LGIM vaker in dialoog met bedrijven vanwege COVID-19 en de dreiging van klimaatverandering

Het tiende 'Active Ownership'-rapport toont een toename van 21% in onze engagementactiviteiten in 2020

• Aanzienlijke toename van aantal klimaatgerelateerde dialogen, +63% op jaarbasis • Introductie van een nieuw klimaatrisicokader om de fysieke en transitierisico's binnen portefeuilles te kwantificeren
• We maakten in 2020 bezwaar tegen de benoeming van 4.700 directeuren wereldwijd vanwege bestuurlijke zorgen
• We stemden tegen 37,5% van nieuwe beloningsvoorstellen bij Britse bedrijven, omdat ze niet voldeden aan de beloningsprincipes

Legal & General Investment Management (LGIM), een van 's werelds grootste vermogensbeheerders, publiceert zijn tiende jaarlijkse' Active Ownership'-rapport. LGIM is gedurende het afgelopen jaar 21% vaker de dialoog met bedrijven aangegaan en heeft bezwaar gemaakt tegen de benoeming van meer dan 4.700 directeuren, om positieve verandering te bewerkstelligen bij bedrijven waarin het belegt.

Het jaar 2020 was een uitzonderlijk voor engagement. In maart 2020 schreef LGIM bedrijven aan over hoe ze het hoofd konden bieden aan de pandemie, van het ondersteunen van werknemers tot het aantrekken van kapitaal. Naast de toenemende aandacht voor onderwerpen als de beloning van bestuurders, bestuur en inkomensongelijkheid, blijven de inspanningen op het gebied van rentmeesterschap een licht werpen op de gender- en etnische diversiteit van bedrijven en op de langetermijndreiging van klimaatverandering.

Samenwerken met bedrijven om inkomensongelijkheid te helpen verminderen

In 2020 breidde LGIM zijn Britse Principles of Executive Pay uit om te benadrukken dat het de controle zal vergroten van die bedrijven die steun hebben gekregen van de overheid of aandeelhouders - via extra kapitaal of opschortende dividenden - of bedrijven die medewerkers hebben ontslagen, maar doorgingen met het uitbetalen van bonussen voor bestuurders LGIM was betrokken bij 145 afzonderlijke beloningsconsultaties - tegen 96 in 2019 - over beleidswijzigingen die aan aandeelhouders moesten worden voorgelegd tijdens algemene vergaderingen van aandeelhouders in 2021 en aanvullende onzekerheden rond de COVID-19- pandemie. In 2020 waren er 341 voorstellen voor een nieuw beloningsbeleid bij Britse bedrijven, en LGIM stemde tegen de goedkeuring van 128 (37,5%). Hiervan hadden 82 (64%) betrekking op beleid met vereisten rondom aandelenbezit na het verlaten van de vennootschap die niet voldeden aan de beloningsprincipes van LGIM.

Daarnaast vraagt LGIM alle bedrijven waarin het belegt om ervoor te zorgen dat ze een leefbaar loon betalen, of het echte leefbare loon voor in het VK gevestigde werknemers, en om ervoor te zorgen dat ‘Tier 1’ leveranciers het leefbare loon betalen. Van de FTSE 100, inclusief de bedrijven waarmee het een relatie heeft, betalen 43 bedrijven nu het reële leefbare loon1. Best practices blijven stimuleren op het gebied van goed bestuur en ter ondersteuning van de rechten van beleggers Begin 2020 kondigde LGIM zijn besluit aan om tegen alle bedrijven te stemmen waar de functies van bestuursvoorzitter en CEO zijn gecombineerd en in de loop van het jaar stemde het tegen 411 bedrijven met gezamenlijke voorzitter/CEO's. Alleen al in Noord-Amerika stemde het tegen 280 bestuurders met gecombineerde rollen en steunde 42 aandeelhoudersvoorstellen waarin werd opgeroepen tot een onafhankelijke voorzitter.

Sacha Sadan, Director of Investment Stewardship bij LGIM: “De COVID-19-pandemie bracht de noodzaak om nu actie te ondernemen om de bedreigingen waarmee onze samenlevingen worden geconfronteerd, scherp in beeld te brengen. Onze boodschap aan bedrijven was duidelijk: focus op alle stakeholders, niet alleen aandeelhouders. Klimaatverandering bleef een centraal onderwerp van engagements, want ondanks drastische lockdown-maatregelen wereldwijd, is de wereld nog ver verwijderd van het bereiken van een netto nul-uitstoot van koolstof. De pandemie en de gebeurtenissen van 2020 hebben veel van de sociale problemen waar we ons al jarenlang mee bezig houden verergerd, waaronder ongelijkheid en etnische diversiteit.”

Diversiteit in gender en etnisch leiderschap bevorderen

LGIM heeft zijn betrokkenheid bij diversiteitskwesties in 2020 vergroot door spraakmakende campagnes te lanceren om meer etnische diversiteit binnen besturen te stimuleren, terwijl het zich bezighoudt met diversiteit op het gebied van gender en leiderschap in Japan. In de loop van het jaar: • Was LGIM betrokken bij de 44 S&P 500-bedrijven en de 35 FTSE 100-bedrijven waarvan het bestuur een totaal gebrek aan etnische diversiteit vertoonde. Vanaf 2022 stemt LGIM tegen de voorzitter van het bestuur of van het benoemingscomité als er nog geen etnische diversiteit is op bestuursniveau.

