NN IP positief over wereldeconomie

Auteur: Willem Verhagen, Senior Economist, Macro & Strategy bij NN Investment Partners

Willemverhagen
Willem Verhagen

De wereldwijde economische groei is de afgelopen jaren vrij stabiel gebleven op een niveau dat duidelijk lager lag dan dat in vorige expansie periodes voor de wereldwijde financiële crisis. Voor de crisis waren zowel de nominale als reële groei duidelijk hoger dan gemiddeld. Momenteel staat de groei er beter voor dan ooit sinds de wereldwijde financiële crisis om door het plafond heen te breken, maar of dit zal gebeuren is verre van zeker. Dit zal met name afhangen van productiviteitsgroei en geopolitieke spanningen.

NN Investment Partners (NN IP) ziet twee toekomstige economische scenario’s: Scenario 1 is dat de mondiale groei boven het niveau van 3,5% uitkomt dat de afgelopen zes jaar het plafond vormde; Scenario 2 is een voortzetting van een economie die binnen een beperkte bandbreedte blijft groeien.

Willem Verhagen, Senior Economist, Macro & Strategy bij NN Investment Partners, licht Scenario 1 toe: “Het scenario van hogere groei zal alleen tot stand komen als de productiviteitsgroei zich duurzaam op een hoger niveau ontwikkelt. In een dergelijke omgeving zouden de rentes op staatsobligaties van kernlanden als de VS en Duitsland geleidelijk stijgen naar niveaus die veel hoger liggen dan nu. Als de groei versnelt, wellicht door het aansterken van het vertrouwen van consumenten en bedrijven en de hogere bestedingen, dan is het in eerste instantie onwaarschijnlijk dat de verkrapping van het monetair beleid sterk zal versnellen als de inflatie onder het streefcijfer blijft. In de loop der tijd zou dit weliswaar leiden tot meer renteverhogingen, maar die zullen een beperkt negatief effect hebben omdat ze te midden van een snellere groei plaatsvinden”.

Verhagen, vervolgt: “De normalisering van het monetaire beleid in de VS en de afbouw van de balans van de Federal Reserve zullen waarschijnlijk geleidelijk verlopen. Samen met een hogere productiviteitsgroei zou dit voldoende bescherming moeten bieden voor beleggingen met een hoger risico. Dit geldt des te sterker doordat de risicopremies verder kunnen dalen in gebieden waar deze nog steeds hoog zijn, zoals Europese en Japanse aandelen”.

Aan de andere kant, als Scenario 2 uitkomt, verwacht Verhagen dat de wereldeconomie om twee redenen in een beperkt variërende, gematigde groei zou kunnen blijven: ten eerste kunnen dezelfde structurele factoren die de vraag in de afgelopen zes jaar hebben gehinderd, blijven bestaan. Er zou bijvoorbeeld een blijvend lagere bereidheid zijn om risico's te nemen dan vóór de crisis. De tweede reden zou kunnen zijn dat de aanbodzijde er niet in slaagt te verbeteren ondanks de stijgende vraag. Dit zou onzekerheid veroorzaken over de toekomstige weg van de economische groei en de risicopremie verhogen op risicovollere beleggingen.

“Als de inflatie plotseling zou versnellen en de centrale banken gedwongen zouden zijn om het tempo van de monetaire verkrapping aanzienlijk op te voeren, zouden risicovolle beleggingen in Scenario 2 duidelijk te lijden krijgen”, vervolgt Verhagen. “Het zou anders zijn als de inflatie geleidelijk zou toenemen en de centrale banken bereid zouden zijn om een inflatiecijfer te accepteren dat enigszins boven hun doelstelling uitkomt. In dat geval zouden risicovolle beleggingen zelfs iets beter kunnen presteren dan in het geval waarin de trage vraag de belangrijkste reden is voor het niet doorbreken van het plafond”.

Verhagen vervolgt: “De wereldeconomie heeft de grootste kans sinds het begin van dit decennium om het groeiplafond te doorbreken. Maar of dit zal gebeuren, is verre van zeker. Het met schuld beladen Chinese financiële systeem, de geopolitieke spanningen en de politieke risico’s gerelateerd aan de Amerikaanse president Trump, om er maar een paar te noemen, zouden een sterk negatief effect kunnen hebben op het marktsentiment. In Europa lijken de politieke risico’s en de institutionele vooruitgang in de goede richting te gaan, maar er blijven risico’s bestaan, zoals de kans dat de verkiezingen in Italië volgend jaar leiden tot een regering die tegen de EU is. In de reële economie bestaat daarnaast het risico dat de lage productiviteitsgroei wordt veroorzaakt door structurele factoren die niet zullen veranderen”.

Verhagen benadrukt: “De tijd zal uitwijzen of de mondiale economische groei haar huidige plafond gaat overschrijden, maar het lijkt op dit moment waarschijnlijker dat deze binnen een beperkte bandbreedte blijft. Wanneer de wereldwijde groei en de rentes duurzaam zullen toenemen, zullen beleggers hun portefeuille moeten heroverwegen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld denken aan beleggingsoplossingen met optimale duraties en exposure naar groei”.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.