Strijd tegen klimaatverandering vereist snel meer investeringen

Dit jaar zagen we duidelijke waarschuwingen voor de verwoestende gevolgen van de klimaatverandering. Felix Odey van Schroders bekijkt wat dit betekent voor beleggingen in de waardeketens van voeding, water en energie en zijn collega Alexander Monk stelt dat de huidige energiecrisis een enorme impuls kan geven aan de groei van duurzame energie.

Tijd dringt

De druk op het mondiale voedsel- en watersysteem neemt toe als gevolg van de klimaatverandering. De tijd dringt om de stijging van de temperatuur op aarde tegen te gaan. Uit een rapport van het IPCC blijkt duidelijk dat er nu al onomkeerbare gevolgen van de klimaatverandering te zien zijn. De gevolgen kunnen waarschijnlijk catastrofaal zijn als niet onmiddellijk drastische maatregelen worden genomen in alle sectoren en landen.

De wereld staat dus voor ingrijpende veranderingen. Er moet snel een einde komen aan de uitstoot van koolstofdioxide en methaan. Daar zijn meer investeringen voor nodig om te voorkomen dat de zeespiegel stijgt, extreme weersomstandigheden zich voordoen en de wereldvoedselvoorziening bedreigd wordt. Meer dan 40% van de wereldbevolking is volgens het IPCC zeer kwetsbaar voor klimaatverandering. De wereldbevolking zal tegen 2050 naar verwachting tot meer dan 10 miljard mensen groeien, waardoor 70% meer voedsel en water nodig is dan in 2010.

Natuurlijke en technologische oplossingen

De voedselproductie is verantwoordelijk voor 25% van de uitstoot van broeikasgassen, 65% van het zoetwatergebruik en 40% van het landgebruik, waarbij de voedselproductie vaak plaatsvindt in de nabijheid van of zelfs gebruik maakt van belangrijke stabiliserende ecosystemen, zoals de oceaan of regenwouden. De milieuschade moet tot een minimum beperkt worden, maar ook het herstel van deze natuurlijke rijkdommen moet bevorderd worden. Odey onderstreept het belang van op de natuur gebaseerde oplossingen en technologieën om voedsel en energie te produceren.

Welke rol spelen beleggers?

Veranderingen in de waardeketens voor energie, voedsel en water zullen een enorme herverdeling van kapitaal veroorzaken. Traditioneel diende dit soort kapitaalverschuivingen als een katalysator voor de aandelenkoersen van die ondernemingen die er met succes in slaagden rendement te halen uit hogere kapitaaluitgaven.

De veranderingen die nodig zijn in systemen als energie, voedsel en water staan nog in de kinderschoenen. Over het geheel genomen zullen de investeringen in de landbouw- en landsectoren drie- tot zesmaal zo hoog moeten worden als nu om de klimaatverandering effectief tegen te gaan.

Investeerders, bedrijven, regeringen en organisaties zoals het IPCC moeten ervoor zorgen dat data, kapitaal en regelgeving op elkaar afgestemd geraken om de nodige veranderingen efficiënt aan te sturen voordat het nog lastiger en moeilijker wordt om ze door te voeren.

Energiecrisis versnelt vergroening

De huidige energiecrisis is een katalysator voor hernieuwbare energie. De kosten van elektriciteit opgewekt met hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon zijn de laatste jaren drastisch gedaald. Ze zijn al lang vergelijkbaar met - of zelfs goedkoper dan - stroom opgewekt met fossiele brandstoffen. Dit betekent dat hernieuwbare energie, inclusief hernieuwbare brandstoffen, aantrekkelijker wordt.

Het kostenargument was al grotendeels in het voordeel van wind- en zonne-energie, zelfs vóór de recente kostenstijgingen van fossiele brandstoffen. Maar naarmate de gasprijs stijgt beginnen ook de kosten van andere opkomende hernieuwbare technologieën concurrentiëler te worden. Alexander Monk, fondsbeheerder Global Resource Equities, wijst op ammoniak, dat op een hernieuwbare en CO2-vrije manier geproduceerd kan worden. Een manier om groene ammoniak te maken is het gebruik van waterstof uit waterelektrolyse, met behulp van hernieuwbare energie.

Groene ammoniak kent verschillende toepassingen. Bijvoorbeeld voor de opslag en het vervoer van energie uit hernieuwbare energiecentrales. Of als brandstof om de scheepvaart CO2-vrij te maken. Qua kosten zijn hernieuwbare brandstoffen zoals groene ammoniak of groene waterstof momenteel interessant.