Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB emitterar företagsobligationer

Stockholm 2016-04-25

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (nedan kallat Bolaget) avser att refinansiera utestående obligationslån genom att emittera ett nytt obligationslån.

Bolaget har beslutat att emittera ett företagsobligationslån om 250 miljoner kronor, med en ram om 500 miljoner kronor, på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Obligationerna löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 4,65 procent per år och har en löptid om fem år. Bolaget avser notera obligationerna vid Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden kommer att användas till att refinansiera Bolagets utestående obligationslån om 200 miljoner kronor samt till allmänna företagsändamål. Bolaget avser att i närtid meddela innehavarna av Bolagets utestående obligationslån att Bolaget kommer att utnyttja sin möjlighet att förtidsinlösa de utestående obligationerna till fullo.

"Sedan start för knappt tre år sedan har Bolagets verksamhet och organisation förstärkts markant, precis som Bolagets finansiella ställning. Det gläder oss mycket att den nordiska företagsobligationsmarknaden bekräftar detta och kvalitén i vårt fastighetsbestånd genom det stora intresse vi har erhållit för denna emission och att vi därmed lyckas sänka våra finansieringskostnader till en nivå som är i paritet med de större bolagen i vår sektor", säger styrelseordförande och huvudägare Mikael Ahlström.

Carnegie Investment Bank har agerat som finansiella rådgivare åt Bolaget i obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat som legal rådgivare.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) | +46-42-210008 | mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Mikael Ahlström, Styrelseordförande| Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) | +46-42-210008 | mikael.ahlstrom@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2016, kl 07:00.

Bolaget är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern fokuserad på att förvärva välskötta fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet. Strategin är att genom en kombination av nytänkande inom kommunikation, finansiering samt drift och underhåll, kopplat till en stor satsning på sociala initiativ, skapa värden för säljare, boende och bolaget självt.

Bolagets företagsobligation handlas på Nasdaq First North (ISIN:SE0005504719).

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-5805
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/fastighets

Pressmeddelande - Emitterar företagsobligationThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB via GlobeNewswire

HUG#2006271