Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) kallar till förtida inlösen av obligationer

Stockholm 2016-04-26

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) kallar till förtida inlösen av obligationer med ISIN SE0005504719.

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) ("Bolaget") meddelar härmed att Bolagets seniora, säkerställda, inlösenbara obligationer om högst 200 000 000 kronor med fast ränta 2013/2018 och ISIN SE0005504719 ("Obligationerna") kommer att förtidsinlösas i enlighet med villkoren för Obligationerna.

Datum för inlösen kommer att vara den 18 maj 2016 ("Förtidsinlösen-datumet"). Obligationerna kommer att inlösas till 104,00 procent av nominellt belopp (d.v.s. 104 000 kronor per Obligation) plus upplupen ränta från, men ej inkluderad, räntebetalningsdagen den 15 februari 2016 till och med Förtidsinlösen-datumet. Den sista ränteperioden kommer därmed att förlängas med tre dagar.

Inlösenbeloppet kommer att utbetalas till registrerade obligationsinnehavare per avstämningsdagen den 11 maj 2016. Sista handelsdag för att få en transaktion registrerad på avstämningsdagen är den 9 maj 2016. I samband med inlösen kommer obligationerna att avnoteras från First North Bond Market.

Underrättelse om förtida inlösen har sänts till direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av Obligationerna enligt skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 22 april 2016.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) | +46-42-210008 | mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Mikael Ahlström, Styrelseordförande| Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) | +46-42-210008 | mikael.ahlstrom@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2016, kl 07:00.

Bolaget är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern fokuserad på att förvärva välskötta fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet. Strategin är att genom en kombination av nytänkande inom kommunikation, finansiering samt drift och underhåll, kopplat till en stor satsning på sociala initiativ, skapa värden för säljare, boende och bolaget självt.

Bolagets företagsobligation handlas på Nasdaq First North (ISIN:SE0005504719).

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-5805
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/fastighets

Pressmeddelande Förtida inlösen av obligationThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB via GlobeNewswire

HUG#2006645