Van economisch herstel naar duurzaam herstel

Triodos Investment Management heeft vandaag de Q3 2021 Investment Outlooks voor ontwikkelde en opkomende markten gepubliceerd.

In de outlook dringen de investeringsstrategen van Triodos IM er bij beleidsmakers en de financiële sector op aan om voorbij het ogenschijnlijk voorspoedige herstel van de coronacrisis te kijken en zich te focussen op de uitdagingen waarmee we nog worden geconfronteerd.

Het huidige herstel is zeer ongelijk en nauwelijks houdbaar op de lange termijn aangezien opkomende landen fragiel blijven en de vooruitgang die we boeken bij het tegengaan van klimaatverandering veel te traag verloopt.

Hansstegeman
Hans Stegeman
“Wat het monetaire en fiscale beleid betreft, is het tijd om de noodtoestand achter ons te laten en ons te concentreren op het creëren van een economie die veerkrachtiger is en toekomstige uitdagingen kan weerstaan. Voor beleggers zien we hier een belangrijke rol: investeren in opkomende markten om de duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken”, zegt Hans Stegeman, Chief Investment Strategist bij Triodos IM. “We lopen het risico dat we onze laatste kans om de economie te resetten gaan mislopen.”

Vooruitzichten ontwikkelde markten

Een hoog vaccinatietempo heeft in de meeste geavanceerde economieën de weg vrijgemaakt voor een opmerkelijk snel wereldwijd economisch herstel. We verwachten een verdere versnelling van de economische bedrijvigheid in de tweede helft van het jaar, dankzij verdere versoepelingen van de coronamaatregelen in de geavanceerde economieën. Consumptieve bestedingen blijven de belangrijkste motor van dit herstel.

Joeri de wilde
Joeri de Wilde
De vele fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen in geavanceerde economieën - die hebben bijgedragen aan het door consumptie gedreven herstel – kunnen echter ook tot oververhitting van de wereldeconomie leiden. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de inflatie tot boven de doelstellingen van centrale banken stijgt en daardoor tot een eerder dan verwachte verkrapping van het monetaire beleid.

"Ondanks de sterke opleving van de economische activiteit dit jaar, zijn we er tot nu toe duidelijk niet in geslaagd ons economisch systeem te resetten", aldus Joeri de Wilde, Investment Strategist bij Triodos IM. “Om een echt duurzaam en wereldwijd herstel op lange termijn te realiseren, zouden overheden zich met hun begrotingsbeleid dringend moeten richten op duurzame investeringen, in plaats van zich te fixeren op de korte termijnimpuls die voortvloeit uit de stijgende consumptie. Duurzame investeringen en beleidsmaatregelen zijn hard nodig om de energietransitie te bevorderen, maar ook om de enorme toename van ongelijkheid tegen te gaan.”

Vooruitzichten opkomende markten

De meeste opkomende landen vertonen eveneens tekenen van herstel, maar zijn nog ver verwijderd van een duurzaam herstel. Dit geldt vooral voor de armere landen. Ook in de opkomende landen heeft de pandemie aanzienlijke schade aangericht. In vergelijking met de geavanceerde economieën hebben de opkomende landen echter beduidend minder (financiële) middelen om hun samenlevingen weer op te bouwen.

Maritza cabezas ludena
Maritza Cabezas Ludena
In de landen waar de vaccinatieprogramma’s het langzaamst van de grond zijn gekomen, is de opleving van de economische activiteit navenant. Gelukkig hebben geavanceerde economieën onlangs concrete stappen gezet om de toegang tot vaccinatie voor de rest van de wereld te verbeteren. Naast de beschikbaarheid van vaccins, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de gezondheid van de economieën in de toekomst.

Gezien de verschillen tussen opkomende landen in financiële armslag – mede bepaald door bijvoorbeeld hun schuldpositie en lopende rekening -, maar ook de inflatiedynamiek, hangen kwaliteit en duurzaamheid van het herstel hier voor een belangrijk deel van af.

Maritza Cabezas Ludena, Investment Strategist bij Triodos IM: “Bij gebrek aan wereldwijde coördinatie en samenwerking zullen bottlenecks in bijvoorbeeld de productie van vaccins en hernieuwbare energie slechts het topje van de ijsberg zijn, met alle gevolgen van dien voor het herstel. Overheden, particuliere investeerders en multilaterale instanties zullen moeten samenwerken om te voorkomen dat alleen bepaalde delen van de wereld deelnemen aan het herstel.”