Optimix: Hoe zorgwekkend is de oplopende inflatie eigenlijk?

In de Verenigde Staten kwam het meest recente inflatiecijfer uit op het hoogste niveau (+4,2%) sinds 2008. Dit zorgde voor onrust op de financiële markten, maar hoe terecht zijn deze zorgen? De centrale bankiers van de Federal Reserve en ECB maken zich in elk geval nog geen zorgen over de iets hogere inflatie. Jarenlang lukte het immers niet om het door hen nagestreefde inflatiedoel van 2% te bereiken.

Het opgebouwde ‘tekort’ is voorlopig nog lang niet ingelopen. De inflatieverwachtingen van beleggers spelen echter wel een belangrijke rol bij de prijsvorming van financiële instrumenten. Om die reden achten de vermogensbeheerders van Optimix de gemeten inflatie relevant en of er sprake is van een tijdelijke of structurele prijsstijging.

Afbeelding: inflatie (CPI) in de Verenigde Staten en de eurozone (j-o-j gemeten) (Bron: Bloomberg)

Inflatie amerika

Waarom loopt de inflatie op?

Waardoor zijn de consumentenprijzen in de Verenigde Staten opgelopen? Een simpel argument is dat de prijzen vorig jaar, toen de economie stilgelegd werd, daalden en de jaar op jaar vergelijking dus een vertekend beeld geeft. Voorts betekent het van het slot gaan van de economie dat er een inhaalslag plaatsvindt. De vraag overtreft het aanbod.

Ook grondstoffenprijzen zijn stevig gestegen dit jaar. Dit is enerzijds het gevolg van logistieke problemen. Zo zijn de tarieven voor bulkscheepvaart sinds vorig jaar met 400% toegenomen. Als de coronapandemie wereldwijd verder wordt teruggedrongen, verwacht Optimix dat de logistieke problemen verdwijnen. Anderzijds is voor verduurzaming een grote hoeveelheid grondstoffen nodig. Voor elektrificatie is bijvoorbeeld veel koper nodig. De prijsstijgingen van koper (+36%) en aluminium (+24%) getuigen hiervan. In de door Optimix beheerde portefeuilles zijn de accenten gelegd op ondernemingen die profiteren van de verduurzamingstrend en op ondernemingen die actief zijn in de grondstoffensector.

Als de Europese economie, in navolging van de Amerikaanse, verder heropent zal een inhaalvraag naar reizen en overnachtingen ook hier de prijzen opstuwen. Wat Optimix betreft is dit niet iets om wakker van te liggen.

Inflatie: Tijdelijk of structureel?

Vooralsnog zien de vermogensbeheerders van Optimix de prijsstijgingen als een teken van krachtig economisch herstel en zijn ze niet wijdverbreid. Zij menen dat voor een structureel hogere inflatie structurele loonstijgingen nodig zijn, ook wel een loon-prijs spiraal genoemd. Gezien het feit dat de werkloosheid, zowel in de Verenigde Staten als in de eurozone nog boven het pre-corona niveau zit, is er voldoende overcapaciteit in de economie die voorlopig een rem zet op flinke loonstijgingen.

Hoe op de inflatieontwikkeling in te spelen?

Optimix gaat dus niet uit van een structureel hogere inflatie, maar een goed gespreide portefeuille houdt met meerdere scenario’s rekening. Stel dat de lonen wel structureel gaan stijgen. In steeds meer landen wordt de inkomensongelijkheid als een probleem gezien. Verhogingen van het minimumloon en meer macht voor vakbonden zouden wél voor loondruk kunnen zorgen. Ook de concurrentie van goedkope arbeid neemt met een vergrijzend China af. Tel daarbij op dat een hogere inflatie/geldontwaarding spaarders raakt, maar juist schuldenaren goed uitkomt. Overheden zijn dan de grootste profiteur. En hoe onafhankelijk zijn centrale banken nog van overheden?

Aandelen en vastgoed bieden over het algemeen een goede bescherming tegen inflatie. Specifieke beleggingen die het goed doen in een inflatoire beleggingsomgeving zijn edelmetalen, zoals goud en zilver en inflatie gerelateerde obligaties. De aflossing en couponbetaling van een inflatie gerelateerde obligatie wordt gecorrigeerd voor de gemeten inflatie, net zoals een pensioenuitkering geïndexeerd kan worden.

Heropende economieën en zomers weer zullen her en der voor prijsstijgingen zorgen, maar van oververhitting komt het volgens de vermogensbeheerders van Optimix voorlopig niet. Zij blijven dan ook overwogen in conjunctuurgevoelige aandelen en de nodige bescherming tegen inflatoire druk.