AXA IM - Inflatie blijft hot topic, pensioenfondsen onvoldoende beschermd

Inflatie zal de gemoederen op de markten blijven bezighouden, waarbij vooral obligatiemarkten nog een uitdagende periode te wachten staat. Short term inflation linked bonds zijn in de omgeving nog steeds aantrekkelijk.

Dat is de belangrijkste conclusie van een door AXA Investment Managers georganiseerde online roundtable over inflatie en hoe (institutionele) beleggers zich hiertegen kunnen beschermen.

“Het is duidelijk dat we in een ander inflatie-regime zitten dan het afgelopen decennium waarin het beleid van centrale banken was gericht op bestrijden van deflatie”, zei Chris Iggo, Chief Investment Officer Core Investments van AXA IM. De hoogste geldontwaarding in decennia zorgt voor veel onzekerheid onder beleggers. “Hoge inflatie is niet alleen iets dat de meeste beleggers niet kennen, we hebben ook te maken met een vrij agressieve monetaire verkrappingscyclus.”

Vooral de verliezen op de obligatiemarkten in de afgelopen zes maanden zijn opmerkelijk. “We komen af van zeer lage renteniveaus. In historisch opzicht beweegt de markt nu richting een normaler niveau, al staan we pas aan het begin van dat proces en is het in Europa zelfs nog nauwelijks begonnen. Obligatiebeleggers staan voor een uitdagende periode.”

De hoge inflatie is voor een belangrijk deel het gevolg van de schok op de energiemarkt. Het herstel van de pandemie en de Oekraïne-crisis laten volgens Iggo zien dat de wereld nog niet zonder olie en gas kan. En dat creëert uitdagingen voor duurzame beleggers, wijst de beleggingsstrateeg.

“Wie onderwogen zat in de traditionele olie- en gasbedrijven, blijft dit jaar achter bij de markt. Dat is een uitdaging vanuit fiduciair oogpunt, maar ook vanuit moreel oogpunt omdat we uit ‘fossiel’ willen vanwege de klimaatverandering. En het heeft enorme repercussies voor de economie, omdat hogere energieprijzen het reële inkomen van consumenten aantast, de winstmarges van bedrijven drukt, en zorgt voor een verschuiving in de balans van de internationale kapitaalstromen.”

Jonathan Baltora, Head of Sovereign, Inflation and FX – Core Fixed Income wees op de heersende opvatting over inflatie, die nog steeds luidt dat het om een tijdelijke opleving gaat. “Wij hanteren echter als vuistregel: eerst zien dan geloven. In de afgelopen achttien maanden is de verwachte inflatiepiek telkens opwaarts bijgesteld en verder opgeschoven in de toekomst. De huidige verwachting is dat de inflatie in de eurozone zal pieken op 8% in september dit jaar.”

Baltora somde verschillende redenen op waarom inflatie ook op de langere termijn hoger zou kunnen uitvallen dan nu algemeen wordt verwacht. Toenemende overheidsuitgaven bijvoorbeeld. “Geen regering die het nu nog over bezuinigingen heeft.”

Deglobalisering - de belangrijkste bron van desinflatie in de afgelopen twintig jaar – en de handelsoorlog zijn andere redenen. “Vrije handel en globalisatie zullen niet verdwijnen, maar hebben mogelijk wel gepiekt. Daar is een nieuw element bijgekomen, en dat is zekerheid van de toevoerketen. “In het verleden wilden bedrijven producten zo goedkoop mogelijk inkopen, nu zijn ze bereid iets meer te betalen om er zeker van te zijn dat spullen op tijd worden geleverd.”

Nog een aanjager van structureel hogere inflatie is de groene revolutie, waarbij milieuvriendelijke producten en diensten van hogere kwaliteit worden afgenomen.

De consequenties hiervan? Baltora: “Inflatie blijft hot topic. Inflation linked bonds zijn een van de weinige beleggingen met een positief rendement dit jaar en ze blijven onze favoriet, zij het met een korte looptijd, omdat die nauwelijks geraakt zullen worden door renteverhogingen door centrale banken.”

De beleggingsportefeuilles van Nederlandse pensioenfondsen zijn zeer gevoelig maar niet goed beschermd tegen inflatie, zei Martin Sanders, Head of Pension Investments. Het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds zit voor zo’n 75% in vastrentende waarden, die negatief correleren met stijgende inflatie.

Short term inflation linked bonds zijn volgens hem een effectief en relatief goedkope ‘hedge’ tegen inflatie, die eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in een LDI portefeuille. Datzelfde geldt min of meer voor vastgoed en bepaalde aandelensectoren. Grondstoffen, direct vastgoed en infrastructuur en inflatie opties daarentegen zijn relatief complex en duur, en lastiger te monitoren. “Grondstoffen zijn een goed voorbeeld. Verschillende pensioenfondsen zijn hieruit gestapt omdat ze niet begrepen hoe deze categorie zich gedraagt.”

Tot slot wees Sanders op het nieuwe pensioencontract dat pensioenfondsen meer bewegingsruimte biedt, omdat er geen rekening meer gehouden hoeft te worden met het vereist eigen vermogen. “Dat maakt het mogelijk om meer te beleggen in ‘inflation protection instruments’, zoals aandelen of alternatives, om de ‘earnings power’ van de portefeuille te verhogen.”