NGS Group AB: ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ 2017

Aktieägarna i NGS Group AB (publ) höll den 4 maj 2017 kl. 11:00 års­stämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

 • Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016 fastställdes.
   
 • Beslutades att den ansamlade vinsten om 99 068 921,75 kr fördelas så att 15 790 019,00 kr (dvs. 7,00 kr per aktie) delas till ut bolagets aktieägare samt att 83 278 902,75 kr balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen för utdelning skall vara den 8 maj 2017.
   
 • Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2016.
   
 • Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 550 000 kronor att fördelas med 100 000 kr till ordinarie styrelseledamot, 200 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 till vice styrelseordförande. Det beslutades att arvode för ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med totalt 50 000 kronor, varav 25 000 kronor per ledamot. Inget arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.
   
 • Per Odgren, Bertil Johanson, Gunilla Carlsson samt Ulf Barkman omvaldes till styrelseledamöter. Charlotte Pantzar Huth valdes som ny styrelseledamot. Per Odgren valdes till styrelse­ordförande. Styrelsen beslutade samma dag att utse Bertil Johanson till vice styrelseordförande. Vidare beslutades att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har för avsikt att utse Beata Lihammar att fortsatt vara huvud­ansvarig revisor.
   
 • Det beslutades att valberedningen ska bestå av Per Odgren, Pekka Palomäki samt Thorbjörn Högberg. Pekka Palomäki valdes till ordförande för valberedningen.
   
 • Det beslutades att anta de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. 
 • Beslutades att ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Priset per aktie ska fastställas som ett genomsnitt av marknadskurs 30 dagar innan teckning. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.
   
 • Beslutades enligt styrelsens förslag om en uppdelning av aktier (split) så att en befintlig aktie delas upp i fyra nya aktier samt om därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen. Antalet utestående aktier i NGS Group kommer därmed att öka från 2 255 717 till 9 022 868 aktier. Avstämningsdagen för uppdelningen kommer att kommuniceras när den fastställts av styrelsen.

Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Denna information är sådan som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument samt Nasdaq Stockholms regelverk. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2017 kl 14:30.

För ytterligare information kontakta Ingrid Nordlund, VD för NGS Group på telefon 0704-14 81 28 eller mailadress ingrid.nordlund@ngsgroup.se.

Pressmeddelande årsstämma 2017This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: NGS Group AB via GlobeNewswire

HUG#2101907