Notice to convene the annual general meeting in Lauritz.com Group A/S

Herved indkaldes til
Notice to convene the

ordinær generalforsamling i
Lauritz.com Group A/S
CVR-nr. 37627542
("Selskabet")

annual general meeting in
Lauritz.com Group A/S
Company registration no. 37627542
(the "Company")

Torsdag d. 26. april 2017, 15.00 på Stockholms Auktionsverk, Nybrogatan 32, 102 46 Stockholm.
  Thursday 26 April 2017, 15.00 CET at Stockholms Auktionsverk, Nybrogatan 32, 102 46 Stockholm.

Kl 14.00 vil Niclas Forsmann, VD Stockholms Auktionsverk, præsentere enkelte eksklusive værker som skal bortauktioneres på vores Fine Art Auktioner her i foråret.
14.00 CET, Niclas Forsmann, VD Stockholms Auktionsverk, will present some exclusive items which will be auctioned at our Fine Art Auctions here in the spring.

Der vil blive serveret et lettere traktement.
There will be served light food and beverages.

DAGSORDEN:
AGENDA:

 1. Valg af dirigent
  Election of chairman of the meeting

Bestyrelsen foreslår valg af advokat Henrik Møgelmose, Kromann Reumert.
The Board of Directors proposes election of Henrik Møgelmose, attorney-at-law, Kromann Reumert.

 1. Forslag fra bestyrelsen
  Proposals by the Board of Directors

Ændring af vedtægter (sprog på generalforsamling)
Bestyrelsen foreslår, at sproget på generalforsamlinger er engelsk uden simultantolkning til dansk, samt at dokumenter der udarbejdes til generalforsamlingens interne brug fremadrettet alene udarbejdes på engelsk, jf. selskabslovens § 100, stk. 3 og stk. 7. Bestyrelsen foreslår som konsekvens heraf, at afsnit 8 i vedtægterne ændres ved at tilføje et nyt stykke 5 med følgende ordlyd:

"Sproget på generalforsamlinger er engelsk. Dokumenter til generalforsamlingens interne brug udarbejdes alene på engelsk."

Amendment of Articles of Association (language at general meetings)
The Board of Directors proposes that the language at general meetings is English without offering simultaneous interpretation, and, that documents prepared for the general meeting's internal use are to be prepared in English, cf. Section 100(3) and 100(7) of the Danish Companies Act. As a consequence, the Board of Directors proposes that Article 8 of the Company's Articles of Association be amended by adding a new Article 8(5) with the following wording:

"The language at general meetings is English. Documents for internal use by the general meeting are to be prepared in English only."

Ændring af vedtægter (selskabsmeddelelser på engelsk)
Bestyrelsen foreslår, at Selskabet fremadrettet alene udarbejder selskabsmeddelelser på engelsk, jf. bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser § 7, stk. 4. Bestyrelsen foreslår som konsekvens heraf, at afsnit 18 i vedtægterne ændres ved at tilføje et nyt stykke 3 med følgende ordlyd:

"Selskabet udarbejder alene selskabsmeddelelser på engelsk, medmindre bestyrelsen bestemmer andet."

Amendment of Articles of Association (company announcements in English)
The Board of Directors proposes that the company announcements are prepared in English only, cf. Section 7(4) of Executive Order on issuers' notification duties. As a consequence, the Board of Directors proposes that Article 18 be amended by adding a new Article 18(3) with the following wording:

"The Company will prepare company announcements in English only, unless the Board of Directors decides otherwise."

 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed
  The Board of Directors report on the activities of the Company

 2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse
  Presentation of the annual report for approval

 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  Proposal for distribution of profits or cover of loss pursuant to the approved annual report


  Bestyrelsen foreslår, at der udloddes udbytte på DKK 0.
  The Board of Directors propose a dividend of DKK 0.
   
 4. Valg af formand
  Election of chairman of the Board of Directors

Bestyrelsen foreslår genvalg af Bengt Olof Tony Sundström som formand.
The Board of Directors proposes re-election of Bengt Olof Tony Sundström as chairman.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Election of members to the Board of Directors

I henhold til vedtægternes afsnit 16, stk. 2 vælges bestyrelsesmedlemmer for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen består af: Bengt Olof Tony Sundström, Josephine Eva Salenstedt, Henrik Gustaf Knutsson Blomquist, Thomas Skovlund Schnegelsberg, John Tyrrestrup og Petra Birgitta von Rohr.

Baseret på indstilling fra Nomineringskomiteen foreslår Bestyrelsen genvalg af Selskabets bestyrelse samt nyvalg af Mette Rode Sundström.

Information om de foreslåede kandidaters øvrige ledelseshverv fremgår på Selskabets investor relations site under "Board of Directors" og for så vidt angår Mette Rode Sundström henvises til Selskabets investor relations site under "Executive Management".

Pursuant to Section 16(2) of the Company's Articles of Association, the directors are elected for one year at a time.

The Board of Directors consists of: Bengt Olof Tony Sundström, Josephine Eva Salenstedt, Henrik Gustaf Knutsson Blomquist, Thomas Skovlund Schnegelsberg, John Tyrrestrup and Petra Birgitta von Rohr.

