Candriam: naar een mogelijk einde van zwakke groei en lage inflatie

Door Nadège Dufossé, Head of Asset Allocation

Nadegedufosse
Nadège Dufossé

Wanneer we naar volgend jaar kijken, verwacht Candriam Investors Group dat 2017 de periode van lage groei en inflatie sinds de Grote Recessie achter zich zal laten en we gaan ervan uit dat marktvolatiliteit zal toenemen. We erkennen dat de waaier aan mogelijke gevolgen ongewoon breed is, met zowel opwaartse als neerwaartse risico's voor ons basisscenario. Aangezien we erop vertrouwen dat de positieve globale economische groei duurzaam is en de inflatiedruk volgend jaar zal toenemen, verkiest Candriam aandelen boven obligaties.

We verwachten dat de machtswissel in de VS zijn weerslag zal hebben op de wereldwijde financiële markten. Verder identificeren we vijf uitdagingen voor 2017: de stijgende rentes, het risico op beleidsfouten, de ontkoppeling van centrale banken, de grotere risico’s die in groeilanden worden verrekend en de politieke onzekerheid in Europa.

Machtswissel in de VS

De verkiezing van Donald Trump tot de 45e president van de VS en de klinkende overwinning van de Republikeinen betekent een machtswissel in de VS. De politieke overeenstemming tussen de president en het Congres is eerder uitzondering dan regel. De voorbije 50 jaar waren er maar 18 jaren waarin een van de partijen in beide instellingen een overwicht had.

Sinds 1965 is het Amerikaanse begrotingstekort jaarlijks gemiddeld met bijna 0,5 % toegenomen wanneer de wetgevende en uitvoerende macht in dezelfde handen waren. Het begrotingstekort nam daarentegen met bijna 0,2 % af als het Congres andersgezind was.

Na de Amerikaanse verkiezingen is de kans op een stijging van de overheidsuitgaven aanzienlijk toegenomen, gezien het programma van Donald Trump. Hoewel de details en de omvang van het steunpakket nog moeten worden vastgelegd, vermindert een dosis reflatie in de VS bij professionele beleggers de vrees dat de groei ten einde is.

Uiteindelijk verwacht Candriam de komende maanden een sterkere groei in de VS. We verwachten dat aandelen het beste zullen presteren door stijgende bedrijfswinsten, een groter vertrouwen in de economie en stabiele waarderingsparameters. Daarom zijn we koper van Amerikaanse aandelen. We verhogen bovendien ook onze blootstelling aan Japan. Japanse aandelen profiteren van de betere vooruitzichten in de VS en dekken het risico op een te sterke stijging van de Amerikaanse dollar af.

Grafiek 1: Winstcijfers in VS stijgen sterker door lagere belastingen, meer buybacks en een toename van nominale inkomsten

Candriam

Tegelijkertijd zal de machtswissel waarschijnlijk leiden tot een hogere inflatie, omdat de Amerikaanse economie zich al dicht bij volledige tewerkstelling bevindt en resulteert in stijgende lonen. Aangezien de grondstoffenmarkten in 2016 uitgebodemd zijn, zal de deflatoire druk ook wereldwijd wegebben. We verwachten dat de obligatierentes in 2017 zullen stijgen door fiscale maatregelen en stijgende lonen in de VS, het wegebben van de Chinese deflatie en eventuele protectionistische maatregelen. We verminderen daarom onze duratie, zijn positief voor inflatiegelieerde obligaties en value-aandelen.;/p:

We identificeren vijf uitdagingen voor 2017

Stijgende rentes. We zijn ervan overtuigd dat de rente een bodem heeft bereikt na de aankondiging van Brexit. Meer fundamenteel gezien zijn de langetermijnrentes op overheidsobligaties overgewaardeerd na een stierenmarkten van 35 jaar. Uit een onderzoek van de Federal Reserve Bank van New York blijkt dat de termijnpremie voor de Amerikaanse 10-jaarsrente de voorbije zomer op een ongezien dieptepunt belandde (-75 basispunten op 8 juli 2016). Als die diagnose inderdaad juist is, is het risico van aandelen naar obligaties verschoven in de vorm van een duratierisico. Hogere obligatierentes wereldwijd wijzen op reflatie en zouden geen hindernis mogen zijn voor de aandelenmarkten.

