna dividender       0   0
  Skatter    -116 -193
Kassaflöde från verksamheten (A)   2 872   863
         
Investeringarnas kassaflöde :      
  Investeringar i matriella och immatriella tillgångar-1 131 -648
  Försäljningsintäkter från matriella och immatriella tillgångar585 307
  Förärvade aktier och placeringar 0 0
Investeringarnas kassaflöde (B)   -546   -341
        
Finansieringens kassaflöde :      
  Vederlag från Emission     0   1 417
  Förändring av kortfristiga lån  420 -61
  Förändring av långfristiga lån  -1 505 -1 076
  Erhållna och erlagda koncernbidrag 0   0
  Utbetalda dividender och vinstutdelning -235   -31
Finansieringens kassaflöde (C)   -1 320   249
        
Förändringar i kassaflöden (A+B+C)   1 006   771
        
Kassamedel i räkenskapsperiodens början 3 171 2 400
Kassamedel vid räkenskapsperiodens slut 4 177 3 171
Förändringar i kassamedel    1 006   771

Nyckeltal    
Koncernen    
    1.1.2016 1.1.2015
    - 31.12.2016  - 31.12.2015
Lönsamhet    
Förändring i omsättning 1,63 %-*
Rörelseresultat % 1,40 %1,72 %
Periodens Resultat % 0,85 %1,12 %
    
Kapitalstruktur    
Eget kapital (T€) 6 9326 348
Balansomslutning (T€) 23 02722 359
Räntebärande skulder (T€) 5 6106 695
Soliditet 30,10 %28,39 %
Skuldsättningsgrad 80,93 %105,47 %
Likvida medel (T€) 4 1773 171
    
Investeringar    
Investeringar i immatriella och matriella tillgångar (T€)1 134643
Investeringar i aktier och andelar00
    
Personal    
Anställda i medeltal 232188
    
Aktier    
Antal utestående aktierA-aktier14 571 33914 571 339
 B-aktier254 630254 630
 Totalt14 825 96914 825 969
    
Resultat per aktie € 0,0540,071
Eget kapital per aktie € 0,4680,428

*Föregående period bestod av nio månader och är därmed inte jämförbar.

Resultaträkning       
Oyj Ahola Transport Abp (Moderbolaget)   
(T€)         
         
         
            1.1.2016   1.1.2015
             - 31.12.2016    - 31.12.2015
                 
         
Omsättning           88 734   88 640
         
Övriga rörelseintäkter    295 338
         
Material och tjänster    -77 260 -77 992
Personalkostnader    -5 410 -4 718
Avskrivningar och nedskrivningar   -177 -129
Övriga rörelsekostnader    -5 897 -5 551
         
Rörelseresultat         285   588
         
Finansiella intäkter och kostnader     -308   -200
         
Resultat före extraordinära poster     -23   388
         
Koncernbidrag    610 396
         
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter   587   784
         
Direkta skatter    -71 -142
         
Räkenskapsperiodens resultat       516   642

Balansräkning       
Oyj Ahola Transport Abp (Moderbolaget)   
(T€)        
         
          
        
BALANSRÄKNING,     31.12.2016   31.12.2015
        
Aktiva        
        
Bestående aktiva        
Goodwill    148  
Övriga immateriella tillgångar   69 14
Materiella tillgångar    531 486
Placeringar    2 701 2 045
Bestående aktiva totalt       3 449   2 545
         
Rörliga aktiva        
Omsättningstillgångar       
Varor för vidareförsäljning   116 195
Omsättningstillgångar totalt       116   195
        
Kortfristiga fordringar      
Kundfodringar    11 642 11 067
Lånefodringar    1 432 2 103
Övriga fodringar och förutbetalda kostnader 1 714 2 199
Kortfristiga fodringar totalt       14 788   15 369
        
Banktillgodohavanden   1 635 1 456
Kassa och Bank totalt       1 635   1 456
        
Rörliga aktiva totalt       16 539   17 020
        
Aktiva totalt         19 988   19 565

Balansräkning            
Oyj Ahola Transport Abp (Moderbolaget)    
(T€)              
               
               
               
BALANSRÄKNING,     31.12.2016   31.12.2015
        
Passiva        
         
         
Eget kapital        
Aktiekapital    1 363 1 363
Fond för fritt inbetalt eget kapital  7 128 7 363
Vinst från tidigare räkenskapsperioder  -2 793 -3 434
Räkenskapsperiodens resultat   516 642
Eget kapital totalt         6 214   5 934
               
Främmande kapital       
Långfristigt främmande kapital      
Skulder till kreditinstitut   4 244 5 195
Långfristiga skulder totalt     4 244   5 195
        
Kortfristigt främmande kapital      
Skulder till kreditinsitut   135 135
Leverantörsskulder    7 231 6 469
Övriga skulder och upplupna kostnader  2 164 1 832
Kortfristigt främmande kapital totalt     9 530   8 436
        
Främmande kapital totalt       13 774   13 631
               
Passiva totalt         19 988   19 565

Definition av Nyckeltalen                                                          
                                                                                      
Lönsamhet                                                                   
Förändring i omsättning (%)                     Förändringen i omsättningen i % jmfört med året innan
Rörelseresultat (%)                                  Rörelseresultatet som procent av omsättningen          
Årets resultat (%)                                     Årets resultat som procent av omsättningen                

Kapitalstruktur                                                                                  
Eget kapital (T€)                                       Eget kapital vid periodens utgång                                 
Balansomslutning (T€)                             Balansomslutning vid periodens utgång                       
Räntebärande skulder (T€)                      Räntebärande skulder vid periodens utgång
Soliditet                                                     Andelen eget kapital i förhållande till balansomslutningen
Skuldsättningsgrad                                   Räntebärande kapital i förhållande till eget kapital       
Likvida medel (T€)                                   Banktillgodohavanden vid periodens slut                     
                                                                                      
Aktier                                                                            
Antal utestående aktier                            Antal utestående aktier vid periodens utgång               
Resultat per aktie                                     Periodens resultat dividerat med antalet utestående aktier
Eget kapital per aktie                               Eget kapital dividerat med antalet utestående aktier                         

Bokslutskommuniké 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Oyj Ahola Transport Abp via GlobeNewswire

HUG#2078854