Based on the recommendation from the Nomination committee the Board of Directors proposes re-election of all directors and election of Mette Rode Sundström as a new director.

Information on the nominated candidates' additional managerial posts can be found on the Company's investor relations site under "Board of Directors", and with respect to Mette Rode Sundström on the investor relations site under "Executive Management".

 1. Valg af en revisor
  Election of auditor

I henhold til vedtægternes afsnit 20, stk. 2 vælges en statsautoriseret revisor for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33963556) i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.
Pursuant to Section 20(2) of the Company's Articles of Association, the auditor is elected for one year at a time.
The Board of Directors propose re-election of Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (Company registration no. 33963556) pursuant to the recommendation of the Audit Committee.

 1. Eventuelle forslag fra aktionærer
  Any proposals from shareholders

Vedtagelseskrav og aktiekapital
Approval requirements and share capital
Godkendelse, vedtagelse og valg af samtlige dagsordenens punkter sker ved simpelt stemmeflertal.

Selskabets aktiekapital er DKK 4.066.666,70, som er fordelt i aktier á DKK 0,10. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,10 én stemme.

Approval, adoption and election of any of the items on the agenda takes place by simple majority.

The share capital of the Company is DKK 4,066,666.70 divided into shares of DKK 0.10. At the general meeting each share of nominally DKK 0.10 will carry one vote.

Registreringsdato, deltagelse og stemmeret
Registration date, participation and right to vote
Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, eller som Selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er onsdag den 19. april 2017, jf. vedtægternes afsnit 11, stk. 1.

Shareholders, who on the registration date owns shares in the Company, or from whom the Company on the registration date has received a request for entry in the shareholders' register, has the right to participate in and vote at the general meeting.

The registration date is Wednesday 19 April 2017, cf. Section 11(1) of the Company's Articles of Association.

Rekvirering af adgangskort
Admission card
Aktionærer, fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver skal have adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Bestilling af adgangskort kan ske ved elektronisk tilmelding via shares@lauritz.com senest fredag den 21. april 2017, kl. 23:59.

Shareholders, proxyholders and any accompanying advisor must have an admission card in order to attend the general meeting. Admission cards can be requested electronically via shares@lauritz.com no later than Friday 21 April 2017 at 23:59.

Fuldmagt
Proxy
Aktionærer har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand. En fuldmagtsblanket kan downloades ved at klikke her . Fuldmagtsblanketten sendes med e-mail til shares@lauritz.com .

Fuldmagten skal være modtaget senest fredag den 21. april 2017, kl. 23:59.

Shareholders may vote at the general meeting by granting proxy to the Board of Directors or to a named third party. The proxy can be downloaded by clicking here . The proxy can be submitted by sending it by email to shares@lauritz.com .

Any proxy must be received no later than Friday 21 April 2017 at 23:59.

Brevstemme
Postal vote
Aktionærer kan stemme skriftligt på generalforsamlingen med brevstemmeblanket. Brevstemmeblanketten kan downloades via www.lauritz.com . Brevstemmeblanketten sendes med e-mail til shares@lauritz.com .

Brevstemmen skal være modtaget senest den mandag den 24. april 2017, kl. 12:00.

Fuldmagt/brevstemme kan afgives for aktier, som besiddes på registreringsdatoen (dvs. onsdag den 19. april 2017) opgjort på baggrund af Selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget men endnu ikke indført i ejerbogen, jf. vedtægternes afsnit 11.1.

Shareholders may vote at the general meeting by postal vote. The postal vote form can be downloaded via www.lauritz.com . The postal vote form can be submitted by sending it by e-mail to shares@lauritz.com .

The postal vote must be received no later than Monday 24 April 2017 at 12:00.

Any proxy or postal vote can be submitted for shares owned on the registration date (i.e. Wednesday 19 April ) calculated on the basis of the registration in the Company's shareholders' register and requests for registration of ownership received by the Company but not yet registered in the shareholders' register, cf. Section 11(1) of the Company's Articles of Association.

Yderligere information
Further information
Følgende materiale er senest tirsdag den 11. april 2017 tilgængeligt på Selskabets hjemmeside www.lauritz.com :

 • Indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag,
 • Information om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen til generalforsamlingen,
 • Den reviderede årsrapport,
 • De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, og
 • Fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Aktionærerne kan ved skriftlig henvendelse til Selskabet stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

The following material will be available on the Company's website www.lauritz.com no later than 11 April 2017 :

 • The notice convening the general meeting including the agenda and the complete text of any proposal(s);
 • Information on the total number of shares and voting rights at the date of notice;
 • The revised annual report;
 • The documents to be submitted at the general meeting, and
 • Proxy and postal vote form.

Shareholders are welcome to submit questions in written form to the Company regarding the agenda and the documents prepared for the general meeting.

Søborg, 6. april 2017
Søborg, 6 th April 2017

Bestyrelsen i Lauritz.com Group A/S
The Board of Directors in Lauritz.com Group A/S

Certified advisor: Erik Penser Bank, Stockholm

This information is information that Lauritz.com Group A/S is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above, at 16.15 CET on 6 April 2017.

NoticeThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lauritz.com Group A/S via GlobeNewswire

HUG#2093831