Boskalis trading update

Papendrecht, 10 mei 2016

De ontwikkelingen bij Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) in 2016 verlopen tot op heden in lijn met de eigen verwachtingen.

  • Sterke daling van de omzet als gevolg van de aanhoudend uitdagende marktomstandigheden
  • Lagere vlootbezetting bij zowel Dredging als Offshore Energy
  • Lichte toename orderportefeuille

GANG VAN ZAKEN

Boskalis heeft het eerste kwartaal 2016 conform verwachting afgesloten. Zoals bij de bekendmaking van de jaarcijfers 2015 aangegeven, staan volumes en prijzen in de voor Boskalis relevante markten onder druk. Als gevolg hiervan is de vlootbezetting teruggelopen en is de omzet ten opzichte van dezelfde periode in 2015 sterk afgenomen. De EBITDA marges bevonden zich op een beperkt lager niveau dan in dezelfde periode in 2015 en de orderportefeuille is in de loop van het eerste kwartaal licht toegenomen.

Dredging & Inland Infra

In het segment Dredging & Inland Infra is de omzet in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar afgenomen. Deze afname wordt ten dele verklaard door het wegvallen van het Suezkanaal project dat vorig jaar substantieel aan de omzet bijdroeg. Vermeldenswaardige projecten in het eerste kwartaal 2016 betroffen havenonderhoudswerkzaamheden in onder andere Duitsland, Australië en Mexico en landaanwinningsprojecten in Indonesië en Panama. De bezetting van de hopper- en cuttervloot is overeenkomstig het werkaanbod en als gevolg van onderhoud lager dan vorig jaar.

De orderportefeuille van het segment Dredging & Inland Infra is sinds eind 2015 licht toegenomen. Vermeldenswaardige nieuw aangenomen projecten betreffen de aanleg van kunstmatige eilanden bij Makassar (Indonesië), de aanleg van Offshore Terminal Bremerhaven (Duitsland) en het versterken van de Waddenzeedijk van Texel (Nederland).
Begin maart is Boskalis in consortium als voorkeursaanbieder aangewezen voor de baggerwerkzaamheden van de Fehmarnbelttunnel tussen Duitsland en Denemarken. De contractbesprekingen verlopen voorspoedig en Boskalis verwacht dat het contract met een waarde van EUR 600 miljoen (Boskalis-aandeel 50%) binnenkort wordt ondertekend.

Aan het eind van het eerste kwartaal is de acquisitie van de activa van STRABAG Wasserbau GmbH geëffectueerd waarmee Boskalis zijn positie op de Duitse thuismarkt heeft versterkt en invulling gegeven aan een belangrijk deel van de beoogde vlootvernieuwing voor de komende jaren.


Offshore Energy

Bij Offshore Energy verliep het eerste kwartaal conform verwachting met een afname van de omzet.
Subsea Contracting was actief met windpark-gerelateerde steenstortwerkzaamheden in Europa, daar waar vorig jaar grote projecten in Australië, de Filipijnen en Azerbeidzjan in uitvoering waren. De valpijpschepen waren in het eerste kwartaal goed bezet.
Marine Contracting is het jaar goed begonnen met een combinatie van windparkprojecten (Veja Mate en Wikinger) evenals olie- en gasprojecten (Hebron, Clair Ridge en voorbereidende werkzaamheden voor Moho Nord en Aasta Hansteen).
Logistical Management heeft ook in het eerste kwartaal transporten uitgevoerd voor de LNG-projecten Ichthys en Wheatstone in Australië. Beide projecten worden conform planning medio dit jaar afgerond.
Bij Marine Services zijn de gevolgen van de verslechterde marktomstandigheden nadrukkelijk voelbaar. Bij zowel de grote Anchor Handling Tugs als de Dockwise-schepen is sprake van druk op de tarieven en is de bezetting in vergelijking met vorig jaar afgenomen.
Bij Subsea Services staan de activiteiten op de Noordzee onverminderd onder druk. Dit kon ten dele worden opgevangen door schepen in te zetten op decommissioning en offshore windpark- en munitieruimingsprojecten in Europa.

