OP Gruppens delårsrapport 1.1-31.3.2016: Ett gott resultat i krävande omständigheter, betydande Finland framåt-initiativ

OP Gruppen
Börsmeddelande 27.4.2016 kl. 9.00
Delårsrapport 1.1-31.3.2016

OP Gruppens delårsrapport 1.1-31.3.2016: Ett gott resultat i krävande omständigheter, betydande Finland framåt-initiativ

Affärsrörelsen öppnade starkt under det nya året

 • Resultatet före skatt var 284 miljoner euro (320), dvs. det nästa bästa resultatet för det första kvartalet i vår historia.
 • Baslönsamheten var fortstatt stabil. Resultatet minskade främst till följd av att placeringsintäkterna och marknadsvärderingarna minskade.
 • Intäkterna minskade med 8 % och kostnaderna med 6 % jämfört med ett år tidigare.
 • CET1-kapitaltäckningen hölls oförändrad och var vid slutet av mars 19,5 % (19,5)
 • Bolånen ökade på årsplanet med 4 %, företagskrediterna med 7 % och insättningarna med 10 %.
 • Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent var 88,6 (87,2). Premieintäkterna ökade med 3 %.
 • Kapitalförvaltningens medel som förvaltas var lika stora som för ett år sedan.
 • Gruppens resultat för 2016 uppskattas bli ungefär detsamma som 2015.

Flera betydande Finland framåt-initiativ i den samhälleliga rollen

 • Genom Finland framåt-initiativet Placera i Finland fick de finländska börsbolagen cirka 25 000 nya ägare från andelsbankernas kunder.
 • OP Gruppen offentliggjorde 27.4 ett nytt, betydande Finland framåt-initiativ som gäller barnfamiljer.
 • OP Gruppen erbjuder tillsammans med Europeiska investeringsfonden 150 miljoner euro för finansiering av sme-företagens innovationer och för att få fart på tillväxten.
 • Huvudstadsregionen fick en ny andelsbank efter en paus på 20 år. Nya OP Helsingfors har redan över 150 000 ägarkunder.
 • Ny kundbonus samlades för 50 miljoner euro, dvs. 4 % mer än ett år tidigare.


OP Gruppens nyckeltal

  1-3/2016 1-3/2015 Föränd­ring, % 1 - 12/2015
Resultat före skatt, milj. e284320-11,31 101
  Bankrörelse151192-21,1642
  Skadeförsäkring5966-11,3259
  Kapitalförvaltning7593-19,4213
Ny kundbonus som samlats50484,3197
  31.3.2016 31.3.2015 Föränd­ring, % 31.12.2015
Kärnprimärkapitaltäckning CET1, %19,516,72,8*19,5
Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen (konglomeratlagen), %16013822*191
Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, %0,050,12-0,1*0,10
Bank- och försäkringsrörelsens gemensamma kunder (1 000)1 6681 6044,01 656
     

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2015. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2015 om inte annat nämns.

* förändring i relationstalet
** Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats med Solvens II-övergångsbestämmelserna och jämförelseuppgifterna har ändrats

Chefdirektör Reijo Karhinens kommentarer

Början av året var tudelat för OP Gruppen: lönsamheten i kundrörelsen utvecklade sig fortsättningsvis väl, men osäkerheten på finansmarknaden minskade realisationsvinsterna i placeringsverksamheten. Minskningen i realisationsvinster förklarar största delen av minskningen i övriga intäkter och den lätta svackan i vårt resultat. Det positiva med resultatutvecklingen under början av året var att räntenettot växte, kostnaderna minskade klart och att kreditförlusterna var små.

