Standard Life Investments: Overheid aan zet om economie te stimuleren

De speculatie over een verschuiving naar een ruimer begrotingsbeleid wereldwijd neemt toe. In veel opzichten is dit zinvol. De economische groei blijft teleurstellend en er zijn zorgen over de inflatie in veel landen. Nu het monetaire beleid zijn grenzen bereikt, lijkt een ruimhartige overheid een aantrekkelijke optie. Bovendien, als de bestedingen zijn gericht op hoogwaardige infrastructuurprojecten en vergezeld gaan van belasting- en bestedingshervormingen, kan een ruim begrotingsbeleid helpen groei op de lange termijn te realiseren. Geld lenen is goedkoop, dus waarom niet, meent James McCann Econoom Europa bij Standard Life Investments.

Europa heeft een grillige relatie met begrotingsbeleid. In de nasleep van de wereldwijde financiële crisis in 2008, breidden begrotingstekorten zich uit in de grote kern- en periferielanden van de EU, vergezeld van een snelgroeiende overheidsschuld. De resulterende schuldencrisis in de periferie en de vrees voor besmetting naar andere landen in de eurozone werd pas gedempt toen de ECB beloofde te doen "wat nodig is" om de euro te ondersteunen. De landen die hulp kregen werden onderworpen aan strikte budgettaire regels die vaak agressieve bezuinigingen vereisten. Het gevolg was ook dat de hele regio een sober begrotingsbeleid ging voeren, dat versterkt werd door het nieuwe begrotingspact, dat voorzag in een strengere handhaving van het groei- en stabiliteitspact.

Na een aantal jaren begint het tij nu langzaam te veranderen. De eurozone kent een solide groei ondersteund door het monetaire beleid van de ECB. Toch is meer nodig om de structurele problemen die de eurozone teisteren op te lossen; de productiviteit en de potentiële groei blijven laag en de werkloosheid, met name onder de jeugd, is nog steeds verontrustend hoog in een aantal landen in de periferie. Zoals het overdreven vertrouwen op het monetaire beleid in de kernlanden sterk aanwezig was, komt nu de behoefte aan overheden die de economie stimuleren met begrotingsbeleid bovendrijven. Sterker nog, tijdens de vergadering van de ECB vorige week, waarbij geen nieuwe maatregelen werden aangekondigd, benadrukte Draghi een rol voor een ruim begrotingsbeleid in landen die het zich kunnen veroorloven, waarbij hij Duitsland in het bijzonder vermeldde.

McCann denkt dat er een sterk argument is voor budgettaire expansie in de EU-lidstaten. Hoewel de overheidsschuld in verhouding tot het BBP hoog blijft, kan een weloverwogen ruim begrotingsbeleid op de lange termijn positief uitpakken voor de overheidsfinanciën omdat het de groei en inflatie stimuleert. Het moment is ook gunstig aangezien de rente extreem laag staat waardoor de financieringskosten laag blijven. De vorm die de stimulering krijgt, is van groot belang om de voorwaarden voor toekomstige groei te creëren.

Uit analyse van Standard Life Investments is gebleken dat in een aantal landen van de eurozone overheidsinvesteringen zich met name moeten richten op het verbeteren van de productiecapaciteit om zodoende de potentiële groei op de lange termijn te verhogen. Duitsland is een goede kandidaat, gezien de bestedingsruimte die het land heeft en de lage kwaliteit van de infrastructuur ten opzichte van het BBP per hoofd van de bevolking. De Duitse regering heeft aangekondigd om de publieke investeringen met 0,2% van het BBP jaarlijks tot 2018 te verhogen. Dat is een welkom begin, maar zolang de politieke belangstelling voor een sober begrotingsbeleid zich voortzet, beperkt dit de mogelijkheid om werkelijk transformerend beleid te voeren.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.