Het orderboek van Offshore Energy is ten opzichte van eind 2015 licht afgenomen.

Towage & Salvage

Bij Towage (havensleepactivitieiten Noordwest-Europa) nam de omzet in het eerste kwartaal licht af. De bijdrage vanuit de towage deelnemingen lag op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar.
Salvage is het jaar begonnen met een aantal indrukwekkende en succesvolle emergency response opdrachten, zoals de redding van een op drift geraakte RoRo carrier in de Golf van Biskaje en het vlottrekken van een 19.000 TEU containerschip op de Elbe nabij de haven van Hamburg in Duitsland. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er geen grote wrakopruimingsprojecten in uitvoering dan wel in portefeuille met een afname van de Salvage-omzet als gevolg.

Begin april hebben Boskalis en KOTUG hun Europese havensleepdiensten samengebracht in een 50/50 joint venture om deze gezamenlijk voort te zetten. De activiteiten zijn in de nieuwe entiteit KOTUG SMIT Towage ingebracht en zijn daarbij tevens geherfinancierd waarmee EUR 90 miljoen is vrijgespeeld. Met ingang van het tweede kwartaal worden de Europese havensleepactiviteiten gedeconsolideerd en als joint venture verantwoord.

VOORUITZICHTEN

Het algemene marktbeeld is sinds de bekendmaking van de jaarcijfers 2015 niet wezenlijk veranderd en zal voor de komende periode in het teken staan van lagere werkvolumes en druk op de bezetting en marges. Bij Dredging & Inland Infra ligt de nadruk op het behoud van bezetting tegen verantwoorde marges en projectrisico's. Met de opdrachten in portefeuille is een goed deel van de vloot voor 2016 bezet, zij het tegen lagere marges dan in voorgaande jaren. Bij Offshore Energy is het beeld nog altijd gemengd. Een aantal lange termijn contracten en reeds aangenomen werk bieden voor een deel van de vloot stabiliteit, maar de spotmarkt-gerelateerde transportactiviteiten en subsea services ervaren druk op bezetting en marge. De offshore windmarkt biedt ook nieuwe kansen, mede door de recent aangekondigde voorgenomen acquisitie van de offshore activiteiten van VolkerWessels. Met ingang van het tweede kwartaal zijn alle Towage-activiteiten in joint ventures ondergebracht. Marktvolumes zijn hier relatief stabiel, maar de verwachting is dat de concurrentie bij met name terminal services zal toenemen.

Om in te spelen op deze marktontwikkelingen is een vlootrationalisatie- en kostenreductieprogramma gestart. De verwachting is dat vooral bij Dredging materieel uit de vaart zal worden genomen met bijbehorende personele gevolgen. Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar het verlagen van de kosten van het wereldwijde kantorennetwerk.

Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten, met daarenboven de onzekere marktomstandigheden, is het moeilijk om vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het verwachte jaarresultaat 2016. Wel staat vast dat het nettoresultaat aanzienlijk lager zal uitkomen dan het uitzonderlijk sterke resultaat van 2015.

De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk. Voor 2016 wordt een investeringsbedrag van circa EUR 200 miljoen verwacht, exclusief acquisities. Dit zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd.2016
FINANCIËLE AGENDA
10 meiAlgemene Vergadering van Aandeelhouders
12 meiAandeel noteert ex-dividend
13 meiRegistratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
27 meiUiterste datum bekendmaking dividendvoorkeur
1 juniVaststelling en publicatie van het keuzedividend aan de hand van gemiddelde beurskoersen op 30 en 31 mei en 1 juni (na sluiting beurs)
3 juniBetaalbaarstelling dividend en levering aandelen
18 augustusPublicatie halfjaarcijfers 2016
11 novemberTrading update derde kwartaal 2016

Voor meer informatie

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 78 6969310

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Boskalis heeft ruim 8.200 medewerkers in dienst, exclusief zijn deel in partnerships.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .
pdf versie persberichtThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Koninklijke Boskalis Westminster N.V. via GlobeNewswire

HUG#2011111