Fingerprint Cards presenterar sina långsiktiga finansiella mål

Fingerprint Cards (FPC) presenterar i dag sina långsiktiga finansiella mål. Målen omfattar tre fokusområden: tillväxt, lönsamhet och kapitalstruktur. Målen kommuniceras för att möjliggöra att aktieägare, analytiker och andra externa intressenter är informerade om vilka ambitioner styrelsen och företagsledningen har bortom det pågående räkenskapsåret.

Marknaden för biometrilösningar utvecklas i snabb takt, och osäkerhetsfaktorerna är därför betydande. Bolaget har därför valt att utforma målsättningarna som rullande tre års ambitioner. De finansiella målen avser därför åren 2016 till 2018.

Det är viktigt att poängtera att målsättningarna inte utgör prognoser, utan en ambitionsnivå som styrelse och företagsledning anser motsvara rimliga förväntningar på bolaget. När bolaget fastställt målsättningarna har antaganden gjorts kring faktorer som marknadstillväxt, konkurrens och genomsnittliga försäljningspriser. Vidare är målen baserade på organisk tillväxt.

Målen omfattar tre fokusområden - tillväxt, lönsamhet och kapitalstruktur.

  • Tillväxt: Fingerprint Cards mål är att intäkterna har en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 60 procent från 2016 till 2018.
  • Lönsamhet: Fingerprint Cards mål är en rörelsemarginal på minst 35 procent för varje år från 2016 till 2018.
  • Kapitalstruktur: Fingerprint Cards ska ha en stark balansräkning, normalt med en nettokassa. Överskottskapital ska återföras till aktieägarna genom återköp av egna aktier och/eller utdelning.

"Mot bakgrund av den snabba marknadsutvecklingen anser vi att tre år är en lämplig tidsram för våra långsiktiga finansiella mål. Vi kommer inte att uppdatera målen till följd av kortsiktiga, kvartalsvisa fluktuationer i verksamheten. Våra mål kommer att revideras årligen, normalt i samband med bokslutskommunikén", säger Jörgen Lantto, VD för Fingerprint Cards.


För mer information kontakta:
Jörgen Lantto, VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com

Om Fingerprint Cards AB (publ)

Fingerprint Cards AB (FPC) är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, producerar och marknadsför biometrisk teknologi, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Det möjliggör säker och bekväm hantering för användaren utan behov av lösenord eller pinkoder. FPC:s teknik erbjuder världsledande fördelar och inkluderar unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och i kombination med mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom mobiler, tablets och biometriska kort där kraven på dessa egenskaper är extremt höga. FPCs teknik är sedan tidigare väl beprövad inom ett antal applikationsområden.

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 4 maj 2016 kl. 07.00 CET.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Pressmeddelande (PDF)This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Fingerprint Cards AB via GlobeNewswire

HUG#2009690