WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2016

Wärtsilä Oyj Abp DELÅRSRAPPORT 21.4.2016 kl 8.30 lokal tid

WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2016

STABIL ORDERINGÅNG OCH OMSÄTTNING I SVÅRT MARKNADSLÄGE

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2016. En pdf-version av den fullständiga delårsrapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2016/q1/startsida/ och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com .

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2016
- Orderingången minskade med 1% till 1.271 miljoner euro (1.285)
- Omsättningen minskade med 2% till 967 miljoner euro (988)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,31 (1,30)
- Jämförbart rörelseresultat 84 miljoner euro, dvs. 8,7% av omsättningen (100 miljoner euro, dvs. 10,1%)
- Resultat per aktie 0,30 euro (0,43)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten -13 miljoner euro (37)
- Orderstocken ökade med 3% och uppgick till 5.103 miljoner euro (4.931) i slutet av perioden

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
- 21.4.2016 offentliggjordes planer för en omorganisering av affärsområdena Marine Solutions och Energy Solutions

Wärtsilä har reviderat terminologin för alternativa nyckeltal på grund av Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndighetens (ESMA) nya riktlinjer. Rörelseresultat före engångsposter har ersatts med jämförbart rörelseresultat och rörelseresultat exklusive engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden med jämförbart justerat EBITA. Definitioner av dessa prestationsmått och jämförelsestörande poster finns i delårsrapportens tabeller på sidan 22. Wärtsilä visar alternativa nyckeltal för att beskriva verksamhetens underliggande prestanda och för att förbättra jämförbarheten mellan rapporteringsperioder.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2016 OFÖRÄNDRADE
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 0-5% under 2016, medan lönsamheten (jämförbart rörelseresultat som procent av omsättningen) förväntas vara 12,5-13,0%.

KONCERNCHEF JAAKKO ESKOLA
"År 2016 har startat i linje med våra förväntningar vad gäller Wärtsiläs verksamhet. Underhållsmarknaden har vuxit i stadig takt, och Services omsättning ökade med 3% under första kvartalet. Jag är nöjd med utvecklingen med tanke på de stora volymerna under motsvarande period året innan. Orderingången låg på en god nivå inom Marine Solutions, främst tack vare en stor efterfrågan på el- och automationssystem och en positiv aktivitet inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor. Orderaktiviteten var också stabil inom affärsområdet Energy Solutions, men det minskade antalet kraftverksleveranser och pristrycket på kraftförsörjningsmarknaden påverkade Wärtsiläs övergripande finansiella resultat. Koncernens omsättning minskade något till 967 miljoner euro under första kvartalet, och lönsamheten landade på 8,7%. Trots det håller vi fast vid vår prognos enligt vilken omsättningen kommer att öka måttligt tack vare vårt breda utbud, den befintliga orderboken och den förväntade efterfrågan inom affärsområdet Services. Dessutom väntas vårt fortsatta fokus på kostnadskontroll och en ökad effektivitet resultera i en bättre lönsamhet innevarande år.

Marknadsläget har försämrats för vår utrustningsverksamhet. Även om sentimentet har förbättrats något på kraftförsörjningsmarknaden är konkurrensen fortfarande hård. Dessutom ledde den kombinerade effekten av överkapacitet inom handelsfartyg och en fortsatt svikande efterfrågan inom offshore till att antalet fartygsorder minskade under första kvartalet. Vi fortsätter att sträva efter framgång trots de aktuella utmaningarna på marknaden. Därför har vi I dag offentliggjort planer för att omstrukturera affärsverksamheterna Marine Solutions och Energy Solutions. Dessa anpassningar är beklagliga men nödvändiga för att säkerställa vår framtida konkurrenskraft och prestanda. Dessutom planerar vi koncentrera en större del av motorrelaterade FoU-aktiviteterna till Finland med syftet att förkorta
utvecklingscyklerna."

NYCKELTAL

MEUR 1-3/2016 1-3/2015 Förändring 2015
Orderingång 1 271 1 285-1%4 932
Orderstock i slutet av perioden 5 103 4 9313%4 882
Omsättning 967 988-2%5 029
Rörelseresultat 83 100-17%587
% av omsättningen 8,6 10,1 11,7
Jämförbart rörelseresultat 1 84 100-16%612
% av omsättningen 8,7 10,1 12,2
Jämförbart justerat EBITA 1 93 106-12%643
% av omsättningen 9,6 10,7 12,8
Resultat före skatter 80 82 553
Resultat/aktie, EUR 0,30 0.43 2,25
Rörelseverksamhetens kassaflöde -13 37 255
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 639 251 372
Bruttoinvesteringar 11 18 346
Nettoskuldsättningsgrad 0,32 0,14 0,17
1 Jämförelsestörande poster under första kvartalet 2016 omfattade kostnader på 1 miljon euro relaterade till de pågående omstruktureringarna inom affärsområdet Marine Solutions.


