BMO Global Asset Management: engagement over klimaatverandering zet meer bedrijven tot actie aan

BMO Global Asset Management (BMO GAM) publiceert vandaag het jaarverslag Verantwoord Beleggen 2019 (‘Responsible Investment 2019 Review’). Wij beschrijven hierin zowel de geboekte vorderingen in 2019 als óók wat er in de afgelopen twintig jaar is bereikt, sinds het engagementprogramma in 2000 officieel van start ging.

In 2019 heeft BMO GAM met 765 ondernemingen in 44 landen actief contact gehad; in de afgelopen 20 jaar was sprake van engagement met meer dan 5.500 ondernemingen in 87 landen.

Klimaatverandering het hoofd bieden

In het verslag komen 313 ‘milestones’ voor het voetlicht. Van zo’n mijlpaal is sprake bij een belangrijke verandering in ESG-praktijken als gevolg van een engagementtraject.

Doordat de impact van klimaatverandering steeds duidelijker wordt, groeit ook het succespercentage van engagement over klimaatverandering en milieu. Van de 313 milestones die vorig jaar zijn genoteerd, had bijna een derde (28%) met klimaatverandering te maken en 16% met zorg voor het milieu.

Zo heeft een aantal bedrijven na engagement van beleggers bedrijfsstrategieën geformuleerd die op ‘Parijs’ zijn afgestemd. Organisaties als Amazon.com, Duke Energy, Repsol en Volkswagen beloofden daarbij een netto CO2-uitstoot van nul. BMO GAM heeft in 2019 300 ondernemingen op klimaatverandering aangesproken. 468 ondernemingen hebben sinds 2000 na engagement met BMO GAM de aanpak van de klimaatrisicobeheersing verbeterd.

Steun voor de SDG’s

Via actieve contacten met ondernemingen (engagement) wil BMO GAM niet alleen financieel belangrijke risico’s aanpakken, maar ook duurzame ontwikkeldoelstellingen ondersteunen. Het Responsible Investment-team stelt vast of en hoe ieder ondernomen engagementtraject zich verhoudt tot de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, alsook tot de 169 onderliggende doelen.

In 2019 was er in bijna drie kwart (72%) van de engagementtrajecten van BMO GAM sprake van een direct verband met een specifieke SDG. Rond een tiende (11%) daarvan was gekoppeld aan SDG 12, dat wil zeggen dat wij met bedrijven spraken over de circulaire economie, het gebruik van innovatieve materialen en een verbeterde recycling van infrastructuur en producten. Nog weer een tiende (11%) van de engagementtrajecten was gekoppeld aan SDG 8 en betrof dus engagement over maatschappelijke zaken, zoals goede werkomstandigheden en economische groei waar iedereen van profiteert.

Belangrijke in 2019 gerealiseerde successen en milestones

· Milieu: 30% van totaal engagement Klimaatverandering was ook in 2019 weer een van de voornaamste ESG-thema’s van 2019. In een belangrijk deel van de engagementtrajecten van BMO GAM stond (de informatieverschaffing over) de beheersing van klimaatrisico bij ondernemingen in sectoren die sterk aan de risico’s zijn blootgesteld centraal. Een aantal daarvan heeft als gevolg van dat engagement de klimaatrapportage verbeterd en/of zich vastgelegd op een ambitieus uitstootreductiedoel. 87 grote internationale bedrijven hebben toegezegd het streefdoel voor de uitstootreductie te zullen afstemmen op het Parijse klimaatdoel van 1,5°C.

BMO GAM signaleerde verder goede vorderingen op het gebied van plastic verpakkingen bij bedrijven in de sector consumptiegoederen, zoals Danone, Walmart en Coca-Cola. Mijnbouwreuzen als Vale, Glencore en Anglo American kwamen met essentiële informatie over wereldwijde faciliteiten voor residuen.

