Specialisten Google verliezen geloof in hernieuwbare energie

Volgens technologie-specialisten van het internetbedrijf Alphabet zal hernieuwbare energie nooit een succes worden. Dat zegt het magazine The Register op basis van uitspraken van Ross Koningstein en David Fork, die bij Alphabet actief waren binnen het project REduurzame bronnen goedkoper energie zou kunnen worden geproduceerd dan met steenkool.

“Koningstein en Fork hebben jaren onderzocht op welke manier de efficiëntie van hernieuwbare bronnen zou kunnen worden verbeterd, maar zijn tot de conclusie dat deze alternatieve oplossingen er nooit zullen in slagen om de uitstoot van koolstofdioxide terug te schroeven tot het niveau dat door klimaatactivisten wordt gevraagd,” merkt Lewis Page, columnist bij The Register, op.

IJdele hoop

“Een toekomstige samenleving op basis van hernieuwbare energie is volgens het duo, opgeleid aan de Stanford University, dan ook een utopie en zal nooit kunnen worden gerealiseerd.” RE Alphabet wegens een gebrek aan successen opgedoekt. “Bij de start van RE

"Hernieuwbare energie zal geen oplossing brengen. Er zal naar een fundamenteel andere benadering moeten worden gezocht.” Koningstein en Fork bevestigen met hun conclusies volgens Page de stelling van een groot aantal andere experts, die al te kennen hebben gegeven dat een samenleving op exclusief duurzame energie niet kan worden gerealiseerd.

Oneindige spiraal

“Zelfs indien transport, industrie, verwarming en andere sectoren volledig door elektriciteit zouden worden aangedreven, zouden er gigantische voorraden staal, beton, koper, glas en andere grondstoffen moeten worden aangewend om die energie-infrastructuur te kunnen uitbouwen en onderhouden,” verduidelijkt Lewis Page.

“Die activiteit zou echter een gigantische energie-consumptie vergen. Daarmee zou een hernieuwbare sector het gebruik van energie niet terugschroeven, maar integendeel tot een gigantische hoogte opdrijven. Daardoor zou nog meer infrastructuur voor hernieuwbare energie moeten worden gebouwd, waardoor nog meer grondstoffen nodig zouden zijn” “Dit zou leiden tot een oneindige spiraal die zou leiden tot een bouwpolitiek met een omvang die de mensheid nog nooit heeft gekend,” zegt Lewis Page. “Bovendien zou de kostprijs van energie tot astronomische hoogten stijgen, waardoor tenslotte alles onbetaalbaar zou worden."

Zero-emissies

"Uiteindelijk zou niemand nog enige koopkracht overhouden, waardoor de economische groei zou stilvallen en gezondheidszorg, openbare diensten en transport zouden verdwijnen. Niemand wil het zover laten komen, maar Koningstein en Fork wijzen er, net zoals vele anderen, op dat de klimaatverandering een acuut en cruciaal probleem vormt en er zo snel mogelijk naar een maatschappij van zero-emissies moet worden gestreefd.”

Bron: Express.be