MARKNADSUTSIKTER
Marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas väntas förbli krävande eftersom den ekonomiska osäkerheten fortsätter. Trots den långsammare ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna fortsätter den ökande efterfrågan på el och tillgången till internationell finansiering för infrastrukturprojekt att stöda kraftverksinvesteringar. I västländerna fortsätter den låga ekonomiska tillväxten att begränsa efterfrågan på nya kraftverk med undantag för Nordamerika där marknadsläget för gasdrivna kraftverk är ljusare. Megatrenden för förnybara bränslen är uppenbar, och investeringarna riktas särskilt till storskaliga solkraftverk. Dessutom ökar användningen av decentraliserad, flexibel gasdriven kraftförsörjning i världen. Elmarknaderna utvecklas med tanke på den nödvändiga flexibiliteten, vilket möjliggör nya lönsamma investeringar. Wärtsiläs systematiska arbete för att utveckla dessa marknader kommer att fortsätta genom framhävandet av fördelarna med Smart Power Generation. 

Utsikterna för shipping och varvsindustrin är fortfarande utmanande. Överkapaciteten fortsätter att begränsa efterfrågan på nybyggen inom handelsfartyg, medan det låga oljepriset påverkar investeringarna i och utvecklingen av offshoreprospektering. På marknaden för gastankfartyg är efterfrågan på LNG-tankfartyg utsatt för tryck på grund av obalansen mellan utbud och efterfrågan och ett lågt gaspris. Det stora antalet planerade leveranser skapar också tryck på orderingången för LPG-tankfartyg, trots den starka tillväxten i efterfrågan på LPG i Asien. Förnyelse av flottor, potentiella nya regelverk för utsläpp och förmånliga priser på nybyggen väntas stödja orderingången för passagerarfartyg. Utsikterna för kryssningsfartyg är fortfarande positiva tack vare den förväntade tillväxten i passagerartrafiken i Asien. Bränsleeffektivitet och miljölagstiftning spelar helt klart en viktig roll, och detta ökar intresset för miljövänliga lösningar och användningen av gas som marinbränsle samt el- och hybridlösningar.

Utsikterna för servicemarknaden är positiva, eftersom valda regioner och segment har tillväxtmöjligheter. En ökning i det installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning samt övergången till gasbaserad teknik kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och osäkerheten angående utvecklingen av efterfrågan på kort sikt inom handelsfartyg. Inom offshore väntas ökningen i det installerade beståndet under de senaste åren delvis kompensera för utmaningarna i vissa regioner. Utsikterna för gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt positiva och särskilt positiva i Mellanöstern och Afrika. På både marin- och kraftverksmarknaden är kunderna fortfarande intresserade av långfristiga serviceavtal.


HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
21.4.2016 offentliggjorde Wärtsilä planer för att anpassa Marine Solutions- och Energy Solutions-affärsverksamheterna till den försvagade situationen på marknaden och den svåra konkurrensomgivningen. Dessutom planerar Wärtsilä koncentrera en större del av motorrelaterade FoU-aktiviteterna till Finland med syftet att förkorta utvecklingscyklerna. Omstruktureringen leder till en minskning på ca 550 arbetsplatser, av vilka ca 270 i Finland. Genom dessa åtgärder förväntas Wärtsilä uppnå årliga besparingar på ca 50 miljoner euro. Effekten av besparingarna kommer att ta form
gradvis från och med det andra kvartalet 2016 och de kommer att ha införts fullständigt mot slutet av 2017. Kostnaderna som uppstår i samband med omstruktureringen beräknas uppgå till ca 50 miljoner euro.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas idag torsdagen den 21.4.2016 kl. 10.00 på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande adress:
http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1163080&s=1&k=5FC92DDC5B26941DAC1FC8AD5E3E0B89 . För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress; http://emea.directeventreg.com/registration/79260235 . Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.


En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerar- och mediarelationer
Tfn: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki. www.wartsila.com

Delårsrapport Q1 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Wärtsilä Oyj Abp via GlobeNewswire

HUG#2005397