Vi har en stark vilja att åtstadkomma en ny uppgång i den finländska ekonomin, vilket under början av året kom fram som nya konkreta handlingar från vår sida. Tillväxtsiffrorna för vår utlåning är fortfarande stora och de stöder den ekonomiska tillväxten i synnerhet inom företagsfinansieringen. Våra Finland framåt-initiativ framskrider enligt målen. Vi kunde visa utmärkta resultat då det gällde att sporra våra kunder till att placera i finländskt ägande. Vi var först i Finland med att i samarbete med Europeiska investeringsbanken lansera en ny finansieringslösning för innovativa företag som vill växa. På basis av intresset nu i början förväntar jag mig att den här finansieringen blir en ny framgångshistoria. Vårt följande Finland framåt-initiativ riktar vi till nyfödda barn och deras familjer.

Vår sunda finansiella ställning möjliggör den samhälleliga roll som jag beskriver ovan. Dessutom stöder vi oss på vår starka värdegrund, vår grunduppgift och vårt kundlöfte. Vi finns till för våra kunder. Våra intressentgrupper, framför allt våra kunder, förväntar sig att vi uttryckligen följer våra värden och att vi är öppna i vår kommunikation. Den här trenden håller klart på att stärkas. Det ställer högre krav också på oss. 

Under vintern har vi i vårt strategiarbete kartlagt alternativa framtidsutsikter. De här alternativen kommer att bilda grunden för OP Gruppens nya strategi som ska fastställas i juni. I den digitala världen ökar förändringstakten och endast de som vill förändras kommer att nå framgång och skapa mervärde för sin omvärld och sina kunder. Vi behöver djärva och framtidsorienterade strategiska riktlinjer.

Den synnerligen långsamma förnyelsen, eller borde man säga den icke-förnyelse, som pågått i många år i vårt samhälle kväver nya finländska framgångshistorier. Om klimatet betydligt mer skulle sporra till förnyelse, skulle det på längre sikt ge inte endast nya framgångshistorier utan också ett förmögnare, stabilare och mer välmående samhälle. Då skulle Finland tack vare sina många verkliga styrkor ha alla förutsättningar att nå global framgång som överträffar vårt lands storlek.

Januari-mars

OP Gruppens resultat före skatt för det första kvartalet var 284 miljoner euro (320), dvs. gruppens näst största resultat för det första kvartalet någonsin. Gruppens kvartalsresultat för jämförelseperioden var dess största kvartalsresultat någonsin.

Räntenettot ökade med 4,6 procent till 267 miljoner euro. Övriga intäkter minskade däremot med 14,7 procent till 452 miljoner euro. Intäkterna minskade främst eftersom intäkterna från placeringsverksamheten minskade och marknadsvärderingarna sjönk till följd av det instabila marknadsläget.

Nettointäkterna för skade- och livförsäkringen var mindre än under jämförelseperioden till följd av att nettointäkterna från placeringsverksamheten minskade. Nettoprovisionsintäkterna minskade eftersom förmedlingsprovisionerna för värdepapper minskade till följd av Finland framåt-initiativet Placera i Finland, provisionerna i kapitalförvaltningen och försäkringsrörelsen minskade samt provisionskostnaderna ökade.  Nettointäkterna från handeln minskade av nettointäkterna från värdepappershandeln och ökade genom nettointäkterna från valutaverksamheten. Nedgången i resultatet för aktieförsäljningen, minskningen i utdelningar och värdenedgången hos fastigheter stramade åt nettointäkterna från placeringsverksamheten.  

Gruppens kostnader minskade med 5,5 procent, och de var 22 miljoner euro mindre än under jämförelseperioden. Personalkostnaderna minskade genom att löner och arvoden minskade med 9 miljoner euro. I anslutning till centralinstitutskoncernens omstrukturering bokfördes under jämförelseperioden en kostnadsreservering av engångsnatur på 9 miljoner euro i personalkostnaderna. ICT-kostnaderna ökade med 5,5 procent, dvs. de var 3 miljoner euro större än under jämförelseperioden.

Resultatförsvagande nedskrivningar på olika resultatposter bokfördes för totalt 30 miljoner euro (23), varav 11 miljoner euro (21) bokfördes på krediter och övriga fordringar. Nettonedskrivningarna av krediter och övriga fordringar var små, dvs. 0,05 procent (0,12) av kredit- och garantistocken.

