CBS: Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal

Het voorzichtige herstel van de arbeidsmarkt is in het derde kwartaal van 2014 voortgezet. Dit maakt het CBS Corp. vandaag bekend in een overzicht van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Er was een bescheiden groei van het aantal banen en vacatures. Voor het tweede kwartaal op rij daalde de werkloosheid. Wel nam de langdurige werkloosheid verder toe.

Bijna 40 duizend werklozen minder dan in het tweede kwartaal

De werkloosheid is in het derde kwartaal verder gedaald. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden waren er 635 duizend mensen werkloos, 37 duizend minder dan een kwartaal eerder. In het tweede kwartaal daalde de werkloosheid ook al, met 12 duizend, maar begin dit jaar steeg de werkloosheid nog. Dat de werkloosheid is gedaald, komt doordat er meer werklozen werk hebben gevonden. Eind vorig jaar daalde de werkloosheid eveneens, maar toen kwam dat doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Het aantal werklozen in Nederland bereikte begin van dit jaar de hoogste stand van deze eeuw. Europees gezien is de werkloosheid in Nederland laag.

Langdurige werkloosheid neemt nog toe

De werkloosheid is vooral afgenomen onder 25- tot 45-jarigen. Ook bij jongeren en 45-plussers daalde de werkloosheid, maar minder sterk. Zoals het CBS Corp. eerder deze maand meldde, kwamen in de afgelopen tien jaar nog nooit zo weinig werkloze jongeren snel aan de slag.Hoewel de kortdurende werkloosheid inmiddels afneemt, blijft het aantal mensen dat langdurig werkloos is toenemen. In het derde kwartaal was 45 procent van alle werklozen minimaal een jaar werkloos. Een jaar eerder was dat nog 35 procent. Bij 45-plussers is de werkloosheid vaak langdurig: ruim 60 procent van de oudere werklozen was ten minste een jaar werkloos.

Meer banen voor werknemers en zelfstandigen

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het derde kwartaal van 2014 iets toe. In totaal waren er 5,5 duizend banen meer dan in het tweede kwartaal. De banengroei in de afgelopen twee kwartalen volgde op ruim twee jaar banenverlies. In totaal gingen in die periode ruim 200 duizend banen verloren. Het aantal banen van werknemers nam in het derde kwartaal met 2 duizend toe en het aantal banen van zelfstandigen met 3,5 duizend. Het is het tweede kwartaal op rij dat het aantal banen van werknemers is gestegen. Ongeveer een op de veertien werknemers heeft twee banen. Dit aandeel is de afgelopen tien jaar geleidelijk toegenomen.

Grootste banenstijging in de zakelijke dienstverlening

Het snelst steeg het aantal banen in de zakelijke dienstverlening. Het ging hier voornamelijk om uitzendkrachten. Ook in de handel, waar in voorgaande kwartalen het aantal vacatures toenam, waren er meer banen. Er zijn echter ook sectoren waar de werkgelegenheid nog steeds daalt, zoals de zorg en de bouw. Sinds begin 2013 zijn er in de zorg 50 duizend banen verloren gegaan, vooral door bezuinigingen in de kinderopvang en de thuiszorg. Het aantal vacatures binnen de zorg nam de laatste vier kwartalen wel voortdurend iets toe, maar met 13 duizend is de toename nog steeds gering.

Meer vacatures

Het aantal vacatures is in het derde kwartaal van 2014 weer toegenomen en kwam eind september uit op 113 duizend. Dit zijn er 5 duizend meer dan een kwartaal eerder. Het aantal vacatures neemt hiermee voor het vijfde kwartaal op rij toe. De groei van het aantal vacatures manifesteerde zich over de gehele linie, maar was het duidelijkst bij de handel en in de industrie. Dit is in lijn met de groei van beide bedrijfstakken dit jaar.

Dynamiek op de arbeidsmarkt neemt toe

Het aantal openstaande vacatures aan het einde van een kwartaal wordt onder meer bepaald door de nieuwe vacatures die gedurende het kwartaal zijn ontstaan en de vacatures die zijn vervuld. Hoe hoger beide zijn, hoe meer beweging er is op de arbeidsmarkt. De afgelopen vijf kwartalen groeiden zowel het aantal nieuwe als het aantal vervulde kwartalen gestaag. In het derde kwartaal van 2014 kwamen er 179 duizend nieuwe vacatures bij en werden er 174 duizend vervuld. Het aantal vervulde vacatures is sinds eind 2011 niet meer zo hoog geweest.

Beroepsbevolking minder sterk gekrompen

De totale beroepsbevolking (werkzaam én werkloos) is ook in het derde kwartaal van 2014 kleiner geworden, maar minder dan in het tweede kwartaal. De werkzame beroepsbevolking nam toe, maar daar stond een sterkere afname van de werkloze beroepsbevolking tegenover. De krimp van de totale beroepsbevolking gedurende dit jaar kwam deels doordat de potentiële beroepsbevolking – dat zijn alle mensen van 15 tot 65 jaar – kleiner is geworden. Daarnaast bieden minder jongeren zich aan op de arbeidsmarkt vanwege een opleiding of studie. Eind vorig jaar en begin dit jaar hing de afname van de beroepsbevolking ook samen met een toename van het aantal mensen dat niet meer naar werk zocht, bijvoorbeeld omdat ze daarvan weinig resultaat verwachten. In het tweede en derde kwartaal was het aantal ontmoedigden echter weer even groot als een jaar eerder.

Bron: CBS Corp.