Triodos blijft onderwogen in aandelen

Triodos blijft aandelen onderwegen, neutraal in obligaties

Persbericht

De voor de beurzen vreselijke maand december lijkt een verre herinnering als we kijken naar hun prestaties in het afgelopen kwartaal. Een onverwachte wending, omdat het niet in overeenstemming was en is met de fundamentele ontwikkeling van de wereldeconomie. Het enige dat het afgelopen kwartaal drastisch is veranderd, is de beleidslijn van de grote centrale banken: een echte gematigde wending. Naar onze mening betekent dit alleen maar dat het beter werd voordat het uiteindelijk slechter zal worden. Daarom hebben we onze activatoewijzing niet gewijzigd en blijven we onderwogen in aandelen en neutraal in obligaties.

Dalende groei

Wij blijven de vooruitzichten voor de wereldeconomie bearish inschatten. De negatieve schok aan de vraagzijde in China, in combinatie met de aanhoudende economische en politieke onzekerheid wereldwijd, heeft de kapitaalinvesteringen in de meeste ontwikkelde economieën geschaad, omdat bedrijven hun investeringsplannen in de ijskast zetten. Dit werd nog versterkt door krappe winstmarges. Wij denken dat dit uiteindelijk de groei van de werkgelegenheid en de groei van de privé-consumptie zal beperken. Hoewel wij voor 2019 geen wereldwijde economische recessie voorzien, zal de groei in de ontwikkelde landen gematigd blijven.

Geconfronteerd met de zwakker dan verwachte economische gegevens van de grote economieën en de aanhoudende onzekerheid over potentieel zeer schadelijke onvoorziene omstandigheden, zoals handelsoorlogen en Brexit, zijn de grote centrale banken de afgelopen maanden meer terughoudend geworden. De Federal Reserve (Fed) zal de verdere aanscherping opschorten, terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) aansluit bij de wereldwijde gematigde houding. Wij verwachten dan ook niet dat het tijdperk van negatieve rentevoeten in 2019 zal eindigen. Japan staat op het punt de 20ste verjaardag van zijn nultariefbeleid te vieren, terwijl China extra monetaire stimuli invoert bovenop de fiscale stimuli om de economische groei aan te zwengelen.

Deze meer gematigde houding heeft het sentiment op de financiële markten aangewakkerd. De wereldwijde aandelenmarkten stegen en de obligatierendementen daalden. Maar vanwege een onderliggende fundamentele zwakte zullen de aandelenmarkten het moeilijk hebben om op dit hoge niveau te blijven. We blijven dus tactisch voorzichtig.

Toenemende financiële risico's en onevenwichtigheden

Op de langere termijn zien we de risico's in de wereldeconomie toenemen. Ons huidige kapitalistische systeem levert niet langer voldoende inkomensgroei op voor de middenklasse. Volgens een recente OESO-studie geraakt ze gekneld tussen hogere kosten en een stagnerende inkomensgroei. De toegenomen onzekerheid en onduidelijkheid over de toekomstige welvaartsgroei leidt tot toenemende ontevredenheid en ontgoocheling, wat zich vertaalt in veranderend stemgedrag en groei van de politieke extremen. Als dit probleem niet wordt opgelost, zal de sociale onrust alleen maar toenemen. De komende Europese verkiezingen zullen uitwijzen of de groeiende economische ongelijkheid zich zal vertalen in politieke versnippering.

Het accommoderend monetair beleid leidt tot een overvloed aan liquiditeit in de economie. Dit moedigt niet alleen het nemen van financiële risico's aan, wat leidt tot overwaardering van de activaprijzen, maar leidt ook tot het ontstaan van zombiebedrijven. Dat zijn bedrijven die onder normale omstandigheden niet winstgevend genoeg zouden zijn om hun schulden af te lossen. Het gevolg is dat de wereldwijde schuld op ongekende hoogte is en dat er op grote schaal sprake is van een verkeerde allocatie van kapitaal naar onproductieve sectoren. De financiële risico's nemen volgens het IMF (opnieuw) toe in de wereldeconomie.

Naar onze mening moet deze verkeerde allocatie worden vermeden en moet kapitaal worden geïnvesteerd in productieve sectoren. Dat is de manier om de financiering te veranderen en onze manier om te investeren in de economie.

Bereid je voor op een correctie

De sterke marktcorrectie eind vorig jaar werd gevolgd door een opmerkelijk herstel in de eerste maanden van 2019. De snelheid, de kracht en de breedte van deze correctie was een verrassing, temeer daar ze gepaard ging met een volledig gebrek aan volatiliteit.

Het sentiment van de beleggers verbeterde op de golven van de versoepeling van de financiële voorwaarden, die volgde op de meer terughoudende houding van de centrale banken. Wij denken echter niet dat dit positieve sentiment zal zegevieren. Gelet op de snelheid waarmee de markten de gematigde houding van de Fed inprijsden, verwachten zij dat de Fed dit standpunt sterk zal bevestigen. Toch verzwakken de fundamentals. De wereldwijde economische groei vertraagt, de winstvooruitzichten van de bedrijven worden voorzichtiger en de analisten verlagen hun verwachtingen voor de bedrijfswinsten over de hele wereld en in alle sectoren. De realiteit van deze combinatie zal op een gegeven moment de markten treffen en het feest bederven.

Wij blijven alert voor deze correctie en blijven tactisch voorzichtig met aandelen. De beste manier om zich te wapenen tegen een mogelijke marktcorrectie is door over te schakelen op een meer defensieve sectorallocatie voor aandelen.

Wij blijven neutraal ten aanzien van obligaties en geven de voorkeur aan een iets langere looptijd. Het rendement op staatsobligaties volgde niet de rally van de aandelen in de eerste maanden van 2019. De tienjarige staatsobligaties zetten de neerwaartse trend voort die in oktober vorig jaar begon. Omdat ze veel minder optimistisch zijn over de economie dan aandelenbeleggers, hebben obligatiebeleggers waarschijnlijk een realistischer beeld van de toestand van de (wereld)economie. Als één of verschillende van de vele geopolitieke risico's realiteit worden, dan kan het langetermijnrendement nog lager zakken, vooral van de spreekwoordelijke "veilige havens". We verwachten niet dat de lange rente op staatsobligaties op korte termijn significant zal stijgen en behouden onze neutrale tot iets lange termijn positie.

De gematigde ommezwaai van de centrale banken gaf ook een impuls aan de kredietverlening, waardoor de bedrijfsobligatiemarkt op twee manieren werd gestimuleerd. Ten eerste leidt het de op rendement gebaseerde beleggers naar beneden in de kredietcurve. Ten tweede maakt de toename van de liquiditeit de kans op wanbetaling minder groot. De vertragende groei maakt ons echter steeds voorzichtiger als het gaat om bedrijfsobligaties. Wij investeren bij voorkeur in kwalitatief hoogwaardige bedrijven.

Verwachtingentriodos