Sacha Sadan vervolgt: “Cognitieve diversiteit in het bedrijfsleven is een cruciale stap op weg naar een betere economie en samenleving, maar is ook financieel materieel. Er is een groeiende acceptatie dat meer diverse organisaties betere strategische beslissingen nemen, superieure groei en innovaties laten zien en minder risico lopen. We zien nu al de positieve resultaten van onze betrokkenheid bij etnische diversiteit op directieniveau en we hopen terug te kijken op 2020 als het begin van een stapsgewijze verandering op dit gebied.”

Het rapport benadrukt het sterke stemgedrag van LGIM, met meer stemmen die zijn uitgebracht ter ondersteuning van aandeelhoudersresoluties over diversiteit, mensenrechten of klimaatverandering dan de meerderheid van zijn collega's. In 2020 heeft LGIM ook hun bekendmakingen versterkt met een nieuw platform dat de stembeslissingen de dag na de stemming publiceert.i De tijdbepalende uitdaging van klimaatverandering aanpakken Klimaatverandering bleef het onderwerp waarmee het Investment Stewardship-team van LGIM in 2020 het meest contact had met bedrijven met 407 engagementen, een stijging van 63% ten opzichte van 2019. Daarnaast heeft LGIM geprobeerd haar klimaatanalyses en oplossingen voor klanten te versterken, waaronder: • Uitbreiding van het Climate Impact Pledge-engagementprogramma naar een groter aantal bedrijven, waarbij stem- en desinvesteringssancties worden toegepast op meer fondsen voor bedrijven die niet voldoen aan de minimumnormen -
• Openbaarmaking op de LGIM-website van klimaatverandering over internationale bedrijven • Versterking van de manier waarop fondsmanagers en analisten omgaan met klimaatgegevens en expertise, wat leidt tot tastbare beleggingssbeslissingen
• Uitbreiding van het aanbod van koolstofarme beleggingsoplossingen, waaronder schone energie, fossielvrije strategieën die zijn ontwikkeld met vooraanstaande vermogensbezitters en producten die een overwogen positie kennen in groene obligaties en de schulden van bedrijven met hoge ESG-scores
• Voortdurende pleidooi voor beleid ter ondersteuning van ambitieuze klimaatactie en een ‘groen’ herstel
• Ontwikkeling van een nieuw klimaatrisicokader, Destination @ Risk, waardoor LGIM de fysieke en overgangsrisico's binnen beleggingsportefeuilles kan kwantificeren onder verschillende klimaatscenario's, waaronder een scenario onder 2°C, in lijn met de Overeenkomst van Parijs.

Sonja Laud, CIO bij LGIM: “Er is een dringende behoefte om klimaatbestendigheid in het financiële systeem op te bouwen, een proces dat al aan de gang is bij LGIM, niet in de laatste plaats door onze netto nul-doelstellingen. ESG moet worden geïntegreerd en er moet rekening worden gehouden met de impact naast de traditionele maatstaven voor risico en rendement. Ons raamwerk voor verantwoord beleggen is gebaseerd op stewardship met impact en actief onderzoek in onze verschillende beleggingscategorieën. Dit maakt vroegtijdige identificatie mogelijk van potentiële risico's die de duurzaamheid van rendementen bedreigen.”

Deze ontwikkelingen volgt nu Legal & General Mastertrust en haar default defined contribution-fondsen (DC) een routekaart aankondigen om tegen 2050 netto nulemissies te realiseren, met als doel -50% koolstofintensiteit tegen 2025 als de belangrijkste standaard. Beleidsbeïnvloeding en samenwerking om actie en impact te stimuleren In 2020 zette LGIM zijn langdurige beleidsbeïnvloeding voort, waarbij het in gesprek ging met mondiale beleidsmakers en toezichthouders over meer dan 30 onderwerpen rond drie thema’s: corporate governance en stewardshipsnormen, het bereiken van de Overeenkomst van Parijs en netto-nul doelstellingen en duurzaam financieel beleid en regelgeving. Het VK zich bereidt zich voor op de cruciale COP26-conferentie in Glasgow dit jaar. De CEO van LGIM is medevoorzitter van de Business Leaders Group naast de COP26-president, waarmee we onze inspanningen voortzetten om beleid en zakelijke maatregelen op het gebied van klimaat te stimuleren.

Michelle Scrimgeour, CEO van LGIM, zei: “Vermogensbeheerders spelen een cruciale rol bij het aanpakken van de uitdagingen in dit tijdperk van onzekerheid, waarvan er vele zijn versterkt door COVID-19. We zullen onze invloed en grootte blijven gebruiken om ervoor te zorgen dat belangrijke kwesties die de waarde van de beleggingen van onze klanten beïnvloeden, worden erkend en op de juiste manier worden beheerd. Dit omvat het werken met beleidsmakers en toezichthouders en het samenwerken met vermogensbezitters omtrent ESG-gerelateerd beleid en regelgevende ontwikkelingen om positieve verandering en inclusief kapitalisme te bewerkstelligen.”