Effnetplattformen AB (publ): Kallelse till årsstämma den 20 maj 2016

Stockholm, 2016-04-20 -- Effnetplattformen AB (publ)

Aktieägarna i Effnetplattformen AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2016, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Observera att detta är en annan lokal och adress än vad som angetts i årsredovisningen.
 
Anmälan
 
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 maj 2016 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, per telefon 0920 609 18 eller via e-post på adress investor.relations@effnetplattformen.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före avstämningsdagen den 13 maj 2016 begära omregistrering hos förvaltaren.
 
Förslag till dagordning
 1. Stämmans öppnande.
   
 2. Val av ordförande vid stämman.
   
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
   
 4. Val av minst en justeringsman.
   
 5. Godkännande av dagordning.
   
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
   
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
   
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen.
   
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
   
 10. Beslut i fråga om an­svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
   
 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
   
 12. Val av revisor.
   
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
   
 14. Ändring av bolagsordningen
   
 15. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
   
 16. Övriga frågor.
   
 17. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
 
Disposition av bolagets resultat (punkt 9)
 
Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2015 inte lämnas.
 
Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden (punkt 11-13)
 
Aktieägare som representerar ca 22 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslår följande. Omval av Hans Runesten (ordförande), Göran E Larsson och Erik Nerpin. Årligt styrelsearvode om sammantaget 200 TSEK, varav ordföranden 100 TSEK och övriga ledamöter 50 TSEK vardera. Omval av KPMG med auktoriserade revisorn Ingela Björklund som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn enligt godkänd räkning.
 
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 14) 
 
Styrelsen föreslår att det i bolagsordningen införs sedvanliga regler om föranmälan och biträden avseende deltagande i bolagsstämma.
 
Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 15) 
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om aktier emitteras mot kontant betalning eller betalning genom kvittning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga tio procent av antalet utestående aktier i bolaget.
 
Handlingar till stämman
 
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt på bolagets webbplats www.effnetplattformen.se senast från och med den 29 april 2016 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. 
 
Stockholm i april 2016
 
EFFNETPLATTFORMEN AB (publ)
 
Styrelsen
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ) handlas på First North, Nasdaq Stockholm (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB.  För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se .
 
Effnet AB
 
Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter för IP Header Compression ( IPHC ), Robust Header Compression ( ROHC ), Backhaul Header Compression ( BHC ) och Internet of Things ( IoT ) besök www.effnet.com .This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Effnetplattformen AB via GlobeNewswire

HUG#2005012