Rapport CDP: 's Werelds grootste bedrijven vrezen strop van $ 1000 miljard door risico's klimaatverandering

 • Negatieve klimaatrisico’s geschat op bijna 1000 miljard dollar, waarvan het grootste deel binnen vijf jaar voelbaar zal zijn, blijkt uit rapportage van de 215 grootste bedrijven ter wereld.
 • Potentiële verliezen van 250 miljard dollar door afschrijvingen op activa.
 • De markt voor duurzame bedrijfsinitiatieven geraamd op 2100 miljard dollar, waarvan het grootste deel vrijwel zeker te realiseren is.
 • Potentiële waarde van duurzame bedrijfsinitiatieven bijna 7x groter dan de kosten om deze te realiseren (311 miljard dollar aan kosten, versus 2100 miljard dollar aan kansen).
 • Bedrijven gericht op fossiele brandstoffen zien meer kansen dan risico’s bij de overgang naar een duurzame economie, wat vragen oproept over wat ze rapporteren.

  Een groep van 's werelds grootste bedrijven met een gecombineerde beurswaarde van USD 17 miljard, schatten klimaatrisico’s voor hun ondernemingen in op bijna USD 1000 miljard. Dat staat in een baanbrekend nieuw rapport, vandaag gepubliceerd door CDP, een internationale ngo die het wereldwijde rapportagesysteem voor milieu-impact beheert.

  Rond USD 500 miljard van die geschatte kosten worden als vrijwel zeker bestempeld, grotendeels als gevolg van veranderingen in beleid en wetgeving. Meer dan 80% ziet een grote klimaatimpact, zoals extreme weerpatronen, stijgende temperaturen op aarde en een hogere prijs van broeikasgasemissies.

  Bedrijven rapporteren potentiële verliezen van 250 miljard dollar als gevolg van bezittingen die waardeloos worden, zoals activa in fossiele brandstoffen die mogelijk niet meer renderen door de overgang naar een co2-arme economie of bezittingen die aanzienlijk blootgesteld zijn aan de fysieke effecten van klimaatverandering. Maar de bedrijven rapporteerden ook dat ze voor bij elkaar USD 2,1 biljoen aan marktkansen voor duurzame bedrijfsactiviteiten zien, waarvan ze het grootste deel als vrijwel zeker beschouwen. Het gaat dan om bijvoorbeeld hogere inkomsten door de vraag naar emissiearme producten en diensten (zoals elektrische voertuigen), verschuivende consumentvoorkeuren en een grotere beschikbaarheid van kapitaal, aangezien financiële instellingen steeds vaker de voorkeur geven aan producenten met een lage uitstoot. Gemiddeld is de geschatte waarde van aan klimaatverandering gerelateerde omzetkansen bijna zeven keer zo hoog als de kosten om ze te realiseren (311 miljard dollar aan kosten, 2,1 biljoen dollar aan kansen). Investeerders en belanghebbenden kunnen dan ook een aanzienlijke toename verwachten van het aantal klimaatvriendelijke producten en diensten van 's werelds grootste bedrijven.

  Vooral de financiële sector ziet omzetmogelijkheden (1,2 biljoen dollar) met nieuwe duurzame producten en diensten, gevolgd door de maakindustrie (338 miljard dollar), de dienstensector (149 miljard dollar), de sector fossiele brandstoffen (141 miljard dollar) en de voedsel-, drank- en landbouwsector (106 miljard dollar). De overgrote meerderheid van de risico's is ook geconcentreerd in de financiële dienstverlening – de sector rapporteerde bijna 80% van de totale waarde aan financiële risico’s.

  Nicolette Bartlett, directeur van Climate Change, CDP: "De doelpalen om in actie te komen voor het klimaat zijn voor bedrijven nog nooit zo duidelijk geweest. Onze analyse toont aan dat er een veelheid aan risico's verbonden is aan klimaatverandering, waaronder de waardevermindering van activa, marktverschuivingen en fysieke schade als gevolg door klimaatverandering, maar ook concrete gevolgen voor de bedrijfsresultaten.

  Gezien de aanbevelingen in het IPCC-rapport van de VN is een collectieve reactie op klimaatverandering urgenter dan ooit, en het is duidelijk dat stappen vanuit het bedrijfsleven niet langer uitgesteld kunnen worden. Het is dan ook zeer bemoedigend dat ondernemingen rapporteren dat de potentiële omzetkansen van klimaatverandering veel groter zijn dan de kosten van investeringen in de transitie.

  Hoewel uit ons onderzoek blijkt dat financiële instellingen de meeste kansen en waarde zien in de risico's die klimaatverandering met zich meebrengen, kan een verontrustender verhaal achter deze statistiek schuilgaan. Het is waarschijnlijk dat dit groeiende bewustzijn deels wordt veroorzaakt door het toegenomen strenge toezicht van regelgevers en belanghebbenden. De potentiële kloof in bewustwording en informatieverstrekking elders in de economie brengt reële risico's met zich mee. Regelgevers en investeerders moeten hier nota van nemen en alle bedrijven uit alle sectoren moeten hun inspanningen opvoeren."

  Andere belangrijke bevindingen van het rapport zijn:

  Slechts de helft van de fossiele bedrijven in de Global 500 heeft financiële cijfers verstrekt voor de geïdentificeerde inhoudelijke risico's en kansen. Energiebedrijven vormen een van de weinige industrieën waar de kosten om risico’s te beheren, of om kansen te realiseren, groter zijn dan de impact op hun onderneming. De informatieverstrekking was gericht op de aanzienlijke kosten die gepaard gaan met de modernisering van de bestaande infrastructuur van de energiecentrales. Financiële bedrijven voorzien 1200 miljard dollar aan inkomsten uit producten en diensten met lage emissies.

  De financiële dienstensector maakt grootste deel van financiële risico’s bekend; zij vertegenwoordigt bijna 80% van het totaal aan financiële risico’s. Het volledige rapport heeft betrekking op 6937 bedrijven die in 2018 gegevens aan het CDP hebben verstrekt, met inbegrip van een steekproef op basis van de 500 grootste beursgenoteerde bedrijven wereldwijd, waarvan er 366 aan CDP hebben gerapporteerd. Het rapport analyseert de risico's en kansen in verband met de klimaatverandering die bedrijven in 2018 hebben gerapporteerd in overeenstemming met de richtlijnen van Mark Carney's Task Force over Climate-related Financial Disclosures (TCFD).