Maatschappij: 40% van totaal engagement

Het grootste deel van de engagementprojecten van BMO GAM ging over maatschappelijke zaken, met name over arbeidsomstandigheden. Er is gewerkt aan verandering in de manier waarop bedrijven omgaan met kwesties als leefbaar loon, moderne slavernij, genderdiversiteit en informatieverschaffing over personeelszaken. Onder ‘maatschappij’ valt ook engagement over onder meer antimicrobiële weerstand, voeding, productveiligheid en cyberveiligheid. Geboekte voortgang bestaat bijvoorbeeld er uit dat BHP nu de maatschappelijke waarde meeneemt in de purpose en de strategische planning, en dit ook toevoegt als verplicht onderdeel van de planning voor alle operationele activa.

Corporate governance: 30% of totaal engagement

Corporate governance-initiatieven waren vooral gericht op de bestuurssamenstelling en de topsalarissen. BMO GAM heeft zich daarnaast ook gericht op diversiteit op het niveau van het bestuur en het senior management. Geboekte vorderingen bestonden er onder meer uit dat Samsung Electronics nieuwe onafhankelijke bestuurders van buiten het bedrijf heeft benoemd. De board bestaat nu voor een meerderheid uit onafhankelijke bestuurders van buitenaf. Het Responsible Investment-team heeft bij circa 25% van de voorstellen voor bestuurdersbenoemingen tegen de directie gestemd. Het team stemde daarnaast tegen de directie bij meer dan de helft (55%) van de bezoldigingsvoorstellen. Op de Noord-Amerikaanse markten was dat percentage bijna drie kwart (71%).

Kristi Mitchem, CEO, BMO Global Asset Management: “Verantwoord beleggen staat centraal in onze bedrijfsvoering en is integraal verbonden met onze purpose als vermogensbeheerder. In 2020 staan we stil bij 20 jaar engagementprogramma’s. Bijzonder belangrijke milestones in 2019 waren onder andere een aantal grote ondernemingen die als gevolg van de actieve contacten met beleggers over klimaatverandering besloten tot een netto CO2-uitstoot van nul en ondernemingen die hun rapportage over arbeidskwesties hebben verbeterd via het Workforce Disclosure Initiative.

“Voor ons is engagement niet alleen maar een instrument om risico’s in kaart te brengen en te beheersen, maar ook een manier om positief effect te sorteren op milieu en maatschappij, onder andere door het ondersteunen van de realisatie van de Sustainable Development Goals.

“We schrikken er verder ook niet voor terug om ondernemingen ter verantwoording te roepen als deze niet aan onze verwachtingen voldoen. We hebben ons consequent achter aandeelhoudersmoties geschaard waarin wordt opgeroepen tot actie op het gebied van klimaatverandering. En we zijn bereid om tegen een bestuur te stemmen dat zich niets aantrekt van de inspanningen van beleggers om over dit belangrijke onderwerp in gesprek te gaan.

“Met onze inzet voor verantwoord beleggen vertalen we onze purpose naar actie en vervullen wij onze rol in het bredere streven van beleggers om van investeren iets te maken dat de wereld ten goede komt.” Een exemplaar van het Engelstalige Responsible Investment 2019 Review van BMO Global Asset Management vindt u hier.

Focus in 2020

De overkoepelende prioriteit van BMO GAM in 2020 is klimaatverandering. Alle sectoren nemen we daarin mee. Prioriteiten zijn de uitfasering van steenkool; schoner zeetransport; financiële instellingen en de beheersing van klimaatrisico; de aanpak van strategisch belangrijke ondernemingen met een hoge uitstoot en het ontwerpen van duurzame voedselsystemen.

Door de tegenwind van de coronapandemie wordt het nog belangrijker dat beleggers zich het komende jaar verdiepen in en actie ondernemen tegen klimaatverandering. Dat de economische bedrijvigheid wereldwijd instort, zal ook een kortstondige terugval van de emissiegroei veroorzaken. Het gevaar is dat dit de vaart uit het politieke momentum haalt. De overheidssteun voor groene projecten kan worden weggesluisd om het bedrijfsleven door een lastig macro-economisch klimaat te helpen laveren. En de sterke daling van de vraag naar energie kan een negatief effect hebben op de investeringen vanuit de particuliere sector.

Engagement toegesneden op coronavirus (Covid-19)

Bij ons engagement met ondernemingen past het Responsible Investment-team de gekozen benadering aan bij eventuele veranderingen in de zakelijke prioriteiten en in de internationale vereisten in verband met de coronapandemie.