De vijf verantwoord beleggen thema’s voor 2019

BMO Global Asset Management heeft vijf belangrijke thema's geïdentificeerd die naar verwachting in 2019 de agenda voor verantwoord beleggen zullen bepalen. Wij geven graag inzicht in de manier waarop het Responsible Investing team van BMO bedrijven op deze onderwerpen gaat aanspreken.

Vicki Bakhshi, Director, Responsible Investment bij BMO Global Asset Management, licht toe: "Engagement is een krachtig instrument dat wij, als rentmeesters van het kapitaal van onze klanten, moeten gebruiken om ESG-risico's aan te pakken en om duurzame langetermijnrendementen voor beleggers te kunnen leveren. We geloven ook dat we door middel van engagement samen met onze collega-beleggers vooruitgang kunnen boeken in de richting van een duurzamere wereld. Dat doen wij door het ondersteunen van de Sustainable Development Goals (SDG). Onze prioriteiten voor 2019 zijn gekozen op basis van het feit dat ze aan beide doelstellingen voldoen: alle vijf zijn van wezenlijk belang voor beleggers en van cruciale betekenis voor de SDG's".

Het Responsible Investment team van BMO Global Asset Management over deze vijf gebieden:

Bescherming van kwetsbare werknemers

Ontoereikende lonen, zwakke veiligheidspraktijken en moderne slavernij dragen allemaal bij tot armoede en ongelijkheid. Ze ondermijnen de verwezenlijking van duurzame ontwikkeling en de doelstellingen van SDG1 en SDG8, die oproepen tot het beëindigen van de wereldwijde armoede en het creëren van veilige werkmethoden.

In 2019 zullen wij bedrijven blijven aanspreken over de aanpak van moderne slavernijpraktijken zoals dwangarbeid en kinderarbeid binnen hun toeleveringsketens. Nieuwe wetgeving richt de schijnwerpers op deze kwestie door het bevorderen van betere informatievoorziening. Op basis van het werk dat we in 2018 hebben verricht, hebben we inzicht opgebouwd in de ‘best practice’ van bedrijven en dat zullen we inzetten om bedrijven aan te zetten tot verbeteringen.

Dit jaar zullen we ook een vervolg geven aan eerdere werkzaamheden met betrekking tot de betaling van een leefbaar loon. Daarbij ligt de nadruk op de retailsector, waar de reputatie van bedrijven gevoelig is voor beschuldigingen van slechte behandeling van personeel. We zullen ook beginnen met een nieuw soort engagement rond de inkoop van kleding en de impact daarvan op het milieu en de lokale bevolking. Hieronder vallen ook de opkomende risico's die voortvloeien uit verschuivingen naar inkoop uit Afrika, ontstaan doordat bedrijven hun toeleveringsketens willen diversifiëren.

Gendergelijkheid

De wereld is nog ver verwijderd van de doelstellingen die in het kader van de SDG5 - gelijkheid van mannen en vrouwen - zijn vastgesteld. Een van de gebieden waarop beleggers zich intensief en met enig succes hebben gericht is de diversiteit van de raad van bestuur. Aangezien problemen rond gelijkheid echter nog steeds diepgeworteld zijn in de gehele beroepsbevolking, is diversiteit in de raad van bestuur slechts het topje van een zeer grote ijsberg.

Voortbouwend op onze betrokkenheid op het niveau van de raad van bestuur, zullen we in 2019 onze focus verruimen om dieper in te gaan op de vertegenwoordiging van vrouwen op het niveau van het senior management en lager, waarbij we ons richten op de doelstelling SDG5.5. Op basis van een inventarisatie van best practices op gebieden als mentorschap, flexibel werken en beloning, zijn we van plan om met bedrijven samen te werken om barrières op te sporen en de toepassing van toekomstgerichte benaderingen te stimuleren. Dit moet uiteindelijk ten goede komen aan de prestaties van het bedrijf doordat ze hooggekwalificeerde medewerkers kunnen aantrekken en behouden.

Klimaatverandering

Beleggers hebben zich het afgelopen jaar sterk gefocust op Klimaatverandering. Daarbij is het Initiatief Climate Action 100+ gevormd, een van de grootste samenwerkingsverbanden van beleggers ooit.

Engagement was vooral gericht op de olie- en gassector en de mijnbouwsector, en in mindere mate op de energie-intensieve industrieën zoals nutsbedrijven en auto's. Maar de gevolgen van de klimaatverandering zijn veel breder. In 2019 zijn we van plan om ons eigen perspectief te verbreden door ons te richten op de rol van de financiële sector. Dit is in lijn met de focus van SDG 13 - klimaatactie, waarin doelen worden gesteld voor klimaatfinanciering. Onze betrokkenheid zal zich richten op banken in Zuidoost-Azië, die over het algemeen traag reageren op de klimaatverandering, maar in hoge mate blootgesteld zijn aan de risico's en mogelijk kansen missen om oplossingen te financieren.

Wij zijn ook van plan om een dialoog aan te gaan met de zeetransportsector. Dit is een sector die naar onze mening tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen van beleggers, ondanks het feit dat deze sector verantwoordelijk is voor ongeveer 2% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Biodiversiteit en water

In 2018 nam het bewustzijn van het publiek over de gevolgen van het eenmalig gebruik van plastic enorm toe, net als over de impact van kunststofafval op de biodiversiteit in de oceanen. Deze problemen ondermijnen het bereiken van SDG14 - het leven onder water en met name het doel van SDG14.1. In 2019 zullen we prioriteit blijven geven aan engagement met bedrijven in de voedings- en drankensector en zullen wij ze onder meer aanspreken op de manier waarop zij actie ondernemen. Dit doen wij door hen aan te moedigen om een proactieve aanpak te volgen bij het identificeren van duurzamere verpakkingen en zich te verbinden tot het uitfaseren van kunststoffen voor eenmalig gebruik.

Deze focus zal samengaan met onze aanhoudende betrokkenheid bij het watergebruik van bedrijven in lijn met SDG6, aangezien de gevolgen van de klimaatverandering de bestaande spanningen door bevolkingsgroei en intensieve landbouw verergeren. Bedrijven kunnen water niet langer zien als een gratis, niet-uitputtelijke bron. Bedrijven in waterintensieve sectoren moeten rekening houden met waterplanning als geïntegreerd onderdeel van hun bedrijfsrisicoanalyse.

Antimicrobiële resistentie

Antimicrobiële resistentie (AMR) brengt de doeltreffende preventie en behandeling van besmettelijke ziekten in gevaar en wordt algemeen erkend als een steeds ernstiger bedreiging voor de mondiale volksgezondheid. AMR is een natuurlijk biologisch verschijnsel dat het gevolg is van genetische veranderingen. Het misbruik van antibiotica versnelt dit proces echter en heeft geleid tot het ontstaan van infecties die niet reageren op antimicrobiële therapie. Aangezien AMR een dringend en complex probleem is, moeten overheden en bedrijven in verschillende sectoren actie ondernemen.

We willen onze engagement richten op farmaceutische bedrijven, bedrijven die zich bezighouden met de productie van vlees en/of zuivel en foodretailers. Deze bedrijven kunnen een centrale rol spelen bij het afremmen van de ontwikkeling en verspreiding van AMR.