Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer

Stockholm 2016-04-21

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (nedan kallat Bolaget) undersöker möjligheten att refinansiera sin utestående företagsobligation genom att emittera en ny obligation.

Som en del av finansieringen i samband med att Bolaget i november 2013 via dotterbolaget Mitt Alby AB förvärvade fastigheterna i Alby från AB Botkyrkabyggen emitterade Bolaget en företagsobligation om 200 Mkr. Sedan dess har Bolagets finansiella ställning och verksamhetens stabilitet förstärkts markant. Med anledning av detta undersöker Bolaget möjligheterna för refinansiering av Bolagets utestående obligationslån genom en emission av en ny företagsobligation.

I samband med denna refinansiering kommer innehavare av den nu utestående obligationen erbjudas en möjlighet att ansöka om teckning av nya obligationer i utbyte mot utestående obligationer, och där eventuell tilldelning i samband därmed kommer att meddelas kort tid efter avslutad teckningsperiod.

Carnegie Investment Bank AB har engagerats som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har engagerats som legal rådgivare.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) |

+46-42-210008 | mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2016, kl 07:00.

Bolaget är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern fokuserad på att förvärva välskötta fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet. Strategin är att genom en kombination av nytänkande inom kommunikation, finansiering samt drift och underhåll, kopplat till en stor satsning på sociala initiativ, skapa värden för säljare, boende och bolaget självt.

Bolagets företagsobligation handlas på Nasdaq First North (ISIN:SE0005504719).

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-5805
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/fastighetsPressmeddelande_Nya_företagsobligationerThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB via GlobeNewswire

HUG#2005374