Schroders ziet productiviteit Westerse landen dalen

De productiviteitsgroei in ontwikkelde landen is de laatste jaren significant afgenomen, ondanks het economisch herstel. Een zwakkere productiviteit betekent ook een zwakkere loongroei en dalende welvaartsstandaard op de middellange termijn.

Markjennings
Markus Jennings
Economen vinden het moeilijk om een eenduidige verklaring te vinden voor de productiviteitsdaling. Sommigen zien het als een gevolg van de financiële crisis, anderen wijzen op factoren die voor de crisis al een rol speelden. In een research note kijken Marcus Jennings en Piya Sachdeva, economen bij Schroders , naar een specifiek aspect van de productiviteitsdaling: de afnemende dynamiek van de Amerikaanse economie.

Dynamiek al decennia op zijn retour

Sinds de vijftiger jaren neemt de groei van de arbeidsproductiviteit in de VS af. Deze productiviteit wordt vooral bepaald door kapitaal en arbeid. Maar ook andere factoren spelen een rol, zoals arbeidsmarktdynamiek. Een dynamische arbeidsmarkt kenmerkt zich door het verplaatsen van arbeid van minder productieve bedrijven richting productieve. Wanneer de arbeidsmobiliteit hapert, het toetreden en verlaten van de arbeidsmarkt wordt bemoeilijkt en het voor werkgevers lastig is om werknemers aan te stellen en te ontslaan, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de arbeidsmarktdynamiek.

De arbeidsmarktdynamiek neemt sinds de tachtiger jaren af, al varieert het met de economische cycli. De Amerikaanse economie creëert niet meer nieuwe banen in het tempo waarin ze dat voorheen deed en tegelijkertijd is het lastiger geworden werknemers te ontslaan. Daarnaast is er sprake van een afname van geografische mobiliteit van Amerikaanse werknemers. De herverdeling van arbeid neemt af en dat is een duidelijk signaal dat de arbeidsmarktdynamiek op zijn retour is.

Er bestaat onder academici geen consensus wat de precieze onderliggende redenen voor de afnemende arbeidsmarktdynamiek zijn. Jennings en Sachdeva zoeken mogelijke verklaringen in demografische ontwikkelingen, toenemende regulering, afnemende dynamiek in het bedrijfsleven en grotere beschikbaarheid van passende banen binnen de regio.

 • Vergrijzing verklaart niet alles

  De meest natuurlijke verklaring voor de vermindering in dynamiek is de vergrijzing van de beroepsbevolking. Maar vergrijzing alleen kan de oorzaak niet zijn, zoals ook blijkt uit onderzoek dat herverdeling van arbeid ook gebrekkig is onder jongere werknemers.

 • Toenemende regulering maakt werknemers honkvast

  De toenemende restricties in de ontslagwetgeving en regulering van de arbeidsmarkt maken het wisselen van baan tijdrovend en kostbaar. Daardoor wisselen werknemers minder gemakkelijk van werkgever.

 • Dynamiek in bedrijfsleven is ook zoek

  Het Amerikaanse bedrijfsleven verliest aan dynamiek. De mate waarin nieuwe bedrijven worden opgericht neemt al een aantal decennia af.

 • Verhuizen voor een baan is niet meer nodig

  De lagere geografische mobiliteit lijkt erop te wijzen dat werknemers minder hoeven te verhuizen om een passende baan te vinden, die vinden ze wel in hun eigen omgeving. Het aanbod van banen in de ene staat verschilt niet heel erg veel meer met het aanbod van banen van banen in een andere staat.

  Neerwaartse trend is niet zomaar te keren

  Het blijft nog puzzelen voor onderzoekers, maar de vergrijzing, toenemende regulering en verminderde dynamiek in het bedrijfsleven zijn factoren die een rol spelen in de afnemende arbeidsmarktdynamiek. Dit moet een zorg zijn voor beleggers en beleidsmakers. De verminderde dynamiek van de arbeidsmarkt kan ongewenste gevolgen hebben voor de economie. Het vormt een neerwaartse druk op de productiviteitsgroei, remt de loongroei en beperkt het vermogen van de arbeidsmarkt om schokken op te vangen. Helaas is het een trend die niet zomaar te keren valt.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.