Gruppens inkomstskatt för förändringar i uppskjutna skatter uppgick under rapportperioden till 51 miljoner euro (72). Den effektiva skattesatsen var 19,1 procent (19,6). 

Resultatet före skatt till verkligt värde var 355 miljoner euro (479). OP Gruppens fond för verkligt värde före skatt uppgick vid slutet av rapportperioden till 353 miljoner euro (302).

Vid slutet av rapportperioden uppgick det egna kapitalet till 9,4 miljarder euro (9,3). Det egna kapitalet ökade av gruppens resultat. Vid slutet av rapportperioden ingick Avkastningsandelar för 2,5 miljarder euro (2,5) i eget kapital, av dem bestod 0,2 miljarder euro av uppsagda Avkastningsandelar.

Utsikter för återstoden av året

Varken den globala tillväxten eller tillväxten inom euroområdet förväntas betydligt öka tillväxten i Finland i år. Den sköra förväntade tillväxten i den finländska ekonomin baserar sig till stora delar på att hemmamarknaden återhämtar sig en aning. Trots tillväxten verkar den finländska ekonomin och finansbranschen i en matt omvärld. Sannolikheten är större för att den ekonomiska tillväxten ska mattas av än för att den ska ta fart. Osäkerheten hos utvecklingen för den finländska ekonomin beror på att de allmänna räntorna är lägre än någonsin, att Storbritannien eventuellt lämnar EU, på andra hot mot EU:s strukturer och förfaranden samt på att strukturerna förnyas långsamt i den finländska ekonomin.

Den ytterligare nedgången i räntorna och de delvis redan negativa marknadsräntorna belastar bankernas räntenetto och försvagar intäkterna från försäkringsbolagens placeringsverksamhet. De låga räntorna stöder å sin sida kundernas kreditbetalningsförmåga, vilket har hållit nedskrivningarna låga trots den långvariga perioden av långsam ekonomisk tillväxt. Den svaga ekonomiska tillväxten, brytningsskedet inom finansbranschen till följd av digitaliseringen och det förändrade kundbeteendet samt den ökade regleringen understryker betydelsen av verksamhetens effektivitet och lönsamhet samt goda kapitaltäckningen.   

OP Gruppens resultat före skatt för 2016 uppskattas bli ungefär detsamma som 2015. De största osäkerhetsmomenten för resultatprognosen är ogynnsamma förändringar i räntorna och placeringsomvärlden. Också utvecklingen i nedskrivningarna av fordringar är osäker.  

Alla prognoser och bedömningar i den här delårsrapporten grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Presskonferens

Chefdirektör Reijo Karhinen presenterar OP Gruppens resultat vid en presskonferens för medierna 27.4.2016 kl. 11.00 på adressen Gebhardsplatsen 1, Vallgård, Helsingfors.

OP Företagsbanken Abp offentliggör en egen bokslutskommuniké.

Finansiell information 2016

Delårsrapporterna 2016 offentliggörs följande dagar:

Delårsrapport 1.1-30.6.2016                       3.8.2016
Delårsrapport 1.1-30.9.2016                       2.11.2016

Helsingfors 27.4.2016

OP Andelslag
Direktionen

Tilläggsupplysningar:

Chefdirektör Reijo Karhinen, tfn 010 252 4500
Ekonomidirektör Harri Luhtala, tfn 010 252 2433
Kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir, tfn 010 252 8394

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi och pohjola.fi

OP Gruppen är den största finansgruppen i Finland. Gruppens grunduppgift är att med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, välfärd och trygghet för ägarkunderna och omvärlden. OP Gruppen består av cirka 180 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Gruppen har 12 000 anställda. Gruppen har 1,6 miljoner ägarkunder och sammanlagt 4,3 miljoner kunder. www.op.fi  

OP Gruppen Q1 2016 bakgrundsmaterial
OP Gruppens delårsrapport Q1 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: OP Yrityspankki Oyj via GlobeNewswire

HUG#2007121