Grafiek 2: Amerikaanse 10-jaarsrente sinds 1900 in %

Robertshillercandriam

Risico op beleidsfouten. Op middellange termijn omvat Trumps presidentschap het risico op beleidsfouten. Een agressieve beleidsmix kan tot de verkeerde toewijzing van middelen of een renteschok leiden, waardoor het financiële klimaat sterk achteruit zou gaan. Als de obligatierentes te snel en te sterk stijgen, bestaat het gevaar dat het monetaire en financiële klimaat er fel op achteruitgaat. Dat zou de prestaties van de aandelenmarkt kunnen schaden. Verder zou de invoering van protectionistische maatregelen de slinger van reflatie naar stagflatie kunnen doen doorslaan. Een renteschok wegens een hogere verwachte inflatie die niet op sterkere groeiverwachtingen rust, zou wijzen op stagflatie.

Ontkoppeling centrale banken. De verwachte kloof tussen het beleid van de VS en dat van de rest van de wereld impliceert een herschikking van de muntmarkten. We verwachten dat de Federal Reserve haar verstrakking zal voortzetten, of zelfs versnellen, terwijl de ECB, de Bank of England en de Bank of Japan hun uiterste best zullen doen om de eventuele ongunstige gevolgen van de stijgende obligatierentes in te dijken. De timing van de verstrakking door de Fed botst dus met het soepele beleid in de eurozone, het VK en Japan. Uiteindelijk zou die situatie tot een sterkere USD en een zwakkere JPY moeten leiden en exporteurs buiten de VS een boost moeten geven.

Grotere risico's worden in groeilanden verrekend. De betere binnenlandse en internationale economische omstandigheden en de stabilisatie van de grondstoffenprijzen helpen de groeilanden zeker vooruit. We kunnen echter niet ontkennen dat de economische vooruitzichten minder zeker zijn geworden na de overwinning van Donald Trump, en niet alleen wegens mogelijke protectionistische maatregelen. Hogere rentevoeten in de VS impliceren een neerwaartse druk op munten, wat kan leiden tot de uitstroom van kapitaal. De waarderingsmaatstaf wijst echter op een aantrekkelijke carry.

Politieke onzekerheid in Europa. De onzekerheid rond het economische beleid is op de Amerikaanse verkiezingsdag niet verdwenen. De resultaten van de peilingen dit jaar hebben de bezorgdheid van beleggers over de Europese politiek doen toenemen. Meer concreet vrezen beleggers dat het referendum in Italië, de komende algemene verkiezingen in Nederland, en de presidentiële en algemene verkiezingen in Frankrijk en Duitsland de eenheid binnen de eurozone in gevaar kunnen brengen.

De start van de Brexitonderhandelingen zal de onzekerheid in de regio verder vergroten, en de voorwaarden voor de Brexit en de impact op de economie zijn verre van duidelijk. In de aanloop naar de stemmingen in 2016 positioneerden beleggers zich vrij voorzichtig, aangezien de hoeveelheid cash in portefeuilles ongezien hoog lag en dat geld na de verkiezingsuitslagen weer aan het werk is gezet. Daarbovenop hebben de centrale banken nu een sjabloon voor financiële crisissen klaarliggen en staan ze klaar om grote hoeveelheden geld in de markten te pompen. Dat heeft professionele beleggers gerustgesteld.

Besluit

Hoewel de waaier aan mogelijke gevolgen van een regering-Trump ongewoon breed is, verwacht Candriam dat de machtswissel in de VS zijn weerslag op de wereldwijde financiële markten zal hebben. Het meest waarschijnlijke gevolg is dat de inflatie en de groei de komende maanden zullen stijgen. Op langere termijn kunnen de hogere obligatierentes, de stijgende begrotingstekorten en de politieke onzekerheid de kwetsbaarheid van de markt vergroten. Op assetallocatievlak lijkt het risico van aandelen naar obligaties te zijn verschoven, aangezien de kans op een recessie in de VS in 2017 gedaald is. Bijgevolg verkorten we de duratie, kopen we geïndexeerde obligaties en zijn we positief ten aanzien van value-aandelen.

We verwachten de komende maanden een sterkere groei in de VS dankzij reflatoire maatregelen, zoals fiscale stimuli, belastingverlagingen en een versoepeling van de regelgeving, die de huidige solide arbeidsmarkt aanvullen. We zijn daarom overwogen in aandelen, in het bijzonder in de VS en Japan.