LIDDS AB :LIDDS genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 22,5 MSEK

Styrelsen för LIDDS AB (publ) har beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 22,5 MSEK med företrädesrätt för nuvarande aktieägare, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma. Kapitaltillskottet från nyemissionen avses användas till att finansiera bolagets Fas IIb-studie som skall startas under hösten 2016.

LIDDS bedömer att kapitalet från den förestående emissionen tillsammans med befintliga medel finansierar bolaget inklusive utvecklingen av bolagets läkemedelskandidat för behandling av prostatacancer, Liproca Depot. Av det tillförda kapitalet i emissionen avses högst 15 MSEK användas till bolagets Fas IIb-studie. Återstående del avses användas till löpande kostnader i bolaget samt fortsatt utveckling av docetaxel och doxorubicin.

Styrelse och ledning samt större befintliga aktieägare har lämnat teckningsförbindelser och ett konsortium av befintliga aktieägare och externa investerare har förbundit sig att garantera resterande belopp, vilket innebär att emissionen är 100 procent säkerställd.

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i LIDDS i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. Sju (7) befintliga aktier berättigar till teckning av två (2) nya aktier till kursen 5,75 kronor. Emissionen skall godkännas vid en extra bolagsstämma den 9 juni 2016. Styrelsen kommer att offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma i ett separat pressmeddelande.

Ett emissionsmemorandum kommer att upprättas och publiceras omkring den 13 juni 2016.

Extra Bolagsstämma
Aktieägarna i LIDDS AB (publ) kallas till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 9 juni 2016 kl. 10.00 på Bolagets kontor, Virdings allé 32B i Uppsala. Extra bolagsstämman kommer att föreslås fatta erforderliga beslut för att möjliggöra företrädesemissionens genomförande. Fullständig kallelse offentliggörs i separat meddelande.

Villkor för företrädesemissionen
Företrädesemissionen innebär att LIDDS aktiekapital ökas med högst 207 594,958 kronor genom att högst 3 916 886 nya aktier emitteras. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i LIDDS har rätt att teckna två (2) nya aktier för varje sjunde (7) innehavda aktier i bolaget.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Därvid ska vid överteckning tilldelning i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till tecknat belopp samt i tredje hand till dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier.

Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 13 juni 2016. Teckning ska ske från och med den 14 juni till och med den 28 juni 2016. Teckningskursen har fastställts till 5,75 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför LIDDS 22,5 MSEK före emissionskostnader.
  
Preliminär tidplan för företrädesemissionen
25 maj 2016                                   Kallelse till extra bolagsstämma
9 juni 2016                                     Extra bolagsstämma
10 juni 2016                                   Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter
13 juni 2016                                   Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen
13 juni 2016                                   Beräknat datum för offentliggörande  av informationsmemorandum
14 - 28 juni 2016                            Teckningsperiod
14 - 23 juni 2016                            Handel i teckningsrätter
14 juni till emissionen
registrerats                                     Handel med BTA (Betalda Tecknade Aktier)
1 juli 2016                                      Beräknat datum för offentliggörande av utfallet i nyemissionen

Finansiell och legal rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till LIDDS.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post monica.wallter@liddspharma.com
Bengt Norvik, CFO, +46 (0)730 74 68 00, e-post bengt.norvik@liddspharma.com  

LIDDS mål är att utveckla effektiva läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar med den patenterade drug development-teknologin NanoZolid (TM) som frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören för optimal effekt och med mindre biverkningar. NanoZolid (TM) ger en kontrollerad frisättning av läkemedlet som kan styras till kort eller längre tid, vilket reducerar antalet doseringstillfällen. Eftersom NanoZolid (TM) kan integrera läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande. Bolagets längst framskridna projekt - prostatacancerprodukten Liproca ® Depot med 2-hydroxyflutamide - har visat positiva resultat i kliniska prövningar i Fas II utan att ge de hormonella biverkningar som nuvarande tablettbehandling ger.

För mer information, besök www.lidds.se . Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 maj 2016. Redeye AB är LIDDS certified adviser.


 
Nyheten i PDFThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: LIDDS AB via GlobeNewswire